Home

Stoletá válka referát

Odborný referát: Stoletá válka Slohové práce Český

  1. Český-jazyk.cz - SLOHOVÁ PRÁCE: Stoletá válka (Odborný referát) › PŘÍČINY SOUPEŘENÍ FRANCIE A ANGLIE • 1328 ve Francii Karlem IV. vymírá hlavní větev Kapetovců a francouzská koruna podle sálského zákona (Lex Salica) připadá vedlejší linii Kapetovců,..
  2. Stoletá válka Ve skutečnosti to nebyla jedna válka, ale série střetů přerušovaná dlouhými obdobími míru. Skutečnou příčinou, jejíž kořeny sahaly až do normanského dobytí Anglie z roku 1066, byla skutečnost, že král Anglie byl mocným francouzským šlechticem a ve Francii mu patřila značná část území
  3. referát: Stoletá válka () Stoletá válka Kořeny stoleté války Řevnivost a vzrůstající rozpory mezi feudální Anglií a Francií dosáhly v první polovině 14. století takové výše, že došlo mezi oběma zeměmi k otevřenému střetnutí, tzv. stoleté válce

Stoletá válka začala v roce 1337 bojem o Flandry. Začátkem patnáctého. století se ve Francii začalo formovat silné lidové hnutí pod vedením Johanky z Arku. Vojsko,v jehož čele byla Johanka z Arku, porazilo anglickou armádu při obléhání města Orléans. Johanka z Arku, která motivovala Francouze k odporu, byla nakonec upálena Referáty do školy. Císař Josef II. Jak se lidé budou vyvíjet? Stoletá válka je v letech 1337-1453. Jedná se o spor mezi Anglií a Francií. Příčinou byl boj o Flandry (byly ekonomicky významné) a o vliv nad severofrancouzským územím. období 1337-1360: Bojuje se o sever Francie a další území Stoletá válka. Ve stoleté válce stály proti sobě státy Anglie a Francie. V roce 1215 vydal v Anglii Jan Bezzemek Velkou listinu svobod, která znamenala výrazné oslabení královské moci. V první fázi bojů, kam spadá i bitva u Kresčaku, jíž se účastnil i Jan Lucemburský, měli výraznou převahu Angličané.. Velkou část Francie ovládl ve dvanáctém století anglický. V prvních letech války plenila anglická vojska vedená svým králem řadu severofrancouzských měst (Caen, Calais ad.). Roku 1337 byly potopeny francouzské lodě u Flanderského pobřeží.Odplatou měla být bitva u Kresčaku (1346), kde měli Francouzi početní převahu. Z důvodu špatně organizace rytířské jízdy (každý rytíř raději bojoval sám za sebe) nedovedli Francouzi. Stoletá válka byl konflikt mezi Anglií a Francií v letech 1337-1453.Hlavní příčinou byl spor o postavení anglického krále ve vévodství Guyenne na jihozápadě Francie a v hrabství Ponthieu na severu Francie. Jako záminka Angličanům posloužilo odmítnutí nástupnictví anglického krále Eduarda III. na francouzský trůn po vymření hlavní francouzské královské dynastie

Téma hodiny Stoletá válka Označení VY_32_INOVACE_16_Stoletá válka Autor PhDr. Jana Žáková Prezentace slouží k podpoře výkladu učitele, osvojení a opakování učiva. STOLETÁ VÁLKA 1337 - 1453 . MAPA: Soubor:Hundred years war.gif - WikipedieSoubor:Hundre referát: Stoletá válka () STOLETÁ VÁLKA (1337 - 1453) příčiny: a) hospodářské - boj o to, kdo dostane dávky z flanderských a brabantských měst - nesmírně bohaté - vyrábějí a prodávají sukno z výhodně nakoupené anglické vlny = Flandry se chcou připojit k Angli

