Home

Chemické názvosloví

Chemické názvosloví Chemické prvky (zjednodušen jen prvky) jsou látky složené z atom o stejném protonovém ísle (poet proton v jáde atomu). Každému prvku písluší uritý mezinárodní název a od nho odvozený symbol (znaka). Sluováním dvou a více prvk vznikají sloueniny. Vzorec sloueniny obsahuj Chemické názvosloví; Chemické