Home

Filozofie vzdělávání

1 Filozofie výchovy a vzdělávání jako obor a problém hodnot ve výchově a vzdělávání Úvod Osvědčený, a proto nejběžnější způsob, jak představit základy vybrané disciplíny, je vymezit pole jejího zájmu, klíčové pojmy, popř. rovněž nejvýznamnější autory a směry Filozofie našeho vzdělávání. Původní myšlenka poskytovat vzdělávání formou kurzů vyšla ze systému školení a prezentací, které jsem dlouhá léta jako externí konzultant prováděl pro některé firmy. V podstatě prvotním impulsem byla poptávka ze strany některých věrných posluchačů, kteří začali mít na. Filozofie vzdělávání dospělých e-learningová studijní opora PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK Vznik této studijní opory byl umožněn v rámci Vnitřní soutěže FF UK pro rozvojové programy na ro Filozofie vs. vzdělávání Filozofii a vzdělání lze považovat za dvě disciplíny, mezi nimiž lze určit určité rozdíly. Filozofie odkazuje na studium základní podstaty poznání, reality a existence. Vzdělávání se týká procesu akultivace jednotlivců do společnosti

Přelomová událost: První žena promovala v pražském

Filozofie vzdělávání je Janus-stál před, dívat se dovnitř k mateřské disciplíně filozofie a ven k vzdělávací praxi. (V tomto ohledu je to jako jiné oblasti aplikované filosofie, jako je filosofie práva, filosofie vědy a filosofie medicíny, včetně bioetiky.) Toto dvojí zaměření vyžaduje, aby fungovalo na obou. To zdůrazňuje, že vzdělávání je zcela odlišné od filosofie, ačkoli existuje určitá větev, nazývá se filosofie vzdělávání, která je spojuje dohromady. Jaký je rozdíl mezi filozofií a vzděláváním? • Zaměření filozofie a vzdělávání: • Filozofie se zaměřuje na základní povahu znalostí, reality a existence Filozofie vzdělávání; 1. Problémy při vymezení pole; 2. Analytická filozofie vzdělávání a její vliv; 3. Oblasti současné činnosti; 4. Závěrečné poznámky; Bibliografie; Akademické nástroje; Další internetové zdroj

1 Filozofie výchovy a vzdělávání jako obor a problém

Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (dvouoborové) Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy (jednooborové) a dalších 12 program Vzdělávání je proces, který podporuje a napomáhá učení.V češtině se v návaznosti na mezinárodně obvyklé vymezení pojmů zpravidla odlišuje formální a neformální vzdělávání jako záměrné, strukturované a organizované aktivity od informálního učení, které organizovanou formu, strukturu a leckdy i záměr postrádá Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (dvouoborové) Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy (jednooborové Filosofie výchovy (někdy také teorie výchovy) je hraniční filosoficko-pedagogická disciplína s dlouhou tradicí, která se zabývá cíli a smyslem výchovy pro jednotlivého člověka i jejím posláním pro společnost.Má tedy blízko jak k pedagogice (event. je přímo její nezbytnou součástí), která se však zabývá také metodami výchovy a vzdělávání, ale také k. Filozofie vzdělávání. In Vladimír Jůva. Výchova, vzdělávání a výzvy nové doby. Brno: Paido, 2016. s. 70-85. ISBN 978-80-7315-258-1. N2 - Zdůrazněný princip dynamiky vyučovacího procesu neustálou aktualizací poznatků a vědomostí, poznáváním rozporů napomáhá v jeho průběhu realizovat princip jednoty teorie a praxe

Filozofie vzdělávání Dobře se učit dnes nestačí, říká autor obdivované vzdělávací reformy v Kanadě 19. května 2021 autor: Lucie Kocurová Rozdělujeme děti na studijní a nestudijní typy strašně brzy Filozofie výchovy a vzdělávání vychází z kritického myšlení, filozofické antropologie, sociální a politické filozofie, eko-pedagogiky a kritické pedagogiky a je rozšířena o přístupy dalších společenských věd (kulturní antropologie, sociolingvistika, sociologie) se zřetelem ke studiu obecných problémů v současné společnosti Předkládaný studijní text do předmětu Filozofie a teorie výchovy není v žádném případě textem, který by nahrazoval studium základní a doporučené literatury. Jedná se o studijní oporu, kde účelem je provést studenta stručně obsahem daného předmětu. Text je členěn do jednotlivých kapitol, v celkovém počtu deseti Doktorský studijní program Filozofie výchovy a vzdělávání. Předmět: Doktorandský seminář. kód v SIS OPDX1O116A. Vyučující: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. Rozsah: 8 výukových bloků po 4 hodinác