Referáty (9349) Přednášky (92) Studentské seminárky (165) Taháky, státnicové otázky, maturita (105) Diplomové, bakalářské práce a jiné (365) Celkem referátů: (9349) Jazykové kurzy, studium a pobyty v zahraničí Přihlášení Přihlášení Registrace Přidej svou prác Stoletá válka 1337-1453 . Příčiny války: umírá francouzský král Karel IV. (trůn chce vzdálený příbuzný anglický král Eduard III.); francouzi mu práva neuznali a na trůn dosadili Filipa VI. území Flandry (dnešní Belgie) ANG - chce tu posílit vliv a získat další území dovážejí sem ke zpracování vln Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát Stoletá válka mezi Francií a Anglií trvala od roku 1337 do roku 1453. Ve skutečnosti to nebyla jedna válka, ale série střetů přerušovaná dlouhými obdobími míru Stoletá válka však také přinesla Francii dlouho postrádanou jednotu. Zatímco do té doby byla jen konglomerátem více či méně nezávislých státečků, tvrdý boj proti cizincům stmelil Francouze a vytvořil z nich jednotný a samostatný národ. Francie tak ze stoleté války vzešla politicky posílena

Stoletá válka - Referáty-seminárky

Stoletá válka. Výklad učiva formou prezentace v PowerPointu. Stupeň: Základní 2. stupe. Stoletá válka Digitální učební materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu CZ.1.07/1.5.00/34.1088 Stoletá válka Jak dlouho trvala stoletá válka? Proč se jí říká stoletá? od 1337 do 1453, tedy 116 let, říká se jí tak proto, že trvala s přestávkami dlouho, více. Referát z dějepisu - 1. světová válka. Evropa před první světovou válkou - Berlínský kongres, trojspolek, Balkánské války. Reformace a katolická reforma. Reformace a katolická reforma - 1519 (smrt císaře Maximiliána I. Stoletá válka mezi Anglií a Francií. Středověk - Stoletá válka.ppsx Loadin

Prezentace seznamuje žáky s obdobím stoleté války, s příčinami, výsledky a hlavními osobnostmi. Slouží k vizualizaci učiva a jako zápis do sešitu. Závěrečné úkoly upevní získané poznatky. Klíčová slova: Stoletá válka, Jindřich II., Jan Bezzemek,. Husitské války - průběh a výsledky Český stát za Jiřího z Poděbrad Český stát za Jagellonců Evropa v pozdním středověku Stoletá válka Tatarské, turecké a jiné výboje Vznik Španělska Hospodářské a společenské změny v Evropě v 15. a 16. st. Zámořské objevy Mimoevroé civilizace Italská renesance a humanismu Stoletá válka 1337 - 1453 Příčiny války smrtí Karla IV. r. 1328 vymřel rod Kapetovců, nárok anglického krále Eduarda III. na francouzský trůn, francouzská šlechta vybrala Filipa z Valois = Filip VI. hospodářské zájmy ve Francii a ve Flandrech = bohatá, ekonomicky vyspělá oblast, odběr a zpracování anglické vln Stoletá válka - referát o bojích v letech 1337 až 1453 Husitství a krize české společnosti - Husovi předchůdci, průběh husitských válek Kultura středověku - středověká kultura Evropa na prahu novověku - reformace, Anglie, Rusko, 16. Století Třicetiletá válka - celoevroý konflikt mezi lety 1618 a 164 Stoletá válka trvala přesně 100 let. Johanka z Arku je národní hrdinkou Francie. Jako století velkých krizí (válek) je označováno 11. století. Války mezi Lancastery a Yorky se odehrávaly ve Francii. Jako černá smrt je označována morová epidemie. Všech křížových výprav se účastnily děti jako symboly nevinnosti

Prezentace je nejprve zaměřena na důležitá období a vládce ve středověké Anglii a Francii. Poté se již věnuje třem etapám Stoleté války s jejich příčinami a důsledky. Žák by měl umět po skončení prezentace stručně pohovořit o těchto obdobích, nejdůležitějších bitvách a jejich následcích, významných. V bouřlivých stoletích vzniku rané Evropy spolu bojovaly rodinné dynastie o její nadvládu. Střetávaly se se zbraněmi v krvi na bojištích. Skutečné války však..

