Home

Studijní obor ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice Tel.: +420 389 037 501, email: dekanat@zsf.jcu.cz, fax: +420 387 438 389 IČ: 600 76 658, DIČ: CZ 600 76 658, číslo účtu: 104725778 / 030 Studijní program: OŠETŘOVATELSTVÍ Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: prezenční BS - povinné předměty 1. rok studia 1. semestr Kat./Zkratka Název předmětu Kred. Rozsah Zakonč. Dop.rok Sem. FZS/ANEO Anatomie 5 4 +1 zp, zk 1 ZS FZS/FYZO Fyziologie 5 3 + 1 zp, zk 1 Z Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie ošetřovatelství. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu V tom případě je studijní obor Všeobecné ošetřovatelství správnou volbou právě pro vás! Po ukončení studia budete moci vykonávat základní i specifické ošetřovatelské činnosti bez přímého vedení nebo odborného dohledu. Na jaké předměty se můžete těšit? Anatomie, fyziologie a patologi Studium Studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra. Obor Všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě připravuje odborníky schopné samostatně poskytovat individuální péči a oporu jednotlivcům (zdravým, nemocným, handicapovaným a umírajícím), rodinám a komunitám v jejich geografickém a společenském prostředí, ve kterémžijí

Tento studijní obor je koncipován tak, že vytváří předpoklady pro adaptabilitu na požadavky v široké působnosti současné všeobecné sestry. Po získání praktických zkušeností se absolvent uplatní v oblasti vedení ošetřovatelského týmu na úrovni směnové, staniční sestry nebo sestry odpovědné za kvalitu. Pod kategorií ošetřovatelství se skrývá hned několik postů. Můžete studovat Všeobecnou sestru, podceňovanou, ale důležitou součást všech nemocnic a ordinací.Dalším oborem je Porodní asistentka, o které jsme již informovali.A Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně jako jediná nabízí bakalářské studium oboru Zdravotně sociální pracovník. obor psychologie - péče o nemocné, pedagogika - ošetřovatelství, pedagogika - péče o nemocné, péče o nemocné nebo učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy (studium zahájeno nejpozději v akademickém roce 2003/2004 Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie ošetřovatelství. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu. Magisterské navazující studium Ošetřovatelství - Vysoké škol Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra (dobíhající studium

Instituto Politécnico de Leiria | Univerzita Tomáše Bati

Pediatrické ošetřovatelství - studijní program — Češtin

  1. Výzkum v ošetřovatelství je důležitý pro poskytovatele a organizátory ošetřovatelských služeb, a také pro vzdělávatelé v tomto oboru. Doktorský studijní program navazuje na bakalářské a magisterské ošetřovatelské studijní programy a umožňuje vybraným absolventům vědeckou práci v oboru
  2. Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: kombinovaná BS -povinné předměty 1. rok studia 1. semestr Kat./Zkratka Název předmětu Kred. Rozsah Zakonč. Dop.rok Sem. FZS/ANEO Anatomie 5 12 + 4 zp, zk 1 ZS FZS/FYZO Fyziologie 5 10 + 4 zp, zk 1 ZS KPP/PDO Pedagogika pro ošetřovatelství 1 4 + 0 zp 1 Z
  3. Všeobecné ošetřovatelství. Láká Vás práce ve zdravotnictví a chcete se stát všeobecnou sestrou? Tento studijní program vám osobně představí jeho garantka doc. PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD. a o svých zkušenostech vám povypráví studentky a budoucí všeobecné sestry
  4. Ošetřovatelství je samostatný obor, jehož zájmem je osoba, rodina a komunita ve zdraví a nemoci.. Absolventi studijního programu ošetřovatelství jsou připraveni na výkon povolání v oblasti primárního, klinického a preventivního ošetřovatelství, v managementu a výzkumu ošetřovatelství. Mohou plánovat, organizovat a pracovat v projektech týkajících se zdraví.