Filozofie našeho vzdělávání Kurzy ATA

Filozofie vzdělávání . SOMR, Miroslav and Lenka HRUŠKOVÁ. Filozofie vzdělávání (PHILOSOPHY OF EDUCATION). In Vladimír Jůva. Výchova, vzdělávání a výzvy nové doby. Brno: Paido, 2016. p. 70-85. ISBN 978-80-7315-258-1. Other formats: BibTeX LaTeX RIS } Basic information. Informace pro zájemce o doktorské studium Filozofie výchovy a vzdělávání. Na Katedře občanské výchovy a filozofie je možné studovat doktorský program oboru Filozofie výchovy a vzdělávání, jenž je realizován ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR.. Datum odevzdání přihlášek pro zahájení studia v akademickém roce 2020-2021 je 30.4.2020

Vzdělávání dětí Filozofie výchovně vzdělávací práce naší mateřské školy Naše MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání (ŠVP PV), který nese název: Výlety s beruškou. Školní vzdělávací program je sestaven ze čtyř integrovaných bloků - podtémat Absolvent doktorského studijního programu je připraven na tvůrčí badatelskou činnost v oblasti filozofie, s užším zaměřením na filozofii výchovy a vzdělávání. Ovládá předpoklady filozofického myšlení na poli výchovy a vzdělávání, a to jak z hlediska diachronního, tak synchronního Filozofie výchovy se vztahuje k vidění učitele k větším účely vzdělávání a jeho roli ve společnosti. Vzdělávací filozofie otázky týkají takových otázek, jako vize učitele o její roli jako učitel, její pohled na tom, jak studenti se nejlépe učí a jejích základních cílů pro své studenty

Rozdíl mezi filozofií a vzděláváním (Vzdělávání) Rozdíl

 1. Mnoho lidí to silně vnímá - musí přijít hluboké změny ve vzdělávacím systému. Nikdo ale neví, jak by školství mělo vypadat, aby skutečně plnilo svůj účel. Možná je to i tím, že nám v aktuálním chaosu uniká i sama podstata vzdělávání. V současné době slouží školství spíše k segregaci lepších zrn od horších, než k rozvoji studentů
 2. Vzdělávací filozofie odkazuje na vizi učitele o velkém účelu vzdělávání a jeho roli ve společnosti. Otázky pedagogické filozofie zahrnují takové problémy, jako je vize učitele o jejich roli učitele, jejich pohled na to, jak se studenti nejlépe učí, a jejich základní cíle pro studenty
 3. Část Filosofie mapuje trasu od fyziky přes fyziologii (počitky a vnímání) k psychologii a nakonec filosofii a nastiňuje pedagogické využití. Část Vzdělávání obsahuje příspěvky s machovsko-newtonovskou tematikou a příspěvky zaměřené na problematiku předmětového členění obsahu přírodovědného vzdělávání

Filozofie vzdělávání - historie, problémy, problémy a úkol

Text s názvem Andragogika jako vzdělávání dospělých a filozofie - některé metody používané ve výuce se zaměřuje na metody ve vyučování na univerzitě. Studenty jsou na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav pedagogických věd, Fakulta humanitních studií, externí posluchači oboru Sociální pedagogika a Andragogika Vzdělání a filozofie Od května 2021 se věnuji milým mateřským radostem na MD. Děkuji Vám za přízeň a nenchávám Vás tak úplně na holičkách - dále fungují záznamy tématických online workshopů a nově i cvičící databáze Online jógatéka

