Home

Rovnoběžné roviny

Vzájemné ploloha tří rovin - cuni

Pokud zjistíme, že přímky p a q jsou rovnoběžné různé, nebo různoběžné, rovnici roviny ρ budeme moci snadno vyjádřit ze souřadnic bodu A nebo B a vektorů u a v. Budou-li přímky p a q mimoběžné, pak neexistuje žádná rovina, která by obě dvě obsahovala, kdyby byly totožné, tak by jich naopak bylo nekonečně mnoho Roviny ρ a τ jsou rovnoběžné různé. Určení vzdálenosti rovin. V rovině ρ najdu libovolný bod A a zjistím jeho vzdálenost od roviny τ. Bod A: volím x = 1, z = 0, 11.1 - 2y - z .0 + 15 = 0 , 2y = 26, y = 13 A [1; 13; 0]: Roviny jsou rovnoběžné různé. Jejich vzájemná vzdálenost je 4 jednotky Rovnoběžné roviny Průměty příslušných stop rovnoběžných rovin jsou rovnoběžné. Každé dvě rovnoběžné roviny jsou třetí rovinou snimi různoběžnou proťaty ve dvou rovnoběžných přímkách. Jsou-li však roviny rovnoběžné se základnicí, jejich stopy jsou také vzájemně rovnoběžné,.

Vzájemné ploloha přímky a rovin

Rovina je v matematice dvourozměrný geometrický útvar, který si lze představit jako neomezenou dokonale rovnou plochu. Algebraicky vyjádřeno, jde o množinu bodů izomorfní s dvoudimenzionálním lineárním prostorem.Jinak řečeno jde o dvoudimenzionální afinní prostor.. Rovina může být určena třemi různými body, nebo přímkou a bodem, který leží mimo tuto přímku Rovnoběžné roviny

Vzájemná poloha dvou rovi

Rovnoběžné přímky jejich průměty jsou spolu rovnoběžné, mají stejný interval a jejich stupňování stoupá ve stejném směru; spojnice jejich bodů o stejných kótách musí být rovnoběžné, neboť tvoří hlavní přímky roviny; Různoběžné přímk Rovnoběžnost přímek a rovin Při rozhodování, zda jsou přímky nebo roviny rovnoběžné se obvykle používá některé z těchto vět. Je-li přímka a rovnoběžná s přímkou b a přímka b rovnoběžná s přímkou c, je tak Dvě roviny jsou rovnoběžné, jestliže jedna z nich obsahuje dvě různoběžné přímky, které jsou s druhou rovinou. Daným bodem lze k dané rovině vést jedinou rovinu s ní rovnoběžnou. Řezy. Řez je průnik tělesa a roviny. Řez je rovinný útvar, jehož hranice tvoří průsečnice roviny řezu a stěn tělesa Obrázek 2 - Dvě rovnoběžné roviny proťaté třetí rovinou • Dvě různoběžné roviny protíná třetí rovina, která není rovnoběžná sžádnou znich,ale je rovnoběžná s jejich průsečnicí p,ve dvoupřímkách a, b,které jsou rovnoběžné s průsečnicí p. Obrázek 3 - Tři různoběžné roviny, jejichž průsečnice. rovnoběžné s osou x. 2. Bod roviny dourčíme pomocí libovolné přímky p roviny , na které bude bod A ležet. Tuto přímku nazýváme nositelka bodu A. 3.Půdorys přímky p je libovolná přímka procházející půdorysem bodu A. Přímku p volíme libovolně, ale vhodně. Zde ji volím

Rovnice roviny rovina ρ je určena • 3 body (nekolineární) • 2 přímky (různoběžné, rovnoběžné) • přímka a bod, který na ní neleží • bod a dva LN vektory Vektorová rovnice roviny X = A + α→−u + β→−v , kde α,β ∈ R A je bod roviny →−u,→−v jsou vektory zaměření roviny (rovnoběžné s rovinou - základní úlohy v Mongeově promítání (kolmice k rovině, rovina kolmá k přímce, rovnoběžné roviny, určení vzdálenosti rovnoběžných přímek, rovin, bodu a roviny,), - sestrojení n-úhelníku/kružnice v dané rovině v Mongeově promítání, - sestrojení tělesa v Mongeově promítání