Stoletá válka 1337 - 1453 Soupeření Anglie x Francii /angl. král vlastní některá území ve Francii/, fr. rod Kapetovců, angl. rod Plantagenetů /fr. původ/ Příčiny: 1066 - Vilém Dobyvatel /fr. leník, dynastie Normanů/ dobyl Anglii - bitva u Hastingsu pol. 12. st. - Jindřich II. /rod Plantagenetů/ vystřídal normanskou. - probíhala v letech 1337 - 1453, kvůli dlouhodobým sporům mezi anglickým a francouzským panovníkem - začátkem 14. století zemřel francouzský král Karel IV., neměl dědice, nárok na trůn si činil anglický král Eduard III., francouzská šlechta je proti a za krále dosadila Filipa z Valois - Angličané mají ve Francii hospodářské zájmy, a tak dochází k válc Stoletá válka byla konfliktem mezi Anglií a Francií v letech 1337-1453.Příčinou byl spor o nadvládu ve Flandrech a jihozápadní Francii. Jako záminka posloužilo odmítnutí nástupnictví Eduarda III. na francouzský trůn. Válka skončila tak, že Angličané ztratili všechna francouzská území (která před válkou vlastnili, vizte Normandské vévodství) kromě Calais a. * Stoletá válka (1337 - 1453) angličtí králové měli jako léno značnou část francouzského území, protože když r.1066 normanský vévoda Vilém Dobyvatel porazil anglického krále Harolda II. v bitvě u Hastingsu, ponechal si i svoje državy ve Francii(= území, která nebyla přímo spojena s anglickým územím, ale byla. Stoletá válka 1337 - 1453 Francie x Anglie Dlouhodobé napětí mezi Francií a Anglií anglické državy ve Francii Válka začala bojem o ovládnutí Flander- soukenictví- odbyt anglické vlny- Francie Flandry obsadila Záminka k válce: ve Francii vymřeli Kapetovci v přímé linii, nastoupil rod Valois Jejich nárok neuznal anglický král Edward III

Stoletá válka mezi Anglií a Francií 1337-1453. II. První období stoleté války. Bezprostřední záminkou k tomuto konfliktu byl spor obou zemí o nadvládu v bohatých Flandrech. Před začátkem stoleté války měli navrch Francouzi a na popud francouzského krále Filipa VI. nechal roku 1336 flanderský hrabě Ludvík pozatýkat. VY_32_INOVACE_9.1.11.STOLETÁ VÁLKA.notebook 3 December 05, 2014 SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ ZJISTI: Kdo patřil mezi 7 kurfiřtů, kteří volili císaře svaté říše římské? Jak dlouho ve skutečnosti trvala stoletá válka? TÉMATA NA REFERÁT: RICHARD LVÍ SRDCE JAN BEZZEMEK JOHANKA Z ARKU JINDŘICH PLANTAGENE Opište či vytiskněte zápisy: 28.Stoletá válka.docx (13880), 29.Osmanská říše.docx Opište či vytiskněte snímky prezentace 21.Kulturní vývoj ve znamení Gotiky.ppt (1353728), která se věnuje GOTICE. Tuto látku - GOTIKA - najdete v učebnici na str. 115 - 120. Zodpovězte následující otázky, odpovědi najdete právě. o Nervous system - relieve nervous tension , improve mood , improve health, headaches go away , relief from headaches and spasms and improve well-being . o Muscles and Joints - recovery from exercise , improved mobility , you will recover faster after a visual load and elimination of lactic acid. o Skin - stimulates blood circulation , occurs. stoletá válka. Stoletá válka má své kořeny v konfliktu mezi Kapetovci a Plantagenety z doby vlády Ludvíka VII. a Filipa II. Augusta. Anglický král Jindřich Plantagenet má francouzský původ má ve Francii území, která jsou později Francouzi zpět dobyta

