Home

Pracovní list měření objemu řešení

Řešení - Měření objemu 2 (pracovní list) 1) Prohlédni si odměrné válce a doplň tabulku. 2) Hladiny v odměrných válcích posuň tak, aby objem dosahoval požadovaných hodnot. 3) Urči ze stupnice objem vody v odměrných válcích. 4) Na obrázcích vidíš obaly s různými objemy Žáci si zopakují měření objemu kapalin a sypkých látek. List je možné zařadit do učiva 6. ročníku např. jako test nebo shrnutí probrané látky na konci 1. pololetí. Autor: Gabriela Kloudová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů další materiály k tomuto očekávanému výstupu Pracovní list č. 2 MĚŘENÍ OBJEMU KAPALNÉHO TĚLESA 1. K měření objemu kapalného tělesa se používají odměrné válce. Na základě znalosti z měření délky odvoď, co musíš zjistit, než začneš měřit objem pomocí odměrného válce (své odpovědi si zkontroluj a oprav podle učebnice ne str. 76: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 2 Při měření objemu kapalin musíme použít nádobu s odpovídající stupnicí. Objem sypkých látek měříme ve stejných nádobách jako objem kapalin. Objem kapalin můžeme měřit na libovolném povrchu. Před měřením objemu kapalin v odměrném válci musíme určit, jaké hodnotě odpovídá jeden dílek na stupnici

Měření objemu - pracovní list - Digitální učební materiály RV

 1. Objem - pracovní list - řešení Vyjádři v určených jednotkách : 3 m³ = 3000 l 1,5 m³ = 1500000 cm³ 1540 l = 1,54 m³ 51 cm³ = 51 ml 160 dm³ = 160 l 600 ml = 0,6 l 5,2 l = 5200 ml 350 ml = 350 cm³ 2000 cm³ = 2 l 23,25 hl = 2325
 2. Pracovní list: Objem 2 1. Napiš postup, jak bys měřil objem malého nepravidelného pevného tělesa (použij stupnici od 1 do 6): Odečtu od sebe oba objemy kapalin. Vezmu odměrný válec, naliji do něho vodu. Odečtu hodnotu samotné kapaliny ve válci. Ponořím těleso do odměrného válce s vodou. Zapíši výsledný objem tělesa
 3. Pracovní list: Objem 1 1. Převeď jednotky objemu: 22 hl (l) = 7 240 ml (l) = 7,4 dm3 (l) = 2 dm3 (l) = 4,2 l (ml) = 5 cm3 (ml) = 500 ml (l) = 8 250 ml (l) = 240 ml (cm3) = 2,5 hl (l) = 3,05 l (ml) = 550 hl (l)

PŘEVODY JEDNOTEK OBJEMU - PRACOVNÍ LIST Převeď na jednotky uvedené v závorce: a) 5 cm3 = 0,005 (dm3) b) 180 m3 = 18 000 000 (cl) c) 0,0056 hl = 5,6 (dl) d) 12 m3 = 12 000 (dm3) e) 0,2 dm3 = 200 000 (mm3) f) 12 350 cl = 1,235 (hl) g) 0,00375 km3 = 3 750 000 (m3) h) 13,3 ml = 0,133 (dl Metodický list Název materiálu: Měření objemu pevného tělesa Druh materiálu: Pracovní list Metodické poznámky: Pracovní list je určen kpoužítí v hodinách fyziky po probrání učiva o měření objemu pevného tělesa. Źáci si pomocí listu zopakují a procvičí určování objemu kapalného 6. Zakresli hladinu kapaliny v odměrném válci tak, aby objem byl í ó ml. 7. Jaký je objem pevného tělesa, je-li objem kapaliny 185 ml a objem kapaliny s tělesem , ï î l? 320 - 185 = 135 ml. Urči objem pevného tělesa. Urči odchylku měření. V1 = 66 ml V2 = 88 ml V = 22 ml Odchylka 2 ml www.vyukovematerialy.c Pracovní list č. 2 MĚŘENÍ OBJEMU KAPALNÉHO TĚLESA 1. K měření objemu kapalného tělesa se používají odměrné válce. Na základě znalosti z měření délky odvoď, co musíš zjistit, než začneš měřit objem pomocí odměrného válce (své odpovědi si zkontroluj a oprav podle učebnice ne str. 76: 1. _____ 2. _____ 3. Příloha 1: Pracovní list, terénní modul: Vzduch 1 Pracovní list: řešení Prší, prší, jen se leje... 1. Zahájení celoročního měření srážek a výparu Obr. 1 Různé typy srážkoměrů (1) příklad vlastní výroby (2) domácí jednoduchý (3) školní automatická stanice (4) profesionální manuáln