Rovnice roviny — Matematika polopat

Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a materiály z matematiky najdete na:http://www.isibalo.com/Pokud budete chtít, můžete nám dát like na. Dvě různoběžné roviny Zobrazení pomocné krychle vypnuto Dvě rovnoběžné roviny Zapnout Vzájemná poloha tří rovin Konec prezentace autor: RNDr. Jiří Kocoure Rovnoběžné různé roviny jsou-li v prostoru dány dvě rovnoběžné roviny a třetí rovina, která obě tyto roviny protíná v přímkách, pak jsou tyto přímky navzájem rovnoběžné, Vzájemná poloha dvou rovin Rovnoběžné různé roviny Roviny rovnoběžné s obrazovkou. Můžete vytvořit referenční rovinu, která je rovnoběžná s obrazovkou, bez použití správce PropertyManager Rovina. Klepněte pravým tlačítkem na plochu v grafické ploše a vyberte Vytvořit rovinu rovnoběžnou s obrazovkou. Software přidá 3D bod skici Na rovině nebo Na povrchu na místě, kde.

Dvě rovnoběžné různé roviny nemajížádný společný bod. Totožné rovnoběžné roviny mají všechny body společné. Dvě roviny jsou rovnoběžné, jestliže jedna z nich obsahuje alespoň dvě různoběžky, které jsou rovnoběžné s některou přímkou v druhé rovině Definice: Uvažujeme dvě různé roviny ρ, ρ', jejich průsečnici označme o. Zvolme dále přímku s tak, že je různoběžná s oběma rovinami. Potom přiřadíme navzájem body a přímky roviny ρbodům a přímkám roviny ρ' tak, že platí: 1. Spojnice odpovídajících si bodů jsou rovnoběžné s přímkou s. 2 Poznámka. Kolmice mk rovině sje kolmá ke všem přímkám roviny s, tedy i k hlavním přímkám (stopám) této roviny. Věta. Pravý úhel mezi přímkami a,bse pravoúhlým promítáním zachová, je-li alespoň jedno jeho rameno rovnoběžné s průmětnou pnebo v ní leží. 3.6.6 Úloha Daným bodem Msestrojte přímku mkolmou k rovině

Obrázek 15: Přímky rovnoběžné a různoběžné, polopřímky Polopřímka je část přímky určená počátkem a aspoň jedním vnitřním bodem. Mnohoúhelník můžeme charakterizovat jako část roviny ohraničenou uza-vřenou lomenou čarou (tj. čarou, která se skládá z na sebe navazujícíc a) přímky KL a roviny CDH. b) přímky LN a roviny ABG. c) přímky KH a roviny EFG. Př. 4: Je dána krychle. Určete průsečnici rovin a) ADH, BCH b) ABC, FGH c) ACE, BDF????? Cvičení rovnoběžné splývající různoběžn Základní roviny [upravit | editovat zdroj] střední (mediánní) - prochází předozadně středem těla a dělí ho na dvě souměrné poloviny; sagitální - všechny roviny rovnoběžné s rovinou mediánní; frontální - všechny kolmé na rovinu mediální a rovnoběžné s kostí čeln Dvě rovnoběžné roviny, vzdálené od sebe 10mm . Rovina vedená úhlopříčně modelem krychle. Rovina vedená pod úhlem 60 středem horní plochy krychle. Roviny kolmé k povrchu válce s různou orientací. Válec má průměr podstavy 50mm a výšku rovněž 50mm. Rovina vedená tečně nejvyšším bodem oblouku Jsou dány roviny ρ: x= −u+v y= u+2v z= −u−v,u,v∈R, σ: x−2y−3z+1 = 0. Určete jejich vzájemnou polohu. 1 A Dané roviny jsou rovnoběžné různé.Dané roviny jsou různoběžné.Dané roviny jsou totožné. B Dané roviny jsou totožné.Dané roviny jsou rovnoběžné různé.Dané roviny jsou různoběžné. C Dané roviny jsou totožné.Dané roviny jsou rovnoběžné.