Stoletá válka - referát - Seminárky, referáty, maturitní

www.brumbyl.estranky.cz - Referáty - Stoletá Válk

Stoletá válka - anglicky. Práce formou stručných výpisků v anglickém jazyce vysvětluje důvody, které vedly ke vzniku tohoto konfliktu. Dále pak jeho průběh, roli jednotlivých d... Typ školy: SŠ. Kategorie: Angličtina, Dějepi Stoletá válka mezi Anglií a Francií. Práce přináší krátký souhrnný přehled informací o stoleté válce mezi Anglií a Francií, která probíhala v letech 1337 až 1453.... Typ školy: SŠ. Kategorie: Dějepi

Referáty do školy - stoletá válk

Kryserčiny referáty - Dějepis - Stoletá válk

  1. Stoletá válka - 3. část. Johanka z Arku. 25. - 29. ledna 2021. Prezentace a pracovní listy najdete na Škole v pyžamu. 21. - 25. září 2020. 7.B - témata Franská říše a Vikingové.
  2. Křehké mírové soužití mezi oběma mocnostmi skončilo a stoletá válka se brzy měla znovu rozhořet řadou nových střetnutí. Černý princ však už svou hrozbu nesplnil a neúčastnil se ani dalších válečných tažení. Osmatřicetiletý muž byl teď jen stínem své bývalé slávy
  3. Karla V. (od roku 1516 jako španělského krále titulovaného Carlos I. ). Ten byl v letech 1519-1556 také římským císařem. Jejich dalším synem byl Ferdinand I., počínaje rokem 1521 arcivévoda rakouský, od roku 1526 král český a uherský a od 1556 také císař římský. Sňatkem Filipa Sličného s Juanou Šílenou došlo.
  4. Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí

Stoletá válka (1337 - 1453) - dějepis

Země třetího světa Celý příspěvek | Rubrika: Referáty-Dějepis. Referát - TŘETÍ SVĚT- KOLONIE. 9. 11. 200 - referáty zkoušíme vést novou metodou - talk show:) - zkoušení od látky Stoletá válka včetně. dne 27.5. test zámořské objevy a plavby, americké civilizace. začínáme téma Renesance - rferáty da Vinci + Micheangelo (30.5.) DUBEN. téma : Jan Hus a husitské války - práce s pracovním sešitem str. 35,36,3 Důsledky kvantové fyziky. Vlnová funkce. Úvod do kvantové fyziky. Třicetiletá válka. Arabové a islám. Křížové výpravy. Cestování časem. a spousta dalších

- POMOCÍ PREZENTACE V MATERIÁLECH Učebnice s. 59 - STOLETÁ VÁLKA - pomocí prezentace doplnit a napsat poznámky do sešitu. Učebnice s. 71 - 74: GOTIKA - opět pomocí prezentace vypsat poznámky do sešitu. Učebnice s. 75: VYPRACOVAT SI Po nuceném volnu test na PRVNÍ PŘEMYSLOVCE - příčiny, průběh, výsledky Války růží - Wikipedi . Prezentace slouží k podpoře výkladu učitele, osvojení a opakování učiva. STOLETÁ VÁLKA 1337 - 1453 . Ve Francii boje o trůn - občanská válka mezi burgundskou a orleánskou stranou. 30 let války růží mez ; Křížové výpravy, Stoletá válka, Války růží Turecká expanze do Evrop Didaktický učební materiál Stoletá válka slouží k. vizuální podpoře výkladové části hodiny. Na závěr. prezentace je přidán text s vynechanými pojmy, který. může po doplnění sloužit jako zápis do sešitu. Správné. řešení neuvádím, neboť vše je uvedeno v prezentaci. Metodický list - anotace Stoletá válka Příčiny Hospodářské důvody - vlna, Flandry Dynastické důvody (Eduard III. je po matce vnuk Filipa IV.)- francouzská koruna Eduard III. holduje Filipovi VI. Francie r. 1328 Vojenství Francouzi - klasické neukázněné rytířské vojsko Angličané - kombinace pěších lučištníků a rytířů I. etapa.