Seznam oborů. Celoškolské doktorské studijní programy. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Akreditované obory. Zahájení/Ukončení řízení. Řád habilitačního řízení, řízení ke jmenování profesorem a řízení k ustanovení mimořádným profesorem UTB ve Zlíně. Absolvent Navazující magisterský studijní program Ošetřovatelství, obor Ošetřovatelství umožňuje absolventům realizovat náročnou, holisticky pojímanou ošetřovatelskou péči zejména u dospělé populace. Důraz je kladen na interdisciplinární a komplexní přístup, profesionální komunikaci, terapeutické intervence, výzkum v.

Studijní program OŠETŘOVATELSTVÍ Studijní obor: Všeobecná

V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení - vždy pro konkrétní zvolený. Pediatrické ošetřovatelství-studijní program Pediatrické ošetřovatelství-informace o přijímacím řízení Pediatrické ošetřovatelství-seznam doporučené literatury Informace o vyplňování přihlášek-Bc.studiu Studijní program Všeobecné ošetřovatelství . Bakalářské studium studijního programu Všeobecné ošetřovatelství je tříleté a po jeho absolvování získají absolventi se souhlasem MZ ČR způsobilost k výkonu zdravotnického povolání všeobecná sestra. Výuka v českém jazyce probíhá v prezenční i kombinované formě..

Všeobecné ošetřovatelství. Získáš titul Bc. 14. 1. 2021. V rámci přijímacího řízení je možné zažádat o uznání předchozího zahraničního vzdělání. Co tě naučíme? Naučíme tě pochopit lidi a jejich potřeby, poskytovat odbornou péči zdravým, nemocným, osobám se zdravotním postižením, umírajícím. Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Eva Hůlová Možnosti časopiseckého publikování výsledků ošetřovatelského výzkumu The possibility of journal publishing the results of nursing research Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Jana Hercová Praha, 201 Studijní obor Ošetřovatelská péče v interních oborech, Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech vychází z charakteristiky ošetřovatelství jako samostatné vědní disciplíny založené na interakci teorie, praxe, vzdělávání a výzkumné činnosti Ošetřovatelství - studijní obor: všeobecná sestra a všeobecná sestra s rozšířenou působností v pediatrickém ošetřovatelství (prezenční i kombinovaná forma) Specializace ve zdravotnictví - studijní obor: zdravotní laborant. Magisterské: Specializace ve zdravotnictví - studijní obor: všeobecné lékařství.

Ošetřovatelství - Vysoké škol

  1. Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Miroslava Risplerová Historie ošetřovatelských pracovníků v pediatrii History of nursing professionals in pediatrics Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Pavla Kordulová Praha, 201
  2. Studium probíhá na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZČU v Plzni od akademického roku 2008/2009. Studium je realizováno v prezenční i kombinované formě. Absolvent programu najde uplatnění u všech poskytovatelů zdravotních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a péče a v privátní ošetřovatelské péči
  3. V rámci studia oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech je možné získat certifikát v certifikovaném kurzu MZČR Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty za poplatek 500 Kč
  4. Studijní program: Ošetřovatelství Typ studia: bakalářský 3-letý Forma studia: prezenční Garant studijního programu/oboru: Organizační garant programu/oboru: Přijímací zkoušky: Standardizované testy společnosti SCIO - odborný test z biologie Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení Profil absolventa: Absolvent bakalářského studijního programu.
  5. Navazující studium. Jako absolvent bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství máte možnost pokračovat v navazujících magisterských programech. Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity lze po úspěšném přijímacím řízení studovat navazující magisterský program Intenzivní péče v prezenční nebo.

Ošetřovatel 53-41-H/002 (5341H002) Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem. Tento obor nenabízí žádná škola Jako absolvent bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství budete připraven k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu na území České republiky a Evroé unie.Uplatnění najdete u poskytovatelů zdravotních i sociálních služeb, ve výchovné, poradenské a edukační činnosti, případně i ve výzkumu v ošetřovatelství Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství (B0913P360021) Typ studia: Bakalářské Forma studia: Prezenční, Kombinovaná Délka studia: 3 Zaměření: Lékařské Náplň programu/oboru: Studijní program se zaměřuje na osvojení vědomostí a dovedností pro zajišťování ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu s cílem osvojení systémového přístupu. Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech Navazující magisterské studium studijního programu Ošetřovatelství oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech je dvouleté a navazuje na bakalářské studium v oboru Všeobecná sestra.. Realizace magisterského studijního oboru Ošetřovatelství ve vybraných.

