Home

63 zákona o elektronických komunikacích

Zákon č. 127/2005 Sb. - Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích Zákon o elektronických komunikacích, 1. vydání, 2017. O autorce. § 63 Náležitosti smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a připojení k veřejné komunikační síti a uveřejňování informací Část sedmnáctá Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů. 127. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích

127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacíc

 1. Ochrana údajů, služeb a sítí elektronických komunikací, HLAVA V - Zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, § 335 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb., porovnání znění k 1.1.200
 2. Vydané v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpis ů (ZoEK), ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpis ů. 1. Úvodní ustanoven
 3. Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (úplné znění) Předpis č. 127/2005 Sb. Znění od 2
 4. Znění zákona o elektronických komunikacích, platné před přijetím novely, v ustanovení § 63 odst. 6 ZoEK uvádělo, že za důvod pro odstoupení od smlouvy se považuje, dojde-li ke změně podstatných náležitostí, které byly taxativně vyjmenovány v ustanovení § 63 odst. 1 ZoEK
 5. Navíc si připomeňme, že dle ustanovení § 63 odst. 6) zákona o elektronických komunikacích může uživatel kdykoliv a bez jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit a ponechat si doposud poskytnuté výhody (např. telefon poskytnutý se slevou), pokud dojde ke zhoršení smluvních podmínek (mezi takové změny patří například.
 6. § 63 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku

§ 63: Náležitosti smlouvy o poskytování veřejně dostupné

 1. Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků Změny právní úpravy, které přináší novela zákona o elektronických komunikacích, usnadní změnu operátora, sníží smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou a umožní nezávislé srovnání služeb z hlediska cen a kvality na českém trhu
 2. h) zákona o elektronických komunikacích), - výše úhrady v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, výpovědí ze strany účastníka nebo mobilního operátora nebo dohodou obou smluvních stran (§ 63/1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích)
 3. Vyúčtování ceny, reklamace (1) Účastník, který je koncovým uživatelem, popřípadě uživatel veřejně dostupné služby elektronických komunikací, je povinen uhradit za poskytnutou službu cenu ve výši platné v době poskytnutí této služby. (2) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinen ve formě podle odstavce 5 poskytovat bezplatně podle výběru účastníka, který je koncovým uživatelem, popřípadě uživatele, tato vyúčtování ceny za poskytnuté služby
 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vydané v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 127/2005 Sb. oelektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen jako zákon oelektronických komunikacích) ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb.občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako občanský zákoník) a upravují smluvnípodmínky služeb poskytovaných společností STARNET, s.r.o. (dále i jen jako VOP

Zákon o elektronických komunikacích - Centrum

Zákon č. 311/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpis § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. I. ÚVODNÍ USTANOVEN Zákon č. 351/2011 Z. z. - Zákon o elektronických komunikáciác nesmí překročit 30 dnů (§63 odst. 1 písm. g Zákona o elektronických komunikacích). VZOR: Výpověď smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené 1na dobu neurčito Dle § 63 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích musí být ve smlouvě poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti srozumitelným, úplným a snadno přístupným způsobem uvedeno vždy mj. doba, na kterou je smlouva uzavřena, a výpovědní doba (písmeno g)); informace o způsobu řešení sporů týkajících se předmětu smlouvy mimo soudní nebo správní řízení (písmeno l))

Dle § 63 odst. 11 zákona o elektronických komunikacích (ve znění účinném od 8. 8. 2013) je možné vypovědět smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti uzavřenou na dob COMTEX s.r.o. T.G.Masaryka 179 Libáň 50723 IČ:04359038 DIČ:CZ04359038 1 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK), ustanovením § 1751 a násl Novela zákona o elektronických komunikacích, která vstoupila v platnost loňského 2. září (Zákon č. 252/2017 Sb.), tak mimo jiné ukládá operátorům povinnost informovat zákazníka o blížícím se konci smlouvy a možnostech jejího prodloužení (§ 63 odst. 10) Ročník 2019 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 28. listopadu 2019 Cena Kč 79,- O B S A H: 311. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejícíc dostupným způsobem všechny informace uvedené v § 63 zákona o elektronických komunikacích. ČTÚ je přesvědčen, že novela zákona o elektronických komunikacích vytváří dostatečný prostor pro Vás jako poskytovatele služeb k tomu, aby Vaše smluvní vztahy byl