Vzájemné polohy přímky a roviny. Ve stereometrii se rozlišují tři různé vzájemné polohy přímky a roviny.: V případě, že přímka nemá ani jeden společný bod s rovinou, pak je přímka s danou rovinou rovnoběžná. Rovnoběžné různé. Dvě přímky jsou rovnoběžné právě tehdy, když jsou totožné nebo když leží v jedné rovině a nemají žádný společný bod. Pro každé dvě různé rovnoběžné přímky prostoru existuje právě jedna rovina, která je obsahuje. O rovině pq mluvíme tehdy, když přímky p, q jsou různoběžné nebo rovnoběžné různé rovnoběžné: ( pak mají rovnoběžné půdorysné stopy . a zároveň. rovnoběžné nárysné stopy. Toto ale neplatí pro roviny rovnoběžné s osou x.) různoběžné: mají společnou . průsečnici. Průsečnici určujeme jako spojnici průsečíků různoběžných přímek z jedné a druhé roviny

Odchylky rovin - Webzdarm

 1. b) Dvě rovnoběžné roviny protíná rovina třetí ve dvou rovnoběžných průsečících. c) Jsou-li každé dvě ze tří rovin různoběžné a mají-li tyto tři roviny jeden společný bod, procházejí tímto společným bodem všechny tři průsečnice
 2. Napište obecnou rovnici roviny rovnoběžné s osou x a procházející bodem a A(= 0,1,3) B =(2,4,5). a) 3x −+z 8 =0, b) 2y−+3z 7=0. 3. Napište obecnou roviny procházející body C(= −−1,2,0),D=(1,1,2) kolmo k rovině x2++y2z−4=0. a) x2++y2z−6=0, b) 2x−+2y z−2=0. 4..
 3. rovnoběžné další čelní roviny. • Roviny příčné - transverzální - jsou roviny rovnoběžné s rovinou výchozí, kolmé na roviny mediální, sagitální a frontální. Je-li umístěna transverzální rovina v místě pase, dělí tělo na horní a dolní část
 4. Tři roviny jsou po dvou rovnoběžné - nemají žádný společný bod. Dvě roviny jsou rovnoběžné a třetí je k nim různoběžná - existují dvě rovnoběžné přímky (průsečnice). Tři roviny jsou po dvou různoběžné a jejich průsečnice splynou v jednu přímku - tzv. svazek rovin
 5. • Dvě roviny ρ, σjsou totožné právě tehdy, je-li obecná rovnice roviny ρnásobkem obecné rovnice roviny σ. • Dvě roviny ρ, σ jsou rovnoběžné právě tehdy, je-li normálový vektor roviny ρnásobkem normálového vektoru roviny σ. 1
 6. dvě roviny jsou rovnoběžné a třetí je protíná v různých rovnoběžných přímkách. Číst dál 1103059504; English; Polski; Slovenčina; Españo

Jaká je vzájemná poloha přímky a roviny? 1) nerovnoběžné. 2) rovnoběžné. Aktuální přehled studia pro rok 2021/2022: Ekonomie a management Humanitní a společenské vědy Jazyky a mezinárodní studia Kultura a umění Medicína a farmacie Právo a veřejná správa. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Marie Janků. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Dvě různé rovnoběžné roviny protíná třetí různoběžná rovina ve dvou navzájem rovnoběžných přímkách. Pokud jsou tři navzájem různoběžné roviny, které mají společný právě jeden společný bod, procházejí tímto bodem všechny tři průsečnice daných rovin Určíme obecnou rovnici roviny A dosazením normálového vektoru: 2x + y - z + d = 0 . Dosadíme souřadnice libovolného body roviny A, např. bod A: 2.1 + 1.1 - 4 + d = 0 d = 1 . Obecná rovnice . roviny ABC tedy je: 2x + y - z + 1 = 0 . Za x, y, z . dosadíme souřadnice bodu M a zjistíme, zda dostaneme platnou . rovnost: 2.1 + 2 - 3 + 1.