Všeobecné ošetřovatelství - UT

Fakulta organizuje přípravný kurz pro zájemce o studium programu Všeobecné ošetřovatelství. Uskuteční se zde výuka somatologie (anatomie a fyziologie) a biologie zaměřená na okruhy požadavků pro přijímací zkoušku a práce s odborným textem. V kurzu vyučují pedagogové 3. LF UK se zkušeností s výukou v oboru Pediatrické ošetřovatelství - Studijní program bez specializace. Studium tohoto oboru je pouze v kombinované formě, trvá 3 roky. této zkoušky je zjistit schopnost argumentace a obhájení vlastního názoru a prokázat zájem uchazeče o zvolený obor Studijní programy, obory a akreditace. Studijní programy a obory vyučované v akademickém roce 2018/2019 Studijní programy a obory, které budou otevřeny v akademickém roce 2019/2020 Popis programů a oborů, které je možno studovat na Lékařské fakultě MU Akreditace. Studijní programy a obory vyučované v akademickém roce 2018/201 Všeobecné ošetřovatelství. Získáš titul Bc. 14. 1. 2021. Odborné praxe jsou u kombinované formy studia plněny ve stejném rozsahu jako u prezenční formy studia (3 320 hod.). Studující, kteří již získali odbornost všeobecná sestra či zdravotnický asistent/praktická sestra, si mohou podat žádost o uznání 1200 hod

Ústav ošetřovatelství - Fakulta veřejných politik v Opav

Ošetřovatelství Ošetřovatelství (ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd UP) Patologie (PAT/OB011; PAT/KB011) - studijní obor všeobecná sestra . Orientace studentů v základní odborné terminologii oboru. Pochopení uplatnění oboru v mezioborových vztazích, preklinických a klinických Studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra. Obor Všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě připravuje odborníky schopné samostatně poskytovat individuální péči a oporu jednotlivcům (zdravým, nemocným, handicapovaným a umírajícím), rodinám a komunitám v jejich geografickém a společenském prostředí, ve kterémžijí

Martin Petrásek - YouTubePPT - Akademické vzdělávání sester a problematika

Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství

VŠ sv. Alžběty, Příbram, Bc. obor ošetřovatelství už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. (47 Studijní obor je koncipován v prezenční a kombinované formě studia. Hlavním cílem studia je připravit absolventy k samostatné vědecké činnosti, ke kultivaci vysoce odborně specializovaného vědění použitelného v nejrůznějších kontextech teoretického a praktického bádání v ošetřovatelství

Ošetřovatelství Porodní asistentka prezenční porodní asistentka 8.2.2002 Název fakulty: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne (bakalářský/ magisterský) (prezenč./kombinov.) bakalářský Všeobecná sestra prezenční všeobecná sestra 16.3.2004. v Praze obor pedagogika - ošetřovatelství. Výuce edukace se věnuje od roku 2009/10. Mgr. Eva Tumová ukončila studium na SZŠ v Trutnově v roce 1987, poté pracovala jako zdravotní sestra na chirurgickém oddělení v Trutnově. Na zdejší škole učí odborné předměty od roku 2000. Při zaměstnán Státní závěrečné zkoušky - řádný a opravný termín - září 2015. Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra, . Navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci, intenzivní péči. Pokyny pro odevzdávání závěrečných (bakalářských a. Studijní programy uskutečňované Masarykovou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, kontaktujte studijní oddělení Střediska pro pomoc.

Studijní program: B 5341 Ošetřovatelství Studijní obor: 5341R009 Všeobecná sestra Ošetřovatelská péče o pacienty s dekubity v následné lůžkové péči Nursing care of patients with pressure ulcers in the subsequent inpatient care Ivana Šrámková Bakalářská práce 201 Kontrolní zpráva k evaluaci studijního programu - Ošetřovatelství, studijní obor - Všeobecná sestra na ÚZS UJEP předkládaná na základě poţadavku AK ČR ( zápis č.5/2008) 2 Na základě připomínek a doporučení AK MZČR byly v období 2008- 2010 proveden Pregraduální výukabakalářské studium Ošetřovatelství, obor všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě, výuka předmětu Klinická propedeutika, předmětu Ošetřovatelství v interních oborech a předmětu Ošetřovatelství v geriatriibakalářské studium Specializace ve zdravotnictví, obor Porodní asiste Studijní programy na Pedagogické fakultě. Přírodovědecká fakulta. Fakulta vyniká moderním zázemím a špičkovým výzkumem. Nabízí odborné studium zaměřené na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů PĚTILETÝ OBOR: Zdravotnický asistent - večerní studium, kód oboru: 53-41-M/01. Výchovně vzdělávací proces je organizován formou pětiletého večerního studia dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a uskutečňuje se po celý školní rok 2x týdně v odpoledních hodinách, předpokládáme pondělí a úterý od 13,25 do 19 hodin

