Home

Zuživatelná věc

Zuživatelná věc je definována jako movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení.. Typickými zuživatelnými věcmi jsou věci, které se spotřebovávají, například potraviny nebo topivo. K zuživatelným věcem patří ale i věci, které slouží k dalšímu zpracování (například suroviny a materiál pro výrobu) nebo ke. § 500. Zuživatelná věc. Movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení, je zuživatelná; zuživatelné jsou i ty movité věci, které náleží ke skladu nebo k jinému souboru, pokud jejich běžné užití spočívá v tom, že jsou prodávány jednotlivě Jako zuživatelná věc se v českém právu chápe movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení. Může také jít o movité věci, které jsou součástí např. skladu a prodávají se jednotlivě. Příkladem jsou potraviny, spotřební zboží nebo stavební materiál § 500 - Zuživatelná věc § 501 - Hromadná věc § 502 - Obchodní závod § 503 - Pobočka § 504 - Obchodní tajemství.

Zuživatelná věc. Běžně užívána movitá věc, která se užíváním spotřebovává, zpracovává nebo zcizí je zuživatelná. Pramen: §500 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona. Podívejte se na Zuživatelná věc v souvislostech. Vložit nový pojem Zeptat se na pojem. Dále u nás najdete Zuživatelná věc Movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení, je zuživatelná; zuživatelné jsou i ty movité věci, které náleží ke skladu nebo k jinému souboru, pokud jejich běžné užití spočívá v tom, že jsou prodávány jednotlivě Zuživatelná věc Movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení, je zuživatelná; zuživatelné jsou i ty movité věci, které náleží ke skladu nebo k jinému souboru, pokud jejich běžné užití spočívá v tom, že jsou prodávány jednotlivě. Ostatní věci jsou. Zuživatelná věc je movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení, které náleží ke skladu nebo k jinému souboru, pokud jejich běžné užití spočívá v tom, že jsou prodávány jednotlivě. Ostatní věci jsou nezuživatelné Z povahy věci však ani v případě výprosy nemůže být předmětem zuživatelná věc, taková věc by mohla být předmětem těchto smluv pouze v případě, kdy by byla určena k jinému užití, než je spotřebování (např. použití jablek, která jsou obyčejně určeny ke snězení, výrobě moštu či jablečného štrůdlu, na.

§ 500 Zuživatelná věc 01.01.2014 - Tato funkce není dostupné v této verzi Beck-online. Přechodem na vyšší verzi naší apliakce získáte nejen více obsahu, ale také více možností práce s dokumentem a puřístup k dalším užitečným funkcím Samotná zuživatelnost však ničeho neříká o povaze věci jakožto věci zastupitelné či hromadné. Dle § 500 NOZ je nadto klíčové subjektivní hledisko buďto nabyvatele nebo převodce věci, tedy tatáž věc může být z hlediska prodávajícího zuživatelná a z hlediska kupujícího nezuživatelná (kupř. prodej automobilu).[2 Zuživatelná věc. Movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení, je zuživatelná; zuživatelné jsou i ty movité věci, které náleží ke skladu nebo k jinému souboru, pokud jejich běžné užití spočívá v tom, že jsou prodávány jednotlivě. Ostatní věci jsou. Zuživatelná a nezuživatelná věc při aplikaci právního institutu nájmu, výpůjčky a zápůjčky Ing. Marie Jakubcová, Ph. D., MBA působí v Ústavu financí Fakulty podnikatelské VUT v Brně V DHK č. 22 a 23/2015 jsme se zabývali řešením reálné situace nájemního vztahu u pronajímatele zejména z hlediska účetnictví a daně z příjmů