Stoletá válka - Wikipedi

Jednou z takových událostí bila stoletá válka mezi Anglii a Francií během čtrnáctého a patnáctého století. Intriky, žárlivost a nenávist mezi panovníky se nevyhnuly nejen mezinárodní, ale ani vnitrostátní scéně, konkrétně ve Francii, kde mezi sebou bojovaly šlechtické dynastie Valois a Burgundští 2020 Stoletá válka. zkontrolujte si podle klíče se správným řešením domácí úkoly č. 10 a 11. řešení najdete v sekci pracovní listy. projděte si prezentaci na téma STOLETÁ VÁLKA - v sekci prezentace. vypracujte nový pracovní list ke stoleté válce Odraz 1.světové války ve světové literatuře Světová meziválečná literatura Otřesné zkušenosti z války , ztracená generace, nové trendy ve světové literatuře mezi válkami, hlavní představitelé a jejich díla Zájmena , číslovky 1.světová válka zasáhla do vývoje naší i světové literatury STOLETÁ VÁLKA •1337 - 1453 •mezi Anglií a Francií o bohaté Flandry •1. etapa: převaha angl. lučištníků proti fr. rytířům (bitva u Kresþaku r. 1346) •2. etapa: Francie dobyla zpět ztracená území, Anglii zbylo několik přístavů (Calais, Bordeaux TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem Referát - Stoletá válka. 9. 11. 2007. Stoletá válka. Ve stoleté válce stály proti sobě státy Anglie a Francie

Stoletá válka mapa. Stoletá mapa Blízkého východu je na kusy, válka kreslí nové hranice 24. dubna 2016 19:26 V květnu uplyne přesně sto let od podepsání takzvané Sykes-Picotovy dohody, kterou si Britové a Francouzi tajně rozdělili Osmanskou říši a předurčili tak hranice dnešní Sýrie a Iráku Stoletá válka mezi Anglií a Francií 1337-1453 Autor : Tomáš Halada 01. Reformace 2. Náboženské války ve Francii. Habsburkové v Čechách v 16. století. Habsburská monarchie v letech 1526-1618. Španělský absolutismus. Španělský absolutismus a nizozemský odboj. Rusko a Polsko v 16. století. Rozvoj a vědy a techniky v 17. století. České stavovské povstání a třicetiletá válka 1337-1453 - Stoletá válka mezi Francií a Anglií, zvítězila Francie a upevnila své mocenské postavení 1455-1487 - Válka růží v Anglii - občanská válka mezi rody Lancesterů a Yorků (Lancesterové zvítězili, Yorkové vyvražděni, na trůn usedli Tudorovci

Angelesiss - Referáty-Dějepis - Referát - Stoletá válk

TEST (Lucemburkové, mor, stoletá válka) PDF. Pondělí 29.3. podle učebnice str. 76-77 vyplňte pracovní list Mistr Jan Hus; nezapomeňte pod text nakreslit kalich jako symbol revoluce ( viz str. 79,77) učivo si upevněte v této prezentaci a dále ve vide Kontrola splnění úkolu - pochvala za splnění, opakování - Stoletá válka. Nové učivo - problémy církve a papežské schizma. Shrnutí problematiky zde. Proveďte zápis. 22.2. Dnešní úkoly: Dnes začneme probírat dějiny evroých zemí a národů. Začneme v západní Evropě

Referáty. 01Česká literatura před 1.sv. válkou (1).pptx (4176351) Česká literatura a společnost po 1900. rodokmen - šablona.docx (104985) www.myheritage.cz Rodokmen - šablona. Odraz války v USA a VB 02 USA, Velká Británie.docx (17218) Odraz 2. sv. války Stoletá válka 1337-1453 . Příčiny války: umírá francouzský král Karel IV. (trůn chce vzdálený příbuzný anglický král Eduard III.); f rancouzi mu práva neuznali a na trůn dosadili Filipa VI. území Flandry (dnešní Belgie) ANG - chce tu posílit vliv a získat další území. dovážejí sem ke zpracování vln Chorvatská stoletá válka (chorvatsky Stogodišnji hrvatsko-turski rat, Stogodišnji rat protiv Turaka, Stogodišnji rat s Osmanlijama) je název řady, většinou krátkých, ozbrojených střetů (také se jim říká malá válka, chorvatsky Mali rat) mezi Osmanskou říší a Chorvatským královstvím (ovládaným dynastií Jagellonců a Zápolských) a následně Chorvatskem v. Začíná stoletá válka. Roku 1328 umírá bez mužských potomků francouzský král Karel IV. Nároky na trůn vznesl i vzdálený příbuzný, anglický král Edward III., ale francouzská šlechta je neuznala a na trůn dosadila Filipa VI