•Studijní program: Ošetřovatelství; studijní obor: Všeobecná sestra, prezenční (264) a kombinovaná (202) forma studia -celkem 466 Navazující magisterské studium •Studijní program: Ošetřovatelství; studijní obor: Ošetřovatelská péče v gerontologii, prezenční forma studia -10 3.týden Ošetřovatelství jako vědní obor, filozofie ošetřovatelství, změny a trendy ve vývoji.Legislativa a etické problémy ošetřovatelské péče. 4.týden Organizace ošetřovatelské péče. Zdravotnický tým. Kompetence a náplň práce zdravotnického záchranáře a ostatních členů týmu Studijní program Všeobecné ošetřovatelství (B0913P360018) Studijní obor / Specializace Všeobecná sestra (5341R009/0 - P19) Stupeň získané kvalifikace Bakalářský Forma studia Prezenční Standardní doba studia 3 roky Počet ECTS kreditů 180 Udělovaná kvalifikac Navazující magisterské studium studijního programu Specializace v ošetřovatelství vychází z charakteristiky ošetřovatelství jako samostatné vědní disciplíny, která je založena na integraci teorie, praxe, výzkumu a vzdělání. Studijní program je dvouletý, nabízen v denní i kombinované formě

Studijní obor. Ošetřovatelství Ošetřovatelství Registrované ošetřovatelství Ošetřovatelský asistent Zobrazit vše v oboru Ošetřovatelství Medicína. Medicína Lékařské vědy. Bakalářský studijní program Ošetřovatelství: studijní obor Všeobecná sestra (prezenční forma studia) k vykonání přijímací zkoušky se dostavilo celkem 209 uchazečů ke studiu přijato, příp. navrženo na přijetí* prvních 52 uchazečů studijní obor Všeobecná sestra (kombinovaná forma studia VŠ sv. Alžběty, Příbram, Bc. obor ošetřovatelství už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. (23 Zdravotnické obory byly na LF UP pěstovány a rozvíjeny od roku 1992. • Prvními zdravotnickými obory, které Lékařská fakulta otevřela, byly dva bakalářské studijní obory v prezenční formě studia: obor Ošetřovatelství a obor Léčebná rehabilitace a fyzioterapie

Kde studovat ošetřovatelství

Studijní obory . Praktická sestra 53-41-M/03 (od 1.9.2018) Obor Praktická sestra 53-41-M/03 nabízíme od 1. 9. 2018 (čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou) fyzioterapie, ošetřovatelství, nutriční terapeut,. Bakalářské studijní programy 1) Studijní program B 5341 - Ošetřovatelství - prezenční studium a) Studijní obor Všeobecná sestra - 5341R009 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky: 294 Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 60 Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky: 4

Přehled oborů a vzdělávání nelékařských zdravotnických

Přeskočit na horní lištu Přeskočit na hlavičku Přeskočit na obsah Přeskočit na patičku. EN > Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Přednostka - prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Harmonogram státních závěrečných zkoušek Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra - prezenční forma studia Termín konání: 10. června 2021 v odborné učebně č. 316 KOPA Kamenice 3, 625 00 Brn a ošetřovatelská péþe v RVP pro studijní obor Praktická sestra. 4. Znalosti o sociálních interakcích v běžném životě a uplatnění uvedených poznatků při ošetřovatelské péþi. Studijní zdroje, uþebnice a další studijní opory se zaměřením na ošetřovatelství a ošetřovatelskou péþi studijní program Radiologická asistence, prezenní studium studijní program Všeobecné ošetřovatelství, prezenní a kombinované studium studijní obor Zdravotnický záchranář, prezenþní studium studijní program Aplikovaná fyzioterapie, prezenní studiu