Měření hustoty - pracovní list - řešení 1. Hustota látky udává množství. hmoty. obsažené v daném objemu. Hustotu jako fyzikální veličinu značíme. ρ.. a její základní jednotkou je.kilogram na metr krychlový, značíme kg/m3..... Hustotu látky přímo měřit nelze (s výjimkou kapalin - 7. roč.) a proto ji musím Fyzikální veličiny - pracovní list - řešení 1. Fyzikální veličiny jsou měřitelné vlastnosti. těles, látek, silových polí, jevů apod. - např. délka, objem, hmotnost... Tyto vlastnosti jsme částečně schopni subjektivně porovnávat svým Veškeré instrukce naleznete v souboru měření objemu. 14.4. Milí šesťáci, podívejte se na přiložený soubor pracovní list-objem. Převeďte dané veličiny objemu a výsledky pošlete na můj mail: podeszwovapavla@gmail.com. 7.4. Zdravím vás šesťáci. Posílám přílohu k online výuce Měření objemu v odměrném válci. 31.3 Měření obsahu - pracovní list - řešení 1. Obsah jako fyzikální veličinu značíme S.. a její základní jednotkou je metr čtvereční.., značíme m2.. Fyzikální veličina obsah plochy přímo měřitelná není. Chceme-li změřit obsah ploch

Měření objemu - pracovní list - RVP

Přesnost, chyby a zpracování měření strana 18 1. měřidlo krejčovský metr pravítko posuvné měřidlo přesnost 1 cm 1 mm 0,1 mm 2. Příklad měření: měření 1.2.3. 4. 5. 6. 8. 9.7.10. délka v mm 156149148 159156 160 252 152153155 a) Ano, hrubá chyba je v 8. měření. b) Vypočítej aritmetický průměr naměřených hodnot 4. Milí žáci, v tomto týdnu se ještě budeme věnovat měření teploty. Do školního sešitu si napište (vytiskněte) pracovní list, který vyplňte a ofocený mně pošlete ke kontrole. Najdete ho v příloze Teplota a měření teploty. Na těchto stránkách se podívejte, v jakých dalších jednotkách se může teplota měřit. https://www.vascak 1) Měření rychlosti učebnice str. 39-40- do sešitu vypište, čím(jakými) přístroji se dá rychlost měřit. 2) Objem a jeho měření- uč. str 41- 43. Kapitolu si přečtěte i přiložený pracovní list

Pracovní list - skupenské přeměny - ŘEŠENÍ 1. Vypiš všechny skupenské přeměny, při kterých látka teplo přijímá. - tání, vypařování (var), sublimace 2. Jaký je rozdíl mezi vypařováním a varem? - vypařování i var - kapalina se mění v plyn, liší se 3) Ţáci trénují dovednost měření objemu a hmotnosti těles. 4) Ţáci (dle svých moţností) opakovaně realizují badatelský postup: pozorování - otázka - formulace hypotézy - plán řešení, návrh experimentu - realizace experimentu, zaznamenávání výsledků - závěr - aplikace výsledk

Pracovní list č. 3 - zspeska.c

ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947 Pracovní list: 1. Měření objemu sypkých látek. Přesypte cukr do odměrného válce a setřepejte. Na stupnici odečtěte jeho objem. Pokus: Ve válci je _____ ml (mililitrů) cukru. 2. Měření objemu kapalin. a) Nalijte do kelímku vodu. Do odměrného válce o objemu 1 l nalévejte vodu z kelímku Při měření objemu kapalin musíme použít nádobu s odpovídající stupnicí. c) Objem sypkých látek měříme ve stejných nádobách jako objem kapalin. d) Objem kapalin můžeme měřit na libovolném povrchu. e) Před měřením objemu kapalin v odměrném válci musíme určit, jaké hodnotě odpovídá jeden dílek na stupnici. f 3. nakonec vyřešíte pracovní list č. 4 a pošlete ho ke kontrole vyučujícímu na email hrana měří 6cm a výška 10cm. Náčrtek: Řešení: Objem trojbokého jehlanu je 58,3 cm3. P ř. 5 Vypočítej objem čtyřbokého.