Analytická geometrie - Geometrie v prostoru - VzájemnáOsová afinita mezi dvěma rovinami a v rovině

Odchylka dvou rovin - kotovane-promitani

Obecná rovnice roviny - cuni

Předmluva Tento pomocný text vznikl pro potřeby předmětu Geometrie pro Strojní fakultu 1, který vyu-čujeme od roku 2005 v upravené podobě Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Kuntová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze g) Všechny tři roviny jsou po dvou různoběžné, průsečnice jsou rovnoběžné různé přímky. h) Všechny tři roviny jsou po dvou různoběžné, průsečnice nejsou rovnoběžné přímky. 2. Důležité vlastnosti: Pro roviny uvedené v předchozí větě platí: - v situaci e) označme ( a ( rovnoběžné roviny a ( rovinu s nimi. Roviny mají být rovnoběžné, proto mají sodné normálové vektory (nebo je jeden násobek druhého). Koeficient d určíme dosazením bodu B, jelikož daný bod má v rovině ležet: d = 15. Příklad: Zjistěte vzájemnou polohu roviny a roviny. a) b) c) Řešení 20

Analytická geometrie - Úlohy II

Pokud by obě roviny byly dány parametrickou rovnicí, zvolíme jeden (libovolný) parametr jako vztažný a ostatní vyjádříme pomocí něj. Úkoly: Určete vzájemnou polohu přímky a roviny. Pokud jsou rovnoběžné, zjistěte jejich vzdálenost a pokud jsou různoběžné, zjistěte jejich průsečík Potřebuji napsat obecnou rovnici roviny určenou osami x a y. K tomu potřebuji normálový vektor a s jistotou nevím, zda to chápu dobře. V rovině si určím dva vektory např. (2,3,0) a (1,2,0), a když udělám vektorový součin těchto vektorů dostanu normálový vektor této roviny ? Děkuji za rady. Doplňuji: To mi taky napadlo, ale když si normálový vektor (0,0,1) dosadím do.

Ukažte, že roviny dané obecnými rovnicemi , jsou různoběžné, a zapište parametrické vyjádření průsečnice těchto rovin. 54. Přímkou s parametrickým vyjádřením , , ; proložte roviny rovnoběžné s osami soustavy souřadnic. 55. Určete souřadnice průsečíků roviny dané obecnou rovnicí s osami soustavy souřadnic.. VZÁJEMNÁ POLOHA TŘÍ ROVIN • Všechny tři roviny jsou navzájem rovnoběžné. 8 ZÁKLADY STEREOMETRIE • Dvě roviny jsou rovnoběžné, třetí je protíná ve dvou rovnoběžných přímkách. • Každé dvě roviny jsou různoběžné a všechny tři průsečnice jsou navzájem ro

Deskriptivní geometrie 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Deskriptivní geometrie 1 Pomocný učební text 1. část Světlana Tomiczková Plzeň - 2. října 2006- verze 2.0 Předmluva Tento pomocný text vznikl pro potřeby předmětu Deskriptivní geometrie I. Některé části jsou shodné s kapitolami ve skriptech pro strojní fakultu. rovinou vozovky, promítnutá do roviny rovnoběžné s podélnou rovinou vozidla. Závlek je kladný, je-li průseþík rejdové osy a roviny vozovky před středem styku pneumatiky s vozovkou. Kolo je vlivem závleku vleeno, což pomáhá vracet kola do přímého směru. Je to ten samý princip jako u nákupního košíku. [1

- zobrazení roviny o obecná poloha o zvláštní polohy (rovnoběžné a kolmé k průmětnám, k ose) o zavedení hlavních a spádových přímek - dvě soustavy hlavních i spádových o vzájemná poloha dvou rovin (rovnoběžné, různoběžné a průsečnice) o průsečík přímky s rovinou (krycí přímky). Hlavní přímky 1. osnovy (zvané také horizontální hlavní přímky) jsou rovnoběžné s půdorysnou \(\pi\), hlavní přímky 2. osnovy (též frontální hlavní přímky) jsou rovnoběžné s nárysnou \(\nu\), hlavní přímky 3. osnovy jsou rovnoběžné s bokorysnou \(\mu\). Hlavní přímky 3. osnovy nemají speciální název Vzdálenost přímky od roviny s ní rovnoběžné je rovna vzdálenosti libovolného bodu této přímky od dané roviny. Odchylka přímky p od roviny ρ je doplňkový úhel γ k úhlu α sevřenému směrovým vektorem přímky a normálovým vektorem roviny, tudíž sin sin cos 2 pρ pρ π γαα ⋅ =−== ⋅ un un