Francie, Anglie - stoletá válka - ve Francii skončila r. 1328 vláda Kapetovců a na trůn nastupuje rod Valois. Jejich nárok na francouzskou korunu neuznal anglický král Eduard III., který byl po matce Kapetovec , chtěl uchovat a rozšířit anglické državy na pevnině. Vypukl vleklý konflikt, tzv. stoletá válka (1337-1453) 1337 - 1453-stoletá válka (Francie x Anglie).-příčiny:-spory o královskou korunu (poč.14.stol. vymřeli Kapetovci-rod Valois)-spory o Flandry-spory o državy anglického krále ve Francii. 1337 - vylodění angl. vojsk ve Francii. 1346 - bitva u Kresčaku (porážka Francie, padl Jan Lucemburský Referáty z historie. Ukázka z referátu První světová válka. Francie žádá tvrdé potrestání Němců, ale Britové se Francie obávali (že bude nejmocnější v Evropě), tedy přiklonili se k USA

Stoletá válka.pdf (660422) Vláda Lucemburků.pptx (89131) Husitství .pdf (531124) Po porážce husitů.pdf (746352) Jagellonci.pdf (927365) Střední a východní Evropa na konci středověku.pdf (590876) Prezentace 1. roč. Prezentace 2. roč. Seminář dějepisu 11 Stoletá válka. 12 Lucemburkové na českém trůně. 13 Doba Karla IV. 14 Jan Hus a jeho doba. 15 Husitské války. 16 Jiří z Poděbrad. 17 Jagellonci na českém trůně. 18 Renesance a humanismus. 19 Zámořské plavby. 20 Reformace. 21 Habsburské Španělsko a Nizozemí. 22 Evropa a Asie v 16. a 17. století. 23 Nástup Habsburků v. Jedná se o referát v angličtině, který obsahuje základní charakteristiku Velké Británie a jejího hlavního města Londýna, který se stal cílem plánované několikadenní návštěvy s tím, že v práci je průběh výletu podrobně rozepsán. Stoletá válka - anglicky. Práce formou stručných výpisků v anglickém jazyce.

referát: Stoletá válka - AntiŠkola

STOLETÁ VÁLKA (1337-1453) Roku 1337 si anglický král Richard III. dělá nároky na francouzský trůn (Angličtí králové byli již od dob Viléma zároveň i Akvitánskými vévody - území ve Francii) à počátek stoleté války; Roku 1337 se Angličané vyloďují ve Francii à pouze malé střety do roku 134 (stoletá válka) kritika poměrů v církvi husitství v Čechách ČJ- kroniky, doba Karla IV. (rozvoj vzdělání) VV- gotické umění -husitské písně (chorály) VO- region Výchova demokratického obana Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování: Magna charta (vznik parlamentu Stoletá válka (viz pracovní listy) Polsko ve 13. a 14. století. Uhry ve 13. a 14. století. Lucemburkové na českém trůně. Lucemburkové: Král s tváří anděla. ČT 2010. Lucemburkové: V otcových stopách. ČT 2010. Lucemburkové: V záři císařské koruny. ČT 2010. Lucemburkové: Král bez koruny. ČT 2010. Lucemburkové: S. stoletá válka. Jan Lucemburský Po vyhodnocení práce může proběhnout prezentace výtvorů jednotlivých skupin, a to nejen v rámci vyučovací jednotky, ale kupříkladu formou výstavy ve škole. Vybrané kronikářské zápisy lze využít pro další výuku Stoletá válka a panna z Arku Johanka se narodila patrně roku 1412 v zámožné selské rodině v lotrinské vesnici Domrémy-la-Pucelle. Krátce nato byla zahájena třetí etapa stoleté války. Angličané se vylodili na kontinentě a roku 1415 zvítězili u Azincourtu. Poté postupně ovládli severní Francii