Objem hranolu pracovní list - zspeska

 1. ce stejné hodnoty - 10 ks 3. Zapíšeme objem vody v odměrném válci. 4. Odečteme od naměřeného objemu vody původní objem. 5. Výsledek vydělíme počtem
 2. Vychází ze zápisů které mají žáci v sešitech a z pracovních listů. Je to samostatná příprava žáka na písemku. Pokud žák nenajde některou otázku, definici atd., je možné se zeptat a probrat ji v hodině. Měření objemu pevného tělesa; PL - objem 1 (2021-05-09
 3. Po ukončení hodiny uklidím své pracovní místo, služba smaže tabuli, zavře okna a zhasne světla. Měření objemu Pro měření objemu můžeme využít: Kádinku Odměrný válec Injekční stříkačku Jaký je postup řešení slovní úlohy ve fyzice: 1. Napsat správný fyzikální zápis a převést jednotky, pokud je třeba
 4. Měření délky - převodníky jednotek, postup měření. Měření objemu válečku. Řešení úloh z 9. a 12. listopadu: 11. Energie - pracovní list na procvičení výkonu a úvodu do energie ke stažen.
 5. Pracovní list pro žáky vhodný jako skupinová práce. Žáci se seznamují s počítáním aritmetického průměru. rýsování úseček a pravoúhlých trojúhelníků, přesná měření. Stáhnout soubor . Soubor: vy-32-inovace-sada-xx-m-dum-1.doc: Řešení příkladů se závorkami, procvičování pamětného sčítání.
 6. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění. Pracovní listy - měření vlastností látek - teplota. objemu, času a délky. Pracovní listy k procvičování základních jednotek, sčítání v číselném oboru do 1 000. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu

Návod na měření úhlů ti ukáže tato prezentace. Jak sestrojit úhel o dané velikosti a jak změřit daný úhel ti vysvětlí video 1 z minulého týdne od minuty 4:58, doporučuji zhlédnout i toto video. Praco vní list 1 - vyplň, své řešení si zkontroluj zde. Pracovní list 2 - vypracuj a pošli mi do úterý 2. 6 objemu Bakaláři řešení otázky a úkoly str. 85 písemné vypracování zasílají na můj F L d Měření hmotnosti Hustota látky , výpočet hmotnosti a objemu pracovní list, online test online test na kahoot.i

pracovních listů. Tyto listy se řeší přímo jako cvičení v hodině. Každý student má své pracovní listy sám pro sebe a vpisuje řešení hned do nich. Je možné zadat i některé úlohy jako samostatnou práci v hodině či jako úlohu na domácí výpočty. Student k řešení smí používat kalkulátor i matematické tabulky ŘEŠENÍ: MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ - PRACOVNÍ LIST 1. Vypiš všechny vlastnosti plynů. a) tekuté b) stlačitelné c) rozpínavé d) částice plynu se neustále a neuspořádaně pohybují e) vyplňují tvar nádoby 2. Napiš, jaké je složení atmosféry Země PRACOVNÍ LIST 2 Příklad 4 Objem komolého rotačního kužele je 312 m3, poloměry podstav měří 81 dm a 34 dm. Vypočtěte jeho výšku. Příklad 5 Určete výšku kužele, je-li jeho povrch 7697 m2 a průměry podstav jsou 56 m a 42 m. Příklad

FYZIKA 6. ročník ZŠ Mosty - zsmostyujablunkova.c

 1. Anotace: p řešení 14 h 72
 2. PRACOVNÍ LIST 2 Příklad 4 3 Objem komolého rotačního kužele je 312 m , poloměry podstav měří 81 dm a 34 dm. Vypočtěte jeho výšku. Příklad 5 2 Určete výšku kužele, je-li jeho povrch 7697 m a průměry podstav jsou 56 m a 42 m
 3. Pracovní list - výpočet hustoty vyřešte a vlepte do sešitu není třeba zasílat příští týden vám poskytnu řešení pro kontrolu. Vše naleznete též na MICROSOFT TEAMS sekci soubory. Matematika. Pracovní list na opakování učiva 6. ročníku odevzdat do 25.5.2020, prosím zaslat na email hynkova.eva@zsbrve.cz

F 6 - OBJEM Zopakujete si učivo na počítači. Kdo nemá možnost procvičit na počítači, udělá pracovní list (je na 2. straně tohoto dokumentu). Po procvičení nezapomeňte na zápis do sešitu. Posílám odkaz na registraci do nakladatelství Taktik ŘEŠENÍ ÚKOLŮ ZA BŘEZEN A DUBEN PRACOVNÍ LIST B Z vodovodního kohoutku kape každou sekundu 1 kapka vody o objemu 0,1 ml. Odhadni a pak vypočítej, kolik litrů vody takto vykape za měsíc (30 dnů). odchylku měření d) objem kapaliny u odměrných válců 6 0-25 0,5 0,25 8,5 7 0-10 0,2 0,1 5,8 8 0-50 1 0,5 22. Řešení příkladu je jako příběh. V úvodu se seznámíme s hlavními hrdiny (zápis). atom elektrický obvod elektřina experiment gravitace historie hydrostatika infografika komiks magnetismus model měření objem a hustota plyn pod mikroskopem pokus pracovní list převody jednotek příklad světlo teplo teplota tlak vesmír.

Tento pracovní list vznikl v rámci projektu Zlepšení podmínek pro implementaci inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na ZŠ Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.14/01.0030 Řešení - Pracovní list číslo 04 Téma Barometr Třída Jméno a příjmení žáka Používané pomůcky (čidla Změny_skupenství - pracovní list s výsledky - vypracoval Mgr. Vítězslav Bártl Změny_skupenství - pracovní list - vypracoval Mgr. Vítězslav Bártl F-9_Násobky 1 (BV-3

Fyzika - Základní škola Mutějovic

Pracovní list se záznamem rozměrů, matematické tabulky nebo internet, hmotnost tělesa) - Řešení geometrické úlohy motivované praxí Aplikace tématu v reálném životě: Výpočet objemu a hmotnosti těles patří k základním praktickým dovednostem pro technickou praxi a vzdělání. Zdroje: Vlastní práce, měření a foto. Pracovní list č. 5 Jméno MĚŘENÍ OBJEMU ① Společně se spolužáky odhal skrytou větu úkolem je vymyslet vhodnou metodu a měření provést pro přesnost několikrát. Před samotným měřením je vhodné diskutovat s žáky, jakými metodami se dá tloušťka listu papíru měřit a vybrat nejvhodnější. Pracovní list je připraven na metodu, při které se změří více listů a výsledek se poté vydělí jejich počtem

Fyzika - 6. ročník - studijní materiál - ZŠ Emila Zátopka Zlí

 1. Matematika 6. třída pracovní list 10. 04.docx (13.01 kB) Matematika 6. třída pracovní list 13. 04.docx (12.93 kB) Matematika 6. třída pracovní list 16. 04.docx (13.18 kB) Matematika 6. třída pracovní list 20. 04.docx (12.98 kB) Matematika 6. třída písemná práce 23. 04.docx (13.94 kB
 2. PRACOVNÍ LIST ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, 20 NÁVOD K SESTAVENÍ PROTOKOLU Úkolem je co nejpřehledněji zapsat protokol o provedení měření. Nezapomeňte psát čitelně, za každým číslem napsat správnou jednotku, používat pravítko! Do hodnocení bude započítáno i grafické zpracování
 3. Práce se ve své první þásti zaměřuje na rešerši různých konstrukþních řešení výměníků - od jednoduchých trubkových, přes deskové až po kompaktní trubkožebrové výměníky charakterizované znaþnou velikostí teplosměnné plochy na jednotku objemu. Takováto konstrukce byla vyvinuta zejmén

ZŠ Litomyšl, Zámecká - Fyzik

FYZIKA 2019/2020 :: 7

Pracovní sešit F 6 Příjmení a jméno: Třída: Ověřovací klíč: tvar i objem. Tělesa z těchto látek nemají svůj objem a ani si nezachovávají tvar. Tyto látky jsou dobře stlačitelné. Tělesa z těchto látek si zachovávají svůj objem, ale tvar je dán nádobou. Tyto látk pracovní list studenta Fyzika 99 Úkol Pomůcky Teoretický úvod Vypracování Vyhodnocení žák měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, aplikuje s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úlo Pracovní list pro pedagoga Název: Hustota - podle vzoru Heureka. Aneb jak stanovil hustotu zlata slavný Archimédes a) Úkol Seznámit se s pojmem hustota a naučit se stanovit hustotu pevných látek a kapalin několik metodami. Poznámka - info pro pedagoga vedoucího hodinu: pracovní list je navržen na větší časový rozsah Metodický list FYZIKA - Měření průměru molekuly kyseliny olejové Pracovní list řešení 2 Předpokládáme-li, že molekuly kyseliny mají kulový tvar s průměrem D a objem 3 0 6 1 V D dostáváme pro průměr molekuly kyseliny olejové m m nm V D 110 1 3,14 6 65210 9 3 29 3 0. Molekula kyseliny olejové má z Ur či hustotu látky, která p ři objemu 45 cm 3 má hmotnost 2,7 g. 2. Ur čete objem kovového vále čku, který má hmotnost 30 g a hustotu 7 200 kg/m 3 Fyzika - 6. ročník - studijní materiál. by bublikova · 6.2.2018. Prezentace k učivu - Fyzikální veličiny, měření délky Pracovní list - měření délky, převody jednotek.

Fyzika - 6. ročník - zsstipa.c

Záření (radiace) atomů. Všechno v přírodě je v neustálém pohybu. Pohyb je projevem vnitřní energie. Vnitřní energie je výslednice pohybových a polohových energií částic. V neustálém pohybu jsou také částice, z nichž jsou atomy tvořeny. Elektrony krouží obrovskými rychlostmi kolem jádra na předem stanovených. Vyberte si z naší široké nabídky služeb v oblasti měření pracovního prostředí - staňte se naším zákazníkem - využijte našich zkušeností ve váš prospěch. Společnost EMPLA AG spol. s r. o. se v prostředí měření faktorů pracovního prostředí pohybuje již od svého vzniku v roce 1991 Charakteristika a názvosloví halogenderivátů. Halogenderiváty jsou organické sloučeniny, které vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule základního uhlovodíku (hydridu) atomem halogenu (fluor, chlor, brom, jod). Podle typu halogenu se rozlišují chlorderiváty, fluorderiváty, bromderiváty, jodderiváty.

3) Žáci trénují dovednost měření objemu a hmotnosti těles. 4) Žáci (dle svých možností) opakovaně realizují badatelský postup: pozorování - otázka - formulace hypotézy - plán řešení, návrh experimentu - realizace experimentu, zaznamenávání výsledků - závěr - aplikace výsledk Pracovní listy stokrát jinak: Stránky s generátorem pracovních listů pro matematiku, anglický jazyk, zeměpis. Pracovní listy mají různou formou zadání, kterou si podle náhledu volíte - od jednoduchých příkladů, po křížovky, bludiště, hry, slovní úlohy, uvolňovací cviky aj Pracovní list: Hydrostatický tlak 1. Popiš vzoreček pro výpočet hydrostatického tlaku 2. Jaké jsou jednotky hydrostatického tlaku? 3. Jak velký je hydrostatický tlak u hladiny kapaliny? 4. Kde je ve vodě větší hydrostatický tlak, v hloubce 3 m nebo 12 m a proč? 5. Jaký hydrostatický tlak působí na ponorku v hloubce 0,25 km.

PRACOVNÍ SEŠIT K UČEBNICI FYZIKY PRO 6.ROČNÍK ZŠ - J. Bohuněk - Specifikace. Pracovní sešit doplňuje učebnici. Lze ho využít pro individuální práci žáků. Umožní jim rychle (bez zdlouhavého opisování zadání) si ověřit, jak učivu porozuměli. V závěru jsou listy pro zpracování laboratorních úloh Pracovní list: Magnetické vlastnosti látek 2 1. Co je to (tajenka)? 1. fyzikální veličina, která má značku m 2. jev, při kterém se těleso stává magnetem 3. 1 dm 3 je 1 4. jednotka síly 5. těleso, které po oddálení magnetu přestává být magnetem, se nazývá magnet 6. písmenem S se označuje pól magnet Vlastnosti a reakce kyselin Fyzikální vlastnosti. Jsou dány nepolárním alkylovým zbytkem a silně polární karboxylovou skupinou. Tab. 1: Vlastnosti uhlovodíkového zbytku a polární karboxylové skupiny (1) Karboxylové skupiny se mezi sebou váží vodíkovými vazbami a dochází tak v pevném, kapalném a částečně i plynném skupenství ke spojování molekul

Sada laboratorních prací fyzik

Přesné měření pomocí zeleného laserového paprsku pro přesné měření délek a min/max trvalé měření. Extrémně jasné zelené paprsky v provedení DLD se vyznačují vysokou kvalitou: čisté, jasné a dobře viditelné linie princip mĚŘenÍ teploty Měřené těleso a teploměr uvedeme do vzájemného dotyku a po vytvoření rovnovážného stavu soustavy těleso-teploměr je teplota tělesa stejná jako teplota teploměru Pracovní podmínky 0-50°C, 0-95% RH - nekondenzující Skladovací teplota -20 až 60°C Váha (včetně bat.) 273.6 gramů Měření teploty: Rozsah měření 0 až 50°C Rozlišení. Odhad Měření Objem kužele. Pracovní list 1 Na pláš ť kuželové ba ňky nalepte svisle papírovou pásku, výrazn ě na ní ozna čte dno a vrchol kužele. A. Odhadn ěte výšku hladiny, která odpovídá polovin ě objemu kužele. Sv ůj odhad zaznamenejte na pásku. Odhad prakticky ov ěřte Pracovní list: Teplota a měření teploty 1 1. Teplota je fyzikální veličina, která má značku _____, základní jednotka je _____ 2. O kolik stupňů Celsia se změnila teplota. Napiš, zda se snížila nebo zvýšila a o kolik stupňů. 3. Oprav chybu ve větě: Teplota 100 0C se nazývá bod mrazu. 4 OBJEM A JEHO MĚŘENÍ Přečti z obrázku objem kapaliny v každém odměrném válci. U každého obrázku urči odchylku měření a rozsah. Odhadni množství tekutiny na obrázku a spoj s příslušnou hodnotou v rámečku. 1. 2. přečtená hodnota přečtená hodnota přečtená hodnota odchylka odchylka odchylka rozsah rozsah rozsah 1 2.

Délka, obsah, objem, hmotnost, měřidla Rozvíjené klíčové kompetence: kompetence k učení, k řešení problémů, pracovní, sociální a personální Druh učebního materiálu: pracovní list Druh interaktivity: aktivita Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - druhý stupeň Ročník Pracovní list slouží k zábavnému procvičení vlastností veličin. Klíčová slova: Teplota, objem, čas, hmotnost, délka, měřidlo, odměrný válec Druh učebního materiálu: Pracovní list Řešení pracovního listu - veličiny Úkol 1: měření veliči Měření délky_pracovní list. Základní pojmy: Měření délky. hodnocení lekce . Objem. Základní pojmy: Objem. hodnocení lekce . Rostliny_znaky života rostlin. Vesmír - prac. list - řešení - vypracovala Mgr. Petra Makovičková.

Fyzika 6. ročník - pracovní listy Výuka chemie, fyziky a ..

Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Nejdříve si zkontrolujeme, zda jsme správně vyplnili pracovní list a vyřešili úlohy z učebnice. Správné řešení je zveřejněno na webu a v názvu má řešení 6z. Opravte si chyby podle tohoto řešení. Dále si přečtěte na straně 49 až 52 článek Hustota a její měření. Napište si do sešitu: Hustota látk

Fyzika :: Martin Gembe

pracovní list pro domácí Laboratorní práci - Objem tělesa: Laboratorní úloha 3 - Objem pracovní list pro domácí Laboratorní práci - Hmotnost tělesa: Měření objemu kapalin a pevných těles. úkoly na procvičení: viz. Teams. Měření objemu Pracovní list - Jednotky hmotnosti a objemu: 3 cvičení, 4. cvičení (Doplň tabulky). Napište si do školního sešitu Převody jednotek - Jednotky objemu (ÚVOD) - překreslete si/nalepte si (do školního sešitu) pomůcku - Jednotky objemu Prezentace je určena pro žáky 6. ročníku. Žákům jsou pro zopakování uvedeny jednotky objemu a jejich převody. Grafickou formou je ukázáno měřidlo objemu (odměrný válec). Na příkladu si prakticky procvičí změření objemu tělesa složitějšího tvaru z pevné látky. Pracovní list lze použít i v tištěné podobě Pracovní listy pro 9. ročník ZŠ : Opakování z 8. ročníku ZŠ:.: Opakování výrazů a mocnin zde.Náhled listu zdeOpakování řešení lineárních rovnic zde.Náhled listu zdeOpakování úpravy výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců zde.Náhled listu zdeOpakování násobení mnohočlenů a rozklad výrazů na součin zde..

ZŠ Pardubice - Studánka Digitální Učební Materiál

5.2.1 Provedení a zpracování měření Anotace: Cílem experimentu je naměřit závislost tlaku plynu na objemu při kon-stantní teplotě. Klíčové kompetence ([1]): Gymnaziální vzdělávání - Kompetence k řešení problémů - žák: - kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení. Pracovní list do hodiny na téma Hustota a její měření. Obsahuje početní úlohy a úlohy pro rozvoj fyzikálního myšlení. Očekávaný výstup: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Měření a výpočet hustoty.doc MICHÁLEK, David. Měření a výpočet hustoty (pracovní list). Metodický portál : Digitální. Pracovní list můžete vyplnit přímo v počítači, vytisknout a vyplnit rukou. Následně mi jej uložíte, ofotíte mobilním telefonem, naskenujete a mi zašlete v příloze e-mailu nejpozději do 3 4. 2020 do večera. Již minulý týden jsem avizoval, že jsem pro vás připravil krátký on-line testík na téma Převody objemu

Pracovní listy - zs

21 prezentace Soli + pracovní list 36 22 pracovní list Látka a t ěleso, vlastnosti látek k prezentaci 2 23 pracovní list Sm ěsi, odd ělování složek sm ěsí k prezentacím 3,4 24 pracovní list Roztok, složení roztok ů k prezentaci 5 25 pracovní list Voda k prezentaci 6 26 pracovní list Atomy, ionty k prezentaci Opakování je shrnuto v prezentaci 08_Jednotky objemu v Teams - Soubory - Výukové materiály. Když jsme před týdnem měřili objem nádob, měli jste si najít odměrku v kuchyni nebo si ji vyrobit z láhve od mléka (viz prezentace 07_Měření objemu). Odměrka z láhve od mléka měřila s přesností na decilitry, to není nic moc

M - 7. ročník - ZŠ Campanus - Šárka Vostárkov

M59 Inflace a deflace STUDENT - 2. Vysvětlení pojmu inflace Inflace = růst cenové hladiny. Cenová hladina je průměr všech cen, nikoliv jen cena konkrétního zboží (když se např. zvýší cena pečiva, neznamená to nutně inflaci). Poznámka: Deflace = pokles cenové hladiny Vhodné nastavení potenciometru připravíme s cvičnou náplní, abychom během vlastního měření už velikost napětí proudu nemuseli měnit. První pracovní list pro laboratorní cvičení vybereme podle toho, zda máme k dispozici zdroj stejnosměrného, nebo střídavého napětí, druhý list je v obou případech stejný

Př Pracovní list - Ploštěnci 4.3. Teams Vyplnit podle videa (Pin) Z Vypracuj Kvíz 5.3. Teams (Kuch) Pracovní list Objem - Teams 4.3. Teams online Alfbook Měření objemu 4.3. Web.aplikace Test Deformační účinky síly 4.3. Team Pracovní pomůcka 2020 4 U_3 POZNÁMKA.Rozdíl mezi délkou spojnice bodů A, B v S-JTSK (ze souřadnic) a délkou určenou v místní soustavě (ze souřadnic), nesmí překročit mezní odchylku 0,10 m. 1. Výpočet vodorovné roviny v kostce (obecné řešení) Podkladem pro výpočet je nepravidelná trojúhelníková síť (Triangulated Irregular Network, v Fyzika Pracovní list č. 7 Téma: Měření závislosti intenzity osvětlení na čase Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnos 3) Vypracovat pracovní list - samostatná práce -vypracovat pracovní list 7.A-Fy- 25.5-29.5.-PL - sken nebo fotografii vyplněného pracovního listu zaslat na email: t.tihelka@zskncl.cz do 30. května (bude sloužit jako podklad pro hodnocení) nebo odevzdat v písemné podobě počátkem června 4) Odevzdání pracovních list