Brainstorming o vaše vzdělávací filozofie a vaše názory na vzdělávání a dělají si poznámky o těch zásadách, které si nejvíce ceníte. To vám může pomoci při formulaci vaší filozofie při organizaci vaší eseje. Prokázat jak jste uvedli svou vzdělávací filozofii do praxe ve třídě citováním konkrétních příkladů a výsledků se studenty, rodiči nebo kolegy. Kurz je akreditován MŠMT. Témata: Globální rozvojové vzdělávání, Filozofie pro děti Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ Počet hodin: 8 Lektor: Petra Skalická Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465 Přemýšlíte jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa Naše filosofie vzdělávání. 21.3.2017 19:30 / Naďa Kubicová Protože si, stejně jako J. A. Komenský myslíme, že na dobrém začátku všechno záleží, je náš Školní vzdělávací program zaměřen na podporu zdraví a zdravého životního stylu Naše filozofie vychází z přesvědčení, že jsme v Bohu bohatí a můžeme tak být štědří vůči druhým lidem. Jsme bohatí také jako příslušníci západní společnosti. Svědčí o tom statistiky Mezinárodního měnového fondu, dle kterých je Česká republika 36. nejbohatším státem světa a Slovenská republika je umístěna na 43. místě. Ano jsou státy bohatší.

Rozdíl mezi filozofií a vzdělávání

Ke knize Ernst Mach - Fyzika - Filosofie - Vzdělávání doporučujeme také: Gödel, Escher, Bach Existencionální gordická balada Hofstadler, Douglas R. Cena: 838 Kč Recenze a komentáře k titulu Zatím žádné recenze. přidat komentář nebo recenzi. Ukázka / obsah. Filozofie a teorie vzdělávání aktuálně zobrazeno 1 až 30 z celkových 13468 produktů Marx and Education Tisk knihy na zakázku - dodání do 4 týdnů

Filozofie školy. Základní škola Světice je moderní obecní školou, která zná svůj směr a cíl, kterého chce dosáhnout. Tímto cílem je vytvořit přirozené, příjemné a inspirativní prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a dobře, kde jsou děti motivovány k sebevzdělávání, a kde jsou uznávány jejich individuální potřeby Nabízíme moderní akademické vzdělání v křesťanském hodnotovém systému. Nám svěřené děti vedeme k všestrannému rozvoji osobnosti. Žáci dochází do tříd, které čítají maximálně 15-18 žáků, což umožňuje opravdu důsledné dodržování filozofie školy a individuální přístup ke každému Filozofie školky Koncepce výchovně vzdělávací práce v naší škole. Školní vzdělávací program vychází ze státní koncepce předškolního vzdělávání - Rámcového vzdělávacího programu. Jeho jednotlivé integrované bloky jsou vzájemně propojeny tak, aby na sebe logicky navazovaly a doplňovaly se Moderní kontinentální filozofie: vybrané kapitoly Novověká věda: vybrané kapitoly Osobní identita: vybrané kapitoly Úvod do meta-etiky Úvod do myšlení Montaigne a Rousseaua Základy religionistiky Pedagogika. Filozofie výchovy a vzdělání Vzdělávací politika 4. semest

Filozofie * prezenční 25 pro vzdělávání dosažení jazykové kompetence německého jazyka prezenční neomezeno Hi - bez přijímací zkoušky NJL - Charakteristika přij. zkoušky - čl. III/odst. 5 Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkoušk Školská filozofie (z latinského scholasticus, učitel), tradice filozofie jako základu vzdělání a předmětu na středověkých církevních školách. Vznikala postupně od 9. století (Alkuin) a vrcholí Tomášem Akvinským, který spojil Aristotelovu metafyziku s obsahem křesťanské víry předpokládá se - 6. století př. n. l.; vznikla ve Starověkém Řecku (v oblasti Malé Asie, kde Řekové zakládali města, osady -> dnešní Turecko - zachované památky v přístavních městech Miletos a Efesos); pojem filozofie = filein (milovat) + sopia (moudrost) = láska k moudrosti poprvé tento pojem použil Pythagoras, jeho myšlenku rozvinul Sokrates - moudří jsou. Studium filosofie je na FHS UK bohatě představeno napříč všemi stupni a programy: od bakalářského, navazujícího magisterského až k doktorskému studiu.. Koncepce výuky filosofie na bakalářském stupni vychází z toho, že student zde musí filosofii studovat souběžně s ostatními obory (historie, společenské vědy, umění ad.) a v kontextu s nimi

Filozofie vzdělávání dospělých - AAN120013. Anglický název: Philosophy of Adult Education: Zajišťuje: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR) Fakulta: Filozofická fakulta: Platnost: od 2020: Semestr Ve vzdělávací a výchovné činnosti usilujeme o neustálý růst. Vzdělání. Mateřská škola Ratolest se vyznačují personalizovaným vzdělávacím a výchovným systémem, který děti rozvíjí na úrovni akademické, osobnostní i duchovní. Cílem předškolního vzdělávání je připravit děti na pohodový start ve škole Popis oboru. Katedra nabízí studium a přípravu pro vědeckou a výzkumnou činnost v jednotlivých oblastech filozofie se zvláštním zřetelem k dějinám filozofie, současné angloamerické, francouzské a německé filozofii, dějinám české filozofie a k osobnosti a dílu T. G. Masaryka, ontologii, epistemologii, logice a problémům filozofie jazyka, dějin a společnosti

Filozofie výchovně vzdělávací práce naší mateřské školy. Naše MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání (ŠVP PV), který nese název: Výlety s beruškou. Školní vzdělávací program je sestaven ze čtyř integrovaných bloků - podtémat renesance a humanismu ve školách a školství. Myslitelé renesance o výchově a vzdělávání. 3. Život, filozofie a dílo J. A. Komenského. Komenského návrh školské soustavy. Pedagogicko- didaktické názory J. A. Komenského. Problematika odkazu Komenského. 4. Teorie výchovy a vzdělávání od 17. století do počátku 20. století

Škola poskytuje základní vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ s RVJ Jeremenkova. Filozofie školy je založena na tom, že všichni žáci a pracovníci jsou stejně důležití. Odborné skupiny specializovaných pracovníků jsou postaveny na týmovém duchu zaměstnanců, na. Filozofie vás lépe než kterékoli jiné studium vybaví formulačními, kritickými a obecně analytickými dovednostmi. Zvládnete pochopit problém, srozumitelně ho popsat, navrhnout nebo vyhledat obecné kontury možných řešení a zvážit jejich přednosti. Vzdělávání po celý život E-přihláška Výzkum Náš výzkum.

Filozofie Vzdělávání Užitečné články 202

 1. Filozofie školy Hlavním cílem našeho vzdělávacího programu je: CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ. Jsou zapracovány v našem ŠVP (školním vzdělávacím programu) a vycházejí z požadavků na vzdělávání v ČR, z cílů RVP pro předškolní vzdělávání, kterým je vytváření předpokladů pro pokračování v dalším vzdělávání.
 2. Studium filozofie představuje především východisko pro další systematické filozofické vzdělávání, protože učí studenty základům samostatné badatelské činnosti, kritické práci s texty a jinými informačními zdroji a také racionálnímu posuzování ideových a ideologických konstrukcí
 3. Filozofie MŠ. Motto: Řekni mi, a já zapomenu, ukaž mi, a já si zapamatuji, nech mne to udělat, a já pochopím. Vize: Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další vzdělávání i životní cestu
 4. Filozofie jako taková se vymezuje poměrně obtížně, protože se v dějinách proměňovala, a protože existuje celá řada různých, zdánlivě vzájemně neslučitelných, filozofických stanovisek. Druhým okruhem jsou filozofické problémy výchovy a vzdělávání v kontextu evroé kultury. Katedra garantuje dva studijní.
 5. Celoživotní vzdělávání. CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (1) Program celoživotního vzdělávání je realizován v rámci akreditovaného studijního programu Psychologie. Absolventům celoživotního vzdělávání - pokud se po úspěšném průběhu přijímacího.
 6. filozofie (ve zkratce PhDr. uváděné před jménem), zařazený ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání č. 10 - Filozofie, religionistika a teologie (60 %) a oblasti vzdělávání č. 15 - Kybernetika (40 %) k uskutečňování Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni, na dobu 10 let
 7. Synonyms filozofie vzdělávání synonyms What other words in Czech have the same or similar meaning as filozofie vzdělávání ? filozofie vzdělávání Czech » Czec
Soukromé školky Little Fox Praha 4 Kunratice

Chci studovat filozofii - Vysoké škol

Filozofie Královské mateřské školy. Celý program zahrnuje nejefektivnější způsob výuky, inovativní učební metody v kreativním, laskavém a podmanivém prostředí. Naším cílem je děti zdokonalit v jejich rodném jazyce (češtině nebo angličtině) a zároveň v nich nechat napevno zakořenit základům druhého jazyka. The filozofie vzdělávání zkoumá cíle, formy, metody a význam vzdělávání.Termín se používá k popisu obou základních filozofická analýza těchto témat a popis nebo analýzu konkrétních pedagogický přístupy. Mohou být zahrnuty úvahy o tom, jak profese souvisí s širšími filozofickými nebo sociokulturními kontexty Filozofie vás lépe než kterékoli jiné studium vybaví formulačními, kritickými a obecně analytickými dovednostmi. Zvládnete pochopit problém, srozumitelně ho popsat, navrhnout nebo vyhledat obecné kontury možných řešení a zvážit jejich přednosti Další vzdělávání; Studium v zahraničí Ovšem tyto dovednosti netvoří samo jádro filosofie. Filosofie souvisí s životními postoji, přesvědčeními o tom, co je dobré a co špatné, o tom, jaké poznání je dostatečně podložené a jaké nikoli. Ten, kdo se rozhodl pro studium filosofie, se rozhodl k postupnému.

Vzdělávání - Wikipedi

 1. Bakalářské studium Filozofie nabízí vzdělání v oblasti dějin filozofie a všech jejích disciplín (etika, estetika, politická filozofie ad.) a vedle toho řadu volitelných předmětů (ekonomie, právo, buddhismus, islám, utopie a dystopie ad.) vyučovaných skutečnými odborníky s osobním a lidským přístupem
 2. Podle klasické filozofie nám život směřující k archetypům umožňuje stát se lepšími, spravedlivějšími, krásnějšími a chytřejšími bytostmi. Člověk by proto neměl být jen pasivním divákem, ale aktivním účastníkem, který svými rozhodnutími a vědomým jednáním v přítomnosti vytváří dějiny a buduje budoucnost
 3. Institut celoživotního vzdělávání; Děkanát Postupně zanikly Katedra dějin filozofie (přechodně otevřena jako Katedra filozofie v letech 1965-1970), Katedra věd o umění (1956) a Katedra klasické filologie a pomocných věd filologických (1961). Pro výuku studentů všech fakult cizím jazykům byla nově vytvořena.

Filozofie - Vysoké škol

Filozofická fakulta UP. Výpravná publikace Dějiny Šternberka vzniká na Univerzitě Palackého. 3. 7. 2021. Filozofická fakulta chystá volby děkana. 24. 6. 2021 Snažím se spojit to nejlepší z didaktiky, moderní filozofie vzdělávání a učitelské praxe nejen do svých seminářů a projektů, ale i do metodických textů, svého blogu a publikací. Uč jako umělec. Co takhle proměnit školní třídu v dílnu plnou radosti a spojit vzdělávání. Naše filozofie: Rozvoj intelektuálního kapitálu společností jako cesta prosperity a naplňování strategie firmy; Firemní vzdělávání zdokonaluje způsobilost zaměstnanců, vtiskuje kvalitu firemní kultuře - posiluje loajalitu, spokojenost zaměstnanců, rozvíjí smysl pro chápání potřeb zákazník

Filosofie výchovy - Wikipedi

Filozofie školy. Domů Vycházejí z požadavků na vzdělávání v ČR a z cílů předškolního vzdělávání, kterým je vytváření předpokladů pro pokračování v dalším vzdělávání dítěte, rozvíjení zdravého citového, rozumového, tělesného vývoje dítěte, osvojení si základních pravidel společenského. Vzdělávací cíl Výuka filosofie představuje náročný oříšek jak pro pedagogické pracovníky, tak pro studenty. Vyučující je zdánlivě odkázán pouze na výklad, případně na práci s textem, pro studenty filosofie představuje náročnou a odtažitou disciplínu s potenciálně nulový Absolvent navazujícího magisterského programu Filozofie má ucelené a detailní vzdělání v oblasti evroé filozofické tradice, počínaje jejím vznikem a formováním v antickém Řecku a konče pluralitou současných přístupů a metod kritického myšlení S rozvojem demokracie souvisí i touha obyvatel o vzdělávání- v oblasti politologie, práva, řečnictví (rétorika) V Athénách se filozofie obrací k člověku. Sofisté-učitelé, kteří předávali určité umění, schopnosti, znalosti, které po nich lidé vyžadovali za peníz

Filozofie vzdělávání - Vysoká škola technická a

Filozofie vzdělávání Archivy - EDUzí

Teoretická část je rozdělená na dvě části, v první je charakterizováno globální rozvojové vzdělávání a v druhé pak filozofie pro V praktické části jsou poté uvedeny tři návrhy vlastních výukových aktivit, které jsou plně aplikovatelné do výuky vlastivědy na 1.stupni základních škol, zejména pro 4. a 5. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Martin Profant se zaměřuje na tato témata morální a politické filosofie: filosofie vzdělání a občanství, evroé kořeny a univerzalista lidských práv, novokantovská inspirace v současných tematizacích dějin a politiky. Adresa: Centrum globálních studií, Jilská 1, Praha Nejužitečnější švédsko-český slovník na světě. Švédský výkladový slovník s českými překlady, s ozvučenou výslovností a s ukázkovými větami

Filozofie výchovy a vzdělávání (P0111D190015

 1. Poskytování stáží, školení. Ostatní vzdělávací aktivity ústavu. Titul Ph.D. Informace o studiu Ph.D. Titul DSc. Nejvyšší vědecká hodnost. Výběrové řízení. Podatelna ÚSP. Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb
 2. Klíčová slová: první česká filosofka, reforma výuky filosofie, výchova a vzdělávání žen, výuka logiky, metoda introspekce Abstract: In the article the first Czech woman philosopher Albína Dratvová (1892-1969 )is shortly introduced and her efforts to improve the style of teaching philosophy at secondary schools
 3. The Philosopher's Index obsahuje stovky tisíc vysoce kvalitních bibliografických záznamů. Databáze pokrývá všechny oblasti filozofie a souvisejících oborů. Obsahuje výzkum od roku 1940. Publikace v této komplexní databázi pocházejí ze 139 zemí a jsou k dispozici ve 37 jazycích
 4. Filozofie Déčka — Filozofie a zásady — Déčko pro rodiče — Česká televize. Filozofií Déčka je připravovat pro děti bezpečný, žánrově pestrý, zábavně-naučný a dramaturgicky přehledný program. Vzdělávací role Déčka přitom není prvoplánová. Informace, poznatky a znalosti se snaží dětem předávat.
 5. FILOSOFIE ŠVP. MÍSTO NA ZEMI - školní vzdělávací program zaměřený na rozvoj osobnosti a socializaci dítěte předškolního věku do společenského prostředí v souladu s jeho individuálními zvláštnostmi, potřebami a možnostmi
 6. Ernst Mach - Fyzika - Filosofie - Vzdělávání Kapitola Machův princip a středoškolská mechanika Aleš Trojánek. Rok vydání: 2009.
 7. Soukromá bilingvní anglicko-česká školka pro děti od 2 let. Rodilí mluvčí, nadstandardní vzdělávání, kroužky, individuální přístup. Praha-Vinohrady a Říčany

PROGRAM Filozofie výchovy a vzdělávání - Pedagogická fakult

Video: Filozofie vzděláván

Citáty na téma vzdělávání (27 citátů) | Citáty slavnýchFotografie MŠ | ZŠ Nivnice - Základní škola a mateřskáDS BoskoviceVeletrh perspektivy řemesel 2014, KD Stod | StředníFrantišek Ochrana | Ministerstvo obranyMaria Procházková — Déčkolegium — Déčko pro rodiče — ČeskáCo je konfucianismus? Konfucianistické myšlenky

Historie a filozofie. Rozvrh dne. Program školky. Krátce z historie. Mateřská škola začala svou činnost 1. 9. 1993. Zakladatelkou školy je Mgr. Iveta Fürstová, která se díky své odborné kvalifikaci pro předškolní vzdělávání a praxi v mateřské škole, stala po revoluci ředitelkou mateřské školy Program je určen absolventům bakalářských programů filozofie, etika, religionistika, sociologie, psychologie a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy. Absolventům ostatních společenskovědních programů může být udělena výjimka Pedagogická fakulta realizuje přípravu učitelů jak v pregraduálním studiu (bakalářské a magisterské studijní programy), ve kterém v současné době připravuje 3700 studentů, tak v programech celoživotního vzdělávání (další profesní a zájmové vzdělávání učitelů, univerzita třetího věku), v nichž nyní vzdělává bezmála 10 000 studujících účastníků Filozofie pro děti. Program Filozofie pro děti (Philosphy for Children, zkr. P4C) vznikl na konci 60. let 20. století. Amerického profesora logiky a estetiky M. Lipmana tehdy zaráželo, jak málo studentů dokáže argumentovat skutečně správně logicky