Stoletá válka 1337-1453 - Uč se online! - Vše co

Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Třicetiletá válka (1618-1648) Anglie v 17. století; Francie a Prusko v 17. století; Rusko v 17. - 18.století; Rakousko 18. století; Baroko, Osvícentství 18. století; Rakousko a Amerika v 18-19 století; Rok 1848; Bachův absolutismus; 2. polovina 19. století; Válka Sever proti Jihu; Dělnické hnutí ; Kolonie a koloniální války. - stoletá válka s Francií (1337- 1453), válka Růží 15. stol. skončila nástupem Jindřicha VIII. na trůn - tudorovská dynastie, prohlásil se hlavou anglikánské církve Stahuj tisíce našich maturitních otázek bez reklam a starost Hieroglyfické písmo prošlo velmi rychlým vývojem od prostého obrázku k plnohodnotnému písmu. Impulsem k jeho vzniku byla pravděpodobně potřeba vyjádřit složitější údaje hospodářského, náboženského a správního rázu Dějepis 7. třída. Opakování z dějepisu písemnou formou vždy na konci měsí (event. na přelomu měsíců) Mé hodiny budou vysílány z ID třídy, viz. stránky školy. Baroko, rokoko, Jagellonci - viz učebnice a učebna. Jiří z Poděbrad - viz učebnice a učebna. Reformace - viz učebnice a učebna

Stoletá válka - FREESTYLE MACHŘ

VY_32_INOVACE_11_Pověst_13 Autor: Michaela Leblochová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škol Prezentace školy; Sponzoři školy; Školní řád; Inspekční zprávy; Organizace školního roku 2020/2021; Výroční zprávy; Kdy se budeme setkávat; Kroužky; Stoletá válka Gotika Karel IV. a jeho doba. Středa: ZDE, Stoletá válka - prezentace: Stoleta valka (vypsat to žluté + růžové). D-7-Papežské-schizma (vypsat žluté - zápisy do čtvrtka 25.3. 16:00) NĚMČIN Webová prezentace byla spuštěna 13.03.2011 12:29. Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto. - mají vždy majitele o královská - patří králi § věnná města - jako dárek královnám (Hradec Králové, Dvůr Králové, hodně jich je ve VČ) § horní města - patří králi, mají samosprávu, jsou důležitá (Kutná Hora, Jihlava) o vrchnostenská - majitelem šlechta nebo církev - všechna města se snaží získat samosprávu - poprvé v Itálii, v čele samostatných.

11 české stavoské povstání, 30-letá válka.pptx. 2 MB; Bitva u Kresčaku Bitva u Kresčaku Konflikt: Stoletá válka Ilustrace z Kroniky stoleté války Jeana..

Stoletá válka. Husite. Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint. Husitská revoluce download report. Transcript Husitská revoluce Husitská revoluce konec Opakování z minulé hodiny vysvětli Artikuly Hejtman Defenestrace Odpustek Pouti na hory (Mistr Jan Hus) Přijímání podobojí Kališníci Koncil , INTERDIKT. stoletá válka Lucemburkové na českém trůně, husitství, Jiří z Poděbrad, Jagellonci 8. Raný novověk periodizace renesance, humanismus zámořské objevy, původní civilizace Španělsko, revoluce v Nizozemí, francouzské náboženské války, Anglie za Tudorovců reformace a protireformac Mail, na který mi můžete poslat referáty nebo vypracované otázky z francouzských reálií (geografie Francie, francouzská literatura, historie Francie, Frankofonie), které si přejete zveřejnit je franina.eu@gmail.com. Pokud se vám tyto stránky s reáliemi francouzštiny zdarma líbí nebo vám pomohly při studiu, můžete je. Trojská válka prezentace. Trójská válka je legendární, deset let trvající dobývání maloasijského města Tróje řeckými bojovníky vedenými mykénským králem Agamemnónem.Řekové se do války vypravili poté, co syn trójského krále Paris unesl Helenu, manželku spartského krále Meneláa.Nejslavnějším řeckým bojovníkem byl Achilles, vůdcem Trójanů Hektór Snad. stoletá válka vývoj evroých zemí v 11.- 15. století mongolská expanze zánik Byzance eský stát - vláda posledních Pemyslovc, Lucemburk husitství vláda Jagellonc rytíská kultura gotika VMEGS: Globalizaní a rozvojové procesy umí vysvtlit nové myšlenky 14. - 17. století, zhodnotí jejich dopady porozumí dsledk