INEP - sestry a laborantky

Magisterské navazující studium Ošetřovatelství - Vysoké škol

Forma studia je prezenční a kombinovaná. Studijní plány jsou koncipovány dle platné legislativy a v souladu s požadavky praxe. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Studijní program: Ošetřovatelství (N5341) Obor: Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v chirurgických oborec Program/obor Právo a právní věda / Právo. Obhajoba diplomové práce: Trestní odpovědnost ve zdravotnictví z pohledu poskytovatele zdravotních služeb | Práce na příbuzné téma. 5. Randová, Kamila. Fakulta: Lékařská fakulta. Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr. Program/obor Intenzivní péče. Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech (navazující magisterské studium) , Ergoterapie , Fyzioterapie , Ošetřovatelství, Ošetřovatelství, Porodní asistentka , Radiologický asistent , Specializace ve zdravotnictví , Všeobecná sestra , Všeobecná sestra , Zdravotní laborant , Zdravotnický management (5346R007. Obor . Všeobecné ošetřovatelství Bakalářské studium. Všeobecné ošetřovatelství Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 - 2. kolo. Vysoká škola zdravotnická Všeobecné ošetřovatelství prezenční, čeština Založit. Podrobnosti.

Studijní obory – Univerzita PalackéhoVypracované státnicové otázky na Ošetřovatelství z okruhů

Studijní programy lze řadit dle abecedy nebo podle zaměření. 11 - Matematické obory 1101: Matematika 1103: Aplikovaná matematika 12 - Geologické obory 1201: Geologie 1202: Aplikovaná geologie 5341: Ošetřovatelství 5342: Rehabilitace 5344: Veřejné zdravotnictví. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Fakulta zdravotnických studií | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 762 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.fzs.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 B 5341 OŠETŘOVATELSTVÍ Studijní obor: 5341R009 Všeobecná sestra Forma studia: prezenčn Studijní program obor: Ošetřovatelství Všeobecná sestra. Forma studia: prezenční . Délka studia: 3 roky. Cíl studia: výkon povolání všeobecné sestry v ústavní i neústavní péči s předpoklady pro vedení ošetřovatelského týmu : Zakončení studia: státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářské práce. Studijní programy lze řadit dle abecedy nebo podle zaměření. Sponzorované odkazy. Studijní program Studijní obor Škola Fakulta; B5341: Ošetřovatelství Ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech: UPa: FZS: B5341: Ošetřovatelství. Obor Praktická sestra. čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou. denní forma studia. číslo oboru 53-41-M/03. Studium oboru Praktická sestra vede k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese středního zdravotnického pracovníka a současně poskytuje i širší všeobecné vzdělání

Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Ošetřovatelství ID studijního oboru: 5341R003 Petra Absolonová Příprava pacienta před gastroskopií Patient preparation for Gastroscopy Bakalářská závěrečná práce Vedoucí závěrečné práce : PhDr. Alena Mellanová, CSc. Brno, 12. 03 200 forma studia prezenční. Studijní program Nutriční terapie připraví absolventy k výkonu povolání nutričního terapeuta podle Vyhlášky č. 39/2005 Sb. s oprávněním k práci ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů ambulantní i lůžkové péče, v zařízeních sociálních služeb, v edukačních centrech a ve stravovacích provozech Ošetřovatelství - kazuistika konkrétního klienta. V textu je popsán ošetřovatelský proces u konkrétního klienta, dále pak formulace ošetřovatelských diagnóz, anamnéza, hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelství Zdravotnické obory. Studijní programy jsou akreditovány v češtině, angličtině a několika dalších světových jazycích a lze je studovat v prezenční, kombinované nebo distanční formě. Každý ze studijních programů obsahuje jeden či více studijních plánů. V pregraduálním studiu lze jednotlivé studijní plány.

Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor

Ošetřovatelství KELNAROVÁ J. a kol. Ošetřovatelství pro SZŠ 1. ročník, 2. přepracované vydání, Praha, Grada, 2015.240s ISBN 978-80-247-5332-4. První pomoc Grada Kelnarová První pomoc I, 2 přepraované a doplněné vydání Grada 2012 ISBN 978-80-247-4199-4. První pomoc II Všeobecná sestra. Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky →. Rozbalit vše. Tento obor patří mezi tzv. regulované nelékařské profese a platí pro něj direktivy Evroé komise (77/452/EHS, 77/453/EHS z roku 1977, dále 81/1057/EHS z roku 1981,89/48/EEC z roku 1989, 92/51 EEC z roku 1992) a doporučení Evroé. Studijní obory; Úřední deska; Pro uchazeče - program Všeobecné ošetřovatelství . Standardní doba studia je tři roky, forma prezenční. Studium je určeno absolventům středních škol. Jde o kvalifikační studium poskytující kvalifikaci všeobecné sestry. Univerzitní studium dává v dlouhodobějším výhledu. Ošetřovatelství v klinických oborech - vybrané klinické obory - ARIP Studium: ZČU FZS Plzeň 1996-1999 I. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy - obor Ošetřovatelství. 1996-1999 Pedagogická fakulta Západočeské Univerzity - obor Speciální pedagogika, specializace Surdopedie Anatomický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ukrývá ve svém muzeu srovnávací anatomie jednu ze dvou koster plejtváka malého v České republice. Slavnostní zakončení studia porodní asistence. Slavnostní zakončení studia porodní asistence. Slavnostní zakončení studia porodní asistence. Na 1

Historický vývoj ošetřovatelství u nás a ve světě - Vznik

Naše studijní programy a obory / Lékařská fakulta O

KamPoMaturite.cz - vše k přijímacím zkouškám, maturitě: kurzy, učebnice, vysoké školy, pomaturitní studium, testy, seminárky, referáty, poradneství. Studijní obor. Globální zdravotní péče. jako je ošetřovatelství, zubní lékařství, výživy, lékárna, alternativní medicína, sociální péče, psychologie, řízení ve zdravotnictví, a mnoho dalších. Počet různých možností může být ohromující - nenechte se zastavit!. Teorie ošetřovatelství 1, 2 Otázky ke zkoušce Akademický rok: 2019/2020 akalářský studijní program: Ošetřovatelství, Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Všeobecná sestra, Zdravotnický záchranář 1) Ošetřovatelství jako vědní obor. Kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků Studijní obor Zdravotnický asistent je maturitní a vychází z kmenového oboru Ošetřovatelství. Studium vede k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese středního zdravotnického pracovníka a souasně poskytuje i širš

Ošetřovatel (53-41-H/01) | Střední škola řemesel a služebVypracované zkušební otázky z Neurologie - Obecná i

Studijní materiál předkládá základní předpoklady vědní disciplíny - její filozofii, teorii a praxi. Objasňuje základní vědní terminologii a vztahy mezi koncepcemi oboru Ošetřovatelství Studijní program: Ošetřovatelství Denisa Langová Studijní obor: Všeobecná sestra Cílená regulace teploty u pacientů po kardiopulmonální resuscitaci Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Jana Holoubková, DiS, MBA PLZEŇ 201 Studijní programy a obory habilitačního a jmenovacího řízení 06.05.2021. Studijní programy akreditované Narodním akreditačním úřadem B M,N P FS 3 PK 23.04.2031 29.03.2021 NAU-288/2020-11 3 PK 01.08.2029 20.06.2019 NAU-410/2018-10 A1 B1 C1 Všeobecné ošetřovatelství Název studijního programu B0915P360010 Název. Akreditované magisterské studijní programy a obory . Magisterské studium navazuje na bakalářské studijní programy. Jeho standardní délka je 1,5 nebo 2 nebo 3 roky. Studium probíhá jak v prezenční, tak v kombinované formě. Cílem studia je prohloubení znalostí studentů získaných v bakalářském programu a příprava na. Uchazeč/ka musí do 30. 4. 2021 doložit na Studijní oddělení Lékařské fakulty, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno tyto dokumenty:. úředně ověřenou fotokopii bakalářského diplomu - obor Ošetřovatelství nebo Všeobecná sestra; délku praxe v oboru Intenzivní péče - viz. podmínky přijetí