Věc zuživatelná - Zakonyvkapse

Dalšími dělícími kritérii je sjednání určité doby pro přenechání věci k užití, povaha věci (zuživatelná věc, nezuživatelná věc, věc hmotná či nehmotná apod.), ale také rozsah práv poskytnutých druhé straně, což se projevuje především při rozlišování nájmu a pachtu Rozdělení věcí § 496 Věci hmotné a nehmotné (1) Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu.(2) Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty. § 49 § 500: Zuživatelná věc Movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení, je zuživatelná; zuživatelné jsou i ty movité věci, které náleží ke skladu nebo k jinému souboru, pokud jejich běžné užití spočívá v tom, že jsou prodávány jednotlivě

Zuživatelná věc. Movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení, je zuživatelná; zuživatelné jsou i ty movité věci, které náleží ke skladu nebo k jinému souboru, pokud jejich běžné užití spočívá v tom, že jsou prodávány jednotlivě § 500 Zuživatelná věc. Movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení, je zuživatelná; zuživatelné jsou i ty movité věci, které náleží ke skladu nebo k jinému souboru, pokud jejich běžné užití spočívá v tom, že jsou prodávány jednotlivě Nezuživatelná věc je individuálně určená. Může jít o věc movitou i nemovitou. Hlavními charakteristickými znaky smlouvy o výpůjčce jsou její bezplatnost, půjčení věci dočasně a za daným účelem. Není-li účel vymezen, užívá vypůjčitel věc způsobem přiměřeným povaze věci Zuživatelná věc Hromadná věc Obchodní závod, rodinný závod Pobočka a odštěpný závod Obchodní tajemství Součást věci Příslušenství Cenné papíry Zastupitelné cenné papíry Forma cenného papíru Emise cenného papíru Vydání cenného papíru Stejnopisy Kupón a talón Hromadná listin

Srovnání Nového občanského zákoníku a předchozí právní úpravy, 1. vydání, 2012. Obsah. Předmluv Zuživatelná věc - str. 16 Hromadná věc - str. 16 Obchodní závod, rodinný závod - str. 16 Pobočka a odštěpný závod - str. 17 Obchodní tajemství - str. 18 Součást věci - str. 18 Příslušenství - str. 21 Cenné papíry - str. 21 Zastupitelné cenné papíry - str. 22 Forma cenného papíru - str. 22 Emise cenného papíru. Movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení, je zuživatelná; zuživatelné jsou i ty movité věci, které náleží ke skladu nebo k jinému souboru, pokud jejich běžné užití spočívá v tom, že jsou prodávány jednotlivě. Ostatní věci jsou nezuživatelné

Zuživatelná věc . Movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení, je zuživatelná; zuživatelné jsou i ty movité věci, které náleží ke skladu nebo k jinému souboru, pokud jejich běžné užití spočívá v tom, že jsou prodávány jednotlivě. Ostatní věci jsou. Zuživatelná věc Movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení, je zuživatelná. Hromadná věc Soubor jednotlivých věcí je považován za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení, pokládá se za celek a tvoří hromadnou věc

Zuživatelná je movitá věc, jejíž běžné použití spoívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení. Jako takové věci můžeme oznaþit například potraviny, které jsou zuživatelné buď již samy o sobě, nebo zpracováním. Dále zákon oznaþuje za zuživatelné takové věci, které náleží ke skladu nebo. · Zastupitelná věc · Zuživatelná věc · Hromadná věc · Obchodní závod, pobočka. 2. Součást / příslušenství věci. 3. Cenný papír. IV. Právní skutečnosti. 1. Právní jednání Vkladem může být například věc hmotná i nehmotná, zuživatelná či nezuživatelná, zastupitelná nebo nezastupitelná, tedy i právo nebo majetková hodnota, ve většině případů se však jedná o peněžitou částku

VĚC INDIVIDUÁLNĚ URČENÁ NEZUŽIVATELNÁ (např. kolo, fotoaparát, nebo počítač) VĚC DRUHOVĚ URČENÁ ZUŽIVATELNÁ (např.: brambory, obilí, nebo benzin). Zapůjčená věc musí být věcí zastupitelnou, což OZ vyjadřuje poža-davkem na vrácení věci stejného druhu. Pokud má být vrácena věc ji-ného druhu, nepůjde již pojmově o zápůjčku. OZO užíval místo výrazu zastupitelná věc pojem zuživatelná věc, což však byl důsledek, že OZ Zuživatelná věc Hromadná věc Obchodní závod, rodinný závod Pobočka a odštěpný závod Obchodní tajemství Součást věci Příslušenství Cenné papíry Zastupitelné cenné papíry Forma cenného papír

Nový občanský zákoník Orientujte se v novém občanském zákoníku! Pochopte nové pojetí věci, vlastnictví, bytového spoluvlastnictví, právo stavby či zcela novou úpravu správy cizího.. zuživatelná věc, bude minimální trvanlivost takového plnění činit min. 3 měsíce ode dne podpisu předávacího protokolu osobou oprávněnou jednat za objednatele. 4. Práva objednatele z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou objednatel předal dodavateli

Zuživatelná věc, § 500 - Nový občanský zákoník č

 1. Rovněž jsou řešeny pojmy - zastupitelná věc, zuživatelná věc, hromadná věc, obchodní závod, pobočka, obchodní tajemství. Oceňovatele budou pravděpodobně zajímat nejvíce definice nemovitých a movitých věcí : Paragraf 498, odst. (1) uvádí : Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatný
 2. Podle § 2202 občanského zákoníku (dále jen OZ) lze pronajmout movitou věc pouze, je-li tzv. nezuživatelná. Nalistujeme-li § 500 OZ, dozvíme se, že movitá věc je zuživatelná, pokud její běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení; ostatní věci jsou nezuživatelné. Což je prakticky.
 3. • věci zuživatelné a nezuživatelné: zuživatelná je movitá věc, jejíž běžné pou žití spočívá v jejím . spotřebo vání, zprac ování nebo zcizení; sem patří i ty movité věci, kt eré patří ke skladu nebo . jinému souboru, pokud jejich běžn.
 4. Na str. 4 autorka uvádí, že je možné pronajmout nezuživatelnou věc movitou. Nic však samozřejmě nebrání stranám, aby předmětem nájmu byla i zuživatelná věc movitá. Na str. 8 autorka uvádí, že vzhledem k tomu, že pronajímatel při zřizování nájemní smlouvy disponuje se svým vlastnickým právem k věci, je možné.
 5. zastupitelná věc (res) fungible(s) (note: mostly used in plural) závazky z právního jednání jedné osoby: obligations from unilateral legal acts : závdavek: earnest money : zcizení dědictví: alienation of estate : zdánlivé právní jednání: non existent legal act / non negotium : zemědělský pacht: agricultural usufructuary leas
 6. Reklamační řád. pro kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, společností ZIOS PROFI, spol. s r. o., IČO: 49790285, se sídlem Stříbro, Na Vinici 1144, PSČ 34901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4752, na jedné straně (dále jen prodávající ), a spotřebiteli na.
 7. imální trvanlivost či použitelnost takového plnění činit

2.1.4 za vady věci, které vyplývají z její povahy (zuživatelná věc nebo podléhající rychlé zkáze); 2.1.5 pokud kupující před převzetím věci věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, např. nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením Čestné prohlášení Tímto čestně prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Zadržovací právo vypracovala zcela samostatně, za použití zdrojů, které jsem řádně citoval pojem věc a členění věcí. Věnujeme se přehledně jednotlivým absolutním právům - v první řadě držbě a vlastnictví, včetně možného nabytí vlastnického práva od neoprávněné osoby. Sa-mostatně se věnujeme spoluvlastnictví. Řešíme správu spole čné věci a oddělení a zrušení spoluvlastnictví

Zuživatelná věc - Wikiwan

Video: § 500 - Zuživatelná věc : Občanský zakoník - 89/2012 Sb

Podle OZ můžete vypůjčit nezuživatelnou věc, definici nezuživatelné věci najdeme v § 500, cituji: Movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení, je zuživatelná; zuživatelné jsou i ty movité věci, které náleží ke skladu nebo k jinému souboru, pokud jejich běžné. Předmětem kupní smlouvy může být individuálně anebo druhově určená zuživatelná nebo nezuživatelná movitá, popř. nemovitá věc (celá nebo její ideální anebo reálný díl, převoditelná je i věc hromadná anebo soubor věcí, např. celá sbírka), převoditelná jednorázově či jako opakující se plnění To neplatí, jedná-li se o vlasy nebo podobné části lidského těla, které lze bezbolestně odejmout bez znecitlivění a které se přirozenou cestou obnovují; ty lze přenechat jinému i za odměnu a hledí se na ně jako na věc movitou. Pododdíl 6. Ochrana lidského těla po smrti člověka § 11

Slovníček pojmů - Zuživatelná věc - BusinessCenter

 1. Tuto platbu soud prvního stupně posoudil jako plnění do společného jmění manželů, avšak s tím, že uvedená hotovost představuje věc movitou, která dle § 150 odst. 4 věta první obč. zák. (Nedošlo-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho vypořádání , platí ohledně movitých věcí, že se.
 2. Movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení, je zuživatelná; zuživatelné jsou i ty movité věci, které náleží ke skladu nebo jinému souboru, pokud jejich běžné užití spočívá v tom, že jsou prodávány jednotlivě
 3. (1) Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu. (2)Nehmotnévěcijsoupráva,jejichžpovahato připouští,ajinévěcibezhmotnépodstaty.108 • §497 • Ovladatelnépřírodnísíly Na ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje, se použijí přiměřeně ustanovení o.

Zázračný § 477 zákoníkového návrhu však opravdu říká, že zuživatelná je movitá věc, jejíž běžné použití spočívá nejen ve spotřebování, ale také ve zcizení (neboli převodu). Takže pokud vše půjde špatně, a tudíž se nového zákoníku dočkáme, budou na nás příští, snad už zase moudré, generace. Smlouvy o užívání věcí zahrnují smlouvy nájemní a smlouvy o výpůjčce, smlouvu o zápůjčce, výprose, pachtu. Smlouvy o užívání věci umožňují uživateli (nájemci, vypůjčiteli, vydlužiteli, pachtýři) individuálně určenou věc užívat a brát z ní užitky. Smlouvy o užívání věcí mohou být úplatné (nájemní smlouva) nebo neúplatné (smlouva o výpůjčce. 4. Mohla být nehmotná věc (pohledávka) nebo věc zuživatelná předmětem usufructu? 5. Byl fructuarius dominis loco, detentorem, nebo possessorem? 6. Jak mohl být převeden výkon usufructu - onerózně, nebo lukrativně? (pozn. jaký je rozdíl mezi převodem usufructu a převodem výkonu usufructu?) 7

Zuživatelná a nezuživatelná věc § 477 definuje zuživatelnou a nezuživatelnou věc. S těmito pojmy se pracuje na dalších místech návrhu a podle mého názoru tím dochází k neúměrnému omezování smluvní volnosti a vlastnických práv. Například v § 2111 a § 2120, odst. 1 se hovoří o nezuživatelné věci (ovšem v odd. V pochybnostech se případ posoudí podle zvyklostí rozhodující je faktická vlastnost jako objektivní stav (vůlí stran nelze tuto povahu věci změnit) zuživatelné a nezuživatelné (§ 500) movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení, je zuživatelná; zuživatelné jsou i. To neplatí, jedná-li se o vlasy nebo podobné části lidského těla, které lze bezbolestně odejmout bez znecitlivění a které se přirozenou cestou obnovují; ty lze přenechat jinému i za odměnu a hledí se na ně jako na věc movitou. Pododdíl 6 Ochrana lidského těla po smrti člověka (§ 113-117) § 113 [Nakládání s tělem.

za vady věci, které vyplývají z její povahy (zuživatelná věc nebo podléhající rychlé zkáze), pokud kupující před převzetím věci věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, např. nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením Pokud nechcete ztrácet čas s vyplňováním vzoru nebo potřebujete smlouvu ihned, vypracuji Vám do 24 hodin individuální smlouvu na míru za cenu 2500 Kč + DPH.; Společně se smlouvou získáte možnost objednání návrhu na vklad vlastnického práva (dokument, který musíte předložit na katastru společně se smlouvou) za zvýhodněnou cenu 490 Kč + DPH Vymezujeme přehledně pojem věc a členění věcí. Dále se věnujeme jednotlivým absolutním právům, tedy v první řadě držbě a vlastnictví, včetně možného nabytí vlastnického práva od neoprávněné osoby. Samostatně objasníme spoluvlastnictví a řešíme správu společné věci a oddělení a zrušení spoluvlastnictví § 499 Zastupitelná věc § 500 Zuživatelná věc § 501 Hromadná věc § 502 Obchodní závod § 503 Pobočka § 504 Obchodní tajemství; Díl 3 Součást věci a příslušenství věci. Součást věci § 505-509 ; Příslušenství věci § 510-513 ; Díl 4 Cenný papír. Oddíl 1 Obecná ustanovení § 514 § 515 § 516 Zastupitelné.

Nový Občanský zákoník - HLAVA IV - VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ

Obchodní podmínky I. Základní ustanovení. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.inreach.cz (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo také kupní smlouva), kdy na jedné straně je společnost inReach s.r.o., IČ: 07218834, se sídlem Bělehradská 1051/17 Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v. Obchodní podmínky obchodní společnosti Top second hand s.r.o., IČO: 05788528 s místem podnikání: Nová 16, České Budějovice, zapsané v obchodním rejstříku vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25729, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.topsh.cz To neplatí, jedná-li se o vlasy nebo podobné části lidského těla, které lze bezbolestně odejmout bez znecitlivění a které se přirozenou cestou obnovují; ty lze přenechat jinému i za odměnu a hledí se na ně jako na věc movitou. Pododdíl 6 Ochrana lidského těla po smrti člověka § 11

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 7.2. obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy plněním zuživatelná věc, bude minimální trvanlivost či použitelnost takového plnění činit min. 3 měsíce ode dne podpisu předávacího protokolu osobou oprávněnou jednat za objednatele. K 4. Práva objednatele z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou objednatel předal dodavateli.. Zejména se jedná o ust. § 135 občanského zákoníku, podle něhož věc bez pána připadala původně výlučně do vlastnictví státu (dnes obce) a znemožňuje se nabytí vlastnictví nálezci. Jiným - a zásadně významnějším - projevem téhož přístupu je přehlíživý postoj k člověku jako soukromému vlastníkovi. Jako téma své diplomové práce jsem si vybral Reálné kontrakty v právu římském a moderním. Důvodem mého výběru byla skutečnost, že smlouvy obecně tvoří nejen v

Nový Občanský zákoník - Díl 2 - Rozdělení věcí - Podnikatel

Je materiál věc zastupitelná či hromadná? epravo

 1. Rozdělení věcí, Díl 2 - Nový občanský zákoník č
 2. Zuživatelná a nezuživatelná věc při aplikaci právního
 3. Rozhovor: Nájem, pacht a další způsoby přenechání věci k
 4. Nový občanský zákoník - Rozdělení věcí Profispolečnosti
 5. Občanský zákoník (nový) Zákon č
 6. Občanský zákoník: § 489-544 HLAVA IV VĚCI A JEJICH ROZDĚLEN

Rozdělení věcí - Portál POHOD

 1. Občanský zákoník: § 496-504 Díl 2 Rozdělení věc
 2. Wikizero - Zuživatelná vě
 3. § 500 - Účetní portá
 4. NOZ - občanský zákoník - zákon 89/2014 § 496 - § 50
 5. Nový občanský zákoník - Rozdělení věcí Profineziskovky

§ 496 - § 504 Rozdělení věcí Advokátní kancelář PLESNÍK

Občanský zákoník - Hlava IV: Věci a jejich rozdělení