63 zákona č 127 2005 sb § 63 - Náležitosti smlouvy o poskytování veřejně dostupné . 127/2005 Sb. Poslední změna zákona: 1. 2. 2016. § 63 - Náležitosti smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a připojení k veřejné komunikační síti a uveřejňování informací Změna zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění. Novela zákona o elektronických komunikacích přináší významný přelom z hlediska nahlížení na skupinu zákazníků - OSVČ, kteří z právního hlediska ve většině případů dosud nebyli, na rozdíl od spotřebitelů, vnímáni jako slabší smluvní strana, jež by zasluhovala alespoň zčásti obdobnou právní ochranu. Zákon. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo A) Zhodnocení platného právního stav Poskytovatelé služeb elektronických komunikací mají tedy povinnost doplnit do účastnické smlouvy takzvaný ověřovací kód účastníka pro přenesení telefonního čísla. Provedou to stejným způsobem, jakým dochází k jednostranné změně uzavřené smlouvy podle § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile ydané v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvise- jících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen o). Článek 1 alší Předmět všeobecných podmínek v nabídc

§ 63 odst. 1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích. Zákon o elektronických komunikacích 127/2005 Sb.Poslední změna zákona: 1. 2. 2016 zda mají být jejich osobní nebo identifikační údaje uvedeny v účastnickém seznamu v souladu s § 41 odst. 3, a o tom, pro smlouvy na dobu neurčitou a v souladu s odstavcem 1 písm Novelou zákona o elektronických komunikacích chci řešit . což de facto předpokládá i § 63 odst. 1 písm. g) a h) zákona o elektronických komunikacích, s tím, že v období 1 až 3 měsíců přede dnem, kdy by k jejímu prodloužení mělo dojít, podnikatel upozorní účastníka na možnost a způsob, jak ukončit smlouvu, a. SMLUVNÍ PODMÍNKY. Vydané v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoEK) a zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Tyto smluvní podmínky jsou.

Náležitosti smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby

Dodržování zákonných povinností je připraven kontrolovat Český telekomunikační úřad. Ve smyslu § 118 odst. 14 písm. ab) zákona o elektronických komunikacích platí, že operátor se dopustí přestupku tím, že neuvede ve smlouvě všechny informace podle § 63 odst. 1, nebo informace budou v rozporu s tímto ustanovením V žalobě uvedl, že právní předchůdce žalobce, [právnická osoba], uzavřel se žalovaným dle ustanovení § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací dne 16. 9 Příprava zákona o elektronických komunikacích Jaromír Šiška, CSc. náměstek ministra - ředitel sekce elektronických komunikací a poštovních služeb Konference ISSS, 24. - 25. březen 2003, KC Aldis Hradec Králov

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací dle § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a) Poskytovatel: Zrnko NET, s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, Česká republika, IČ 06021344, DIČ CZ06021344, spisová značka C 99568 vedená u Krajského soudu v Brně, bankovní spojení: Fio banka, a. s., čísl p) bod 1. zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve verzi od 1. 4. 2020), se díky novému § 63 odst. 13 téhož zákona týká všech účastníků bez rozdílu ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK), ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Znění účinné od 4.12.2014 1 Vláda: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). In: Právní rozhledy. 2019, č. 6, s. II. ISSN 1210-6410

 1. Novela Zákona o elektronických komunikacích, která chce posílit pozici spotřebitelů, se do Poslanecké sněmovny dostala v září loňského roku a byla schválena téměř jednohlasně. Koncem října ji přijal i Senát, kde pro telekomunikační novelu zvedlo ruku jednašedesát senátorů
 2. § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích. V případě změny podmínek má možnost Uživatel v souladu s § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích požádat o ukončení Smlouvy ve lhůtě nejpozději patnácti kalendářních dnů před účinností změny
 3. Tyto všeobecné podmínky (dále VP) jsou vydané v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 1751 zákona č
 4. 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a podle nařízení Evroého parlamentu a rady EU č. 2016/679 tuto smlouvu. Mezi stranami je ujednáno, že část obsahu této smlouvy určují Všeobecné podmínky Dodavatele pro poskytování služeb v elektronických komunikacích

Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých

Podle ust. § 64 odst. 1 zákona číslo 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, účastník, popřípadě uživatel veřejně dostupné služby elektronických komunikací, je povinen uhradit za poskytnutou službu cenu ve výši platné v době poskytnutí této služby Výsledný verdikt úřadu podle Nováka zní: ČTÚ nepovažuje doúčtování standardní ceny při nedokončení věrnostního období za obcházení zákona o elektronických komunikacích ani za smluvní ujednání, které by odrazovalo od změny poskytovatele služeb elektronických komunikací ve smyslu ustanovení § 63 odst. 8. Vážení zákazníci, v souladu s ust. § 63 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích Vám sdělujeme, že s účinností od 1. května 2021 dochází ke změně našich Všeobecných podmínek služeb elektronických komunikací (dále jako VOP) 252. ZÁKON ze dne 19. července 2017, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpis

Je nedávná novela zákona o elektronických komuni epravo

 1. Argumentace společnosti, že se jedná o smlouvu na dobu neurčitou a proto se na tyto smlouvy § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích nepoužije, neobstojí, neboť má-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní jednání, tak dle § 555 odst. 2 občanského zákoníku se toto právní jednání posoudí.
 2. Novela zákona o elektronických komunikacích účinná od 1. dubna urychlí a zlevní přestup k jinému operátorovi. Nejenže zkracuje lhůty pro přenos čísla, ale výrazněji než doposud zastropuje i výši smluvních pokut při předčasném ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou
 3. Reklamace vyúčtování služeb elektronických komunikací Dne 1.7.2016 jsem od vaší společnosti obdržel ke svému mobilnímu telefonnímu číslu 602 xxx 337 smluvní pokutu č. 41xxxxxxxx3 na celkovou částku 599Kč. S výší pokutou nemohu souhlasit neboť, dle § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích
 4. 2.15 Pokud se jedná o změnu náležitostí Smlouvy uvedených v § 63 odst. 1 písm. c) až p) a r) Zákona o elektronických komunikacích je Poskytovatel povinen Zákazníka informovat rovněž o jeho právu ukončit Smlouvu ke dni nabytí účinnosti této změny bez sankce, a to způsobem
 5. ulých novelách ZoEK.

Sporný legislativní zásah do smluvních vztahů na epravo

odst.2. zákona č. 89/2012, občanskéího zákoníku, a dále ustanovení §63 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 9.2. Každá odchylka od této smlouvy bude závazná, bude-li navzájem písemně odsouhlasena oprávněnými zástupci obou stran a prohlášena za dodatek této smlouvy. 9.3 společnosti M.NET Studénka s.r.o. vydané v souladu s ust. § 63 a násl. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) v platném znění a v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Vydané v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoEK) a zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva) uzavřené podle ustanovení § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen Zákon o elektronických komunikacích) mezi společností Magnalink, a.s., IČ: 275 47 469, se sídlem Pražská.

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny

Automatické prodloužení smlouvy operátora - § 63/10 zákona

ZÁKON O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH § 63 Náležitosti smlouvy o poskytování veřejně dostupné § 166 Změna zákona o správních poplatcích.....479 § 167 ČÁST SEDMNÁCTÁ - ZMĚNA ZÁKONA O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ. Novela zákona o elektronických komunikacích V souvislosti se změnou zákona č. 127/2005 Sb. (o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, je od účinnosti novely tohoto zákona (novela č. 252/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některýc

Praha, 30. března 2020 - Novela zákona o elektronických komunikacích účinná od 1. dubna významným způsobem urychlí a zlevní přestup k jinému operátorovi. Nejenže zkracuje lhůty pro přenos čísla, ale výrazněji než doposud zastropuje i výši smluvních pokut při předčasném ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou Dále pak navrhujeme změnu § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích v tom smyslu, že účastník má být informován o svém právu odstoupit od smlouvy bez sankce v případě jednostranné změny náležitostí této smlouvy

Yukon photon rt - digitální zaměřovač yukon photon rt 4

Zákon č. 214/2013 Sb. změna zákona o elektronických komunikacích. Schválený 20. 6. 2013 Účinný od 8. 8. 2013 do 31. 12. 999 novely zákona o elektronických komunikacích Úvod Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ; 247/2008 Sb

Osobní údaje informace o datových spojeních zákazníka jsou zpracovávány na základě zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v § 97, odst. 3.[2] a vyhlášky 357/2012 Sb., o uchová-vání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů. Zpracovávání těchto osobních údajů j č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm ěně n ěkterých souvisejících zákon ů (dále v textu smlouvy též jen zákon o elektronických komunikacích), v platném zn ění, zejména podle ustanovení § 63 tohoto zákona a dále podle p říslušných ustanovení zák Smluvní strany tj. Dodavatel a Odběratel uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podle ustanovení § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a podle nařízení Evroého parlamentu a rady EU č. 2016/679 tuto smlouvu. Mezi stranami j

VIDEO: Poskytovatelé internetu porušují zákon! - tnMaltézský psík, maltézský psík, maltézáček - [23

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací ö'slo smlouvy (variabilní symbol) uzavrena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona t. 89/2012 Sb., oböanského zákoníku, ve znëní pozdéjších predpisú, podle ustanovení§ 63 zákona ö. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znéní pozdéjších predpisú, a podl veřejné komunikační sítě a souvisejících služeb, a to na základě Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva) uzavřené podle ustanovení § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o Obligatorní náležitosti uzavírané smlouvy upravuje § 63 zákona o elektronických komunikacích. Spotřebitel by se měl při pročítání smluvní dokumentace soustředit zejména na následující základní informace: informace o době, na kterou je smlouva uzavírána, vázací doba