Bod, přímka a rovina - vyřešené příklad

 1. Dvě roviny mají právě jednu z těchto tří vzájemných poloh: a. Mají všechny body společné ( totožné roviny ) b. Nemají žádný společný bod ( rovnoběžné (různé) ), c. Mají společnou právě jednu přímku ( různoběžné ). Kritérium rovnoběžnosti dvou rovin. Obsahuje-li jedna ze dvou rovin dv
 2. Každé dvě roviny jsou rovnoběžné. Dvě roviny jsou rovnoběžné a třetí je s nimi různoběžná Každé dvě roviny jsou různoběžné a jejich tři průsečnice jsou tři různé rovnoběžky. Každé dvě roviny jsou různoběžné a jejich tři průsečnice se protínají V jediném bodě. Každé dvě roviny jsou různoběžn
 3. ROVNOBĚŽNÉ TOTOŽNÉ / ROVNOBĚŽNÉ SPLÝVAJÍCÍ každý bod roviny je bodem roviny _____ body mají společné RŮZNÉ nemají žádný společný bod 0 RŮZNOBĚŽNÉ průnikem rovin je přímka p roviny se protínají v _____ p p roviny , v prostor
 4. Dvě roviny jsou rovnoběžné, jestliže jedna z nich obsahuje alespoň dvě různoběžky, které jsou rovnoběžné s některou přímkou v druhé rovině. d) Pravidla pro konstrukci řezů těles Pravidlo 1: Leží-li dva body v rovině některé stěny, leží v této rovině i jejich spojnice
 5. Všechny roviny kolmé k téže přímce jsou navzájem rovnoběžné. KRITÉRIUM kolmosti přímky a roviny: přímka je kolmá na rovinu, právě tehdy, když je kolmá alespoň k 2 různoběžkám té roviny. Daným bodem lze k dané rovině vést právě jednu kolmici. Všechny přímky kolmé na téže rovinu jsou navzájem rovnoběžné
 6. Dvě rovnoběžné roviny protíná třetí rovina ve dvou rovnoběžných přímkách. Jsou-li roviny dvou stěn rovnoběžné a přitom různoběžné s rovinou řezu, jsou průsečnice roviny řezu s rovinami těchto stěn rovnoběžné

• Rovnoběžné promítání - vlastnosti • lineární zobrazení • zachovává incidenci • zachová dělicí poměr • průměty bodu, přímky, roviny • průměty přímek • • Středové promítání - vlastnosti • lineární zobrazení • zachovává incidenci • zachovává dvojpoměr (nezachovává dělicí poměr 1 5.2.11 Vzdálenost roviny a p římky Předpoklady: 5210 Př. 1: Rozhodni, kdy má smysl uvažovat o vzdálenosti p římky od roviny, a navrhni definici této vzdálenosti. Uvažovat o vzdálenosti p římky a roviny m ůžeme pouze v případ ě, že p římka je s rovino 2. Zobrazení roviny, průsečnice rovin, rovnoběžné roviny v kótovaném i v Mongeově promítání . zobrazeni_roviny.pdf (153 KB) 3. Průsečík přímky s rovinou, kolmice k rovině, vzdálenost bodu od roviny, rovina kolmá k přímce. Průniky rovinných útvarů. 4 Je to úplně ten stejný vektor. Složka gravitační síly rovnoběžné s povrchem roviny činí 98 krát sinus 30, tedy 98 krát jedna polovina, což je 49 newtonů, a působí tímto směrem neboli rovnoběžně s povrchem roviny. Vždycky jsem měl problém s psaním slova rovnoběžně Takže rovnoběžně s povrchem roviny různoběžné roviny. průnikem je prázdný - rovnoběžné roviny. Vzájemná poloha tří různých rovin. Pro vzájemnou polohu tří různých rovin nastává vždy právě jedna z těchto . pěti. možností: Každé dvě z daných rovin jsou rovnoběžné - 3 vzájemně rovnoběžné roviny