Stoletá válka - MATURITA

Války - na severu na obranu Velká čínská zeď (Zeď dlouhá 10 000 li) 215 - 213 př.n.l., délka 5 000 km. Rolnické nepokoje a útěky před zotročováním. Čchin zakazuje konfuciánství, pálí knihy, 212 př.n.l. zaživa zakopáno 460 konfucianistů Stoletá válka válka v 1812, první tři světové války dilgarská válka, válka o Hvězdu minbarská válka, válka se Stíny.. Storočná vojna vojna v 1812, prvé tri svetové vojny dilgarská vojna, vojna o Hviezdu minbarijská vojna, vojna s Tieňmi Zkontrolujte 'Stoletá válka' překlady do francouzština. Prohlédněte si příklady překladu Stoletá válka ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Vyhledávání: stoletá válka Zobrazuji 1 - 20 z 22 pro vyhledávání: 'stoletá válka' , doba hledání: 0,10 s. Seřadit podle Relevance Podle data sestupně Podle data vzestupně Pořadí v sérii Signatury Autor Náze

17 Válka Severu proti Jihu. 18 Umění na přelomu 19. a 20. století. 19 Evropa a USA na prahu Světové války. 20 Asie na prahu Světové války. 21 WW I. - Příčiny, mocenské bloky. 22 WW I. - Počátek, fronty, charakter. 23 WW I. a české země. 24 WW I. - Vstup USA a konec války. 25 Důsledky Velké války. 26 Versailles a. Je začátek roku 1439 a ve Francii zuří Stoletá válka. Do bitvy s Angličany o francouzský trůn vstupuje mladá dívka Jana, která věří, že si ji Bůh vyvolil, a postaví se do čela armády. Když je zajata, církev ji posílá k soudu na základě obvinění z kacířství 7. Autor prezentace bude svoji práci přednášet před třídou a zadá žákům k vypracování Pracovní list. 8. Jedná se většinou o opakování učiva dějepisu 7. třídy, jenom 2-3 témata jsou nové učivo, které jsme ještě neprobrali. 9. Prezentace a Pracovní listy zašlete nejpozději do 17.4.2020 na moji emailovo V bakalářské práci se věnovala problematice občanské války mezi Armagnaky a Burgunďany probíhající v letech 1407-1435 ve francouzském království. Momentálně se zajímá o diplomatické vztahy mezi Anglií a Francií jako na rozdílné vnímání legitimity královské moci, a to hlavně u osobností Karla VII. a Eduarda IV

Stoletá válka - airborn

Výuková prezentace se zápisy a samostatnou prací vždy po proběhlé online hodině vkládána do učebny. V Google učebně Žáci do učebny odevzdávají vždy zápisy z online hodin + samostatnou práci z prezentace Stoletá válka Učebnice str. 62, jako zápis rámeček str. 63. Jaroslav Nezdar Stoletá válka (1) 20. 3. 2019, 8:40; Dokument VB (2013) stereo vysílání, High Definition. 0 %. Nárok na trůn 1337 - 1360. Dokument VB (2013). Dnes je těžké si představit, že Anglie a Francie byly mnohem víc než jen dvě samostatné země. Před sedmi sty lety jejich vládnoucí třídy pojily stejné hodnoty, pravidla chování a.