Rovina - Wikipedi

Rovnoběžné roviny - GeoGebr

 1. a) Úseky, které vytíná vybraná rovina na jednotlivých osách vyjádříme pomocí mřížkových parametrů a, b, c (pro roviny, rovnoběžné s některou stěnou buňky je takový úsek ─> ∞ ). b) Vyjádříme převrácené hodnoty těchto úseků (pro rovnoběžné roviny je to 0)
 2. Dv ě roviny Dvě roviny mohou být totožné (splývající), rovnoběžné nebo různoběžné. Vzájemná poloha dvou rovin je opět definována pomocí společných bodů rovin. Totožné roviny. Definice - totožné roviny mají všechny body společné. Zobrazení - sdružené průměty stop splývají
 3. ŠÍPOVÁ - všechny roviny rovnoběžné s rovinou středovou. ČELNÍ - svislé roviny, rovnoběžné s čelem a kolmé na roviny šípovou a rovinu středovou. HORIZONTÁLNÍ - roviny horizontální, kolmé na rovinu středovou a šípovou . Osy těla: PODÉLNÁ - svislá osa, prochází tělem od hlavy směrem dolů, k nohá
 4. Promítnutí do roviny rovnoběžné s příčnou rovinou yz vozidla. Záklon rejdové osy Průmět úhlu sevřeného rejdovou osou a svislicí do roviny rovnoběžné s podélnou rovinou vozidla xz (viz obr. č. 9). Je uvažován kladně, je-li skloněna vzad (v tomto případě jde o záklon) a záporně, je-li skloněna vpřed (v tomto.

Kótované promítání - Wikipedi

 1. Nemají-li dvě roviny žádný společný bod, pak je nazýváme rovnoběžné. Mají-li dvě roviny všechny body společné, nazýváme je splývající(totožné). H G F C E D A B ρ U l BCG V l AEH σ Zapisujeme:ρII
 2. Rovnoběžné promítání zachovává relativní velikost modelu. Axonometrie . Patří mezi rovnoběžné promítání. Axonometrické promítání používá projekční roviny, které nejsou rovnoběžné s hlavními osami. Perspektivní promítán
 3. Všechny navzájem rovnoběžné přímky mají společný. nevlastní bod. Všechny navzájem rovnoběžné roviny mají společnou. nevlastní přímku. Nevlastní body + nevlastní přímka tvoří nevlastní rovinu. EUKLEIDOVSKÝ PROSTOR + nevlastní rovina

Pokud jsou sklopené spádové přímky rovnoběžné, pak roviny jsou rovnoběžné. Pokud se sklopené spádové přímky protínají, pak jsou roviny různoběžné. Jejich průsečnice r pak prochází průsečíkem sklopených spádových přímek a je rovnoběžná se stopami rovin ( tj. pro průsečnici r platí r // x , viz průnik dvou. Skutečné vodorovné roviny tedy nejsou ani rovnoběžné, i když jsou jejich referenční body podél stejné svislé čáry, protože svislá čára je mírně zakřivená. V daném místě není celková gravitační síla zcela konstantní nad čas , protože objekty, které generují gravitaci, se pohybují 2 rovnoběžné roviny proťaté rovinou třetí TRIK 2 - ROVNOBĚŽNOST Části řezu v protějších stěnách krychle jsou rovnoběžné - pozor - neplatí obecně u jehlanu rovnoběžnost, zákl. vlastnost některých mat. objektů, např. přímek, rovin aj. - Dvě přímky v rovině (dvě roviny v prostoru) jsou rovnoběžné, nemají-li žádný společný bod, nebo mají-li všechny body společné (jsou totožné) Při konstrukci řezu hranolu výhodně využíváme následujícího faktu: Leží-li některé stěny daného hranolu v rovnoběžných rovinách, jsou průsečnice roviny řezu s rovinami těchto stěn rovnoběžné a tedy také strany řezu, které leží v rovnoběžných stěnách, jsou rovnoběžné. III. Určení viditelnost

Seminárka z matiky - absolventi

Stopníky přímky rovnoběžné s nárysnou; Stopníky přímky rovnoběžné s bokorysnou; Určení roviny pomocí průsečíků se souřadnicovými osami, dourčení stop roviny; Určení stop roviny zadané třemi body; Dourčení stop roviny určené přímkou a bodem na ní neležícím; Určení stop roviny zadané 2 přímkam Dvě rovnoběžné roviny omezené rovinou kolmou nebo válcem tečným k bočním rovinám, se slepým rovinným ukončením nebo bez něj. Ne Letadlo. Každá rovinná plocha (šedá) reprezentuje samostatný prvek roviny. K určení složené roviny lze zkombinovat modré nebo oranžové roviny. Rovinná plocha. Neuvedeno Prvek. Příklad. Je-li T libovolný bod plochy vždy jej můžeme kolem o otočit do roviny rovnoběžné s nárysnou na hlavní meridián do bodu 0T. V tomto bodě je tečná rovina 0τ kolmá k průmětně, její průmět splývá s tečnou 0t hlavního meridiánu v bodě 0T. 0τ protíná Φ v přímkách 0a, 0p různých regulů, jejich průsečíkem je bod 0T

Polohové a metrické vztahy základních a geometrických

Ur čení roviny koso tverce. (Posuneme-li přímky qI a pI rovnoběžné s průsečnicemi do středu kosočtverce, určí nám jeho rovinu σ. Sestrojíme půdorysnou stopu roviny.) 3. Sestrojení kosočtverce A OB OC OD O (Otočíme rovinu σ- přímky pI a qI - do průmětny a sestrojíme kosočtverec o délce strany 6 tak, ab roviny. kulové plochy. O tom, jakou plochu pro pomocné řezy zvolíme, se rozhodujeme podle polohy os (podstav) obou těles. Rotační tělesa se společnou osou = souosá tělesa: volíme metodu rovnoběžných řezů (vedeme rovnoběžné roviny a jimi obě tělesa řežeme Roviny a a b mají dva různé společné body. Vyberte tvrzení, která vyplývají z předchozí věty. A) Roviny jsou rovnoběžné. B) Roviny jsou různoběžné. C) Roviny nejsou rovnoběžné. D) Roviny jsou totožné. E) Tato situace nemůže nastat. 5. Která z přímek je průsečnicí rovin x - z + 5 = 0, 3x - y + 4 = 0 A) x =

MATEMATIKA a GEOMETRIE - vutbr

- vztah mezi objekty promítnutými z jednØ roviny do druhØ roviny smìrem, který není rovnobì¾ný ani s jednou z rovin o:::osa a nity, s:::smìr a nity, A:::vzor, A0:::obraz vlastnosti: odpovídající si body le¾í na rovnobì¾kÆch se smìrem s odpovídající si płímky se pro-tínají na ose ov tzv. samod-ru¾ných bodec 10) Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu, je-li obsah podstavy 25 cm2 a odchylka boční stěny od roviny podstavy je 60. [36,08 cm3; 75 cm2] 11) Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož podstavná hrana měří 4 cm a odchylka boční hrany od roviny podstavy je 60. [26,13 cm3; 58,33 cm2

33 - Vzájemná poloha přímky a roviny (MAT - Analytická

Vzájemná poloha rovin. Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min. Určete vzájemnou polohu rovin α α a β β, kde: a) α: x−y +2z +1 = 0 α: x − y + 2 z + 1 = 0. β: y −x −2z +3 = 0 β: y − x − 2 z + 3 = 0. b) α: 2x− 3y +4z − 1 = 0 α: 2 x − 3 y + 4 z − 1 = 0. β: 3y− 4z − 2x+1 = 0 β: 3 y − 4 z − 2 x + 1 = 0 Aplikace zkosení na množinu bodů roviny změní všechny úhly mezi nimi (kromě přímých úhlů) a délky všech úseček, které nejsou rovnoběžné se směrem zkosení. Tím se naruší tvar většiny geometrických obrazců, čtverce se například změní na rovnoběžníky a kružnice na elipsy Rovnoběžné roviny v MP a KA Určení stopami a dvojicí přímek. 8. Průmět pravého úhlu v MP Přímka kolmá k rovině, rovina kolmá k přímce 9. Osová afinita Otáčení roviny v MP a KA 10. Středová kolineace Určení středové kolineace, využití, úběžníky, úběžnic V8: Přímka a je rovnoběžná se dvěma různoběžnými rovinami , právě tehdy, je-li s jejich průsečnicí p V9: Pro každé dvě rovnoběžné roviny , platí, že každá přímka jedné roviny je s druhou rovinou

PPT - Rovnice roviny PowerPoint Presentation, freenový webStereometrieŘezy a průřezy - Technické kresleníTelč poloha — telč (německy teltsch, latinsky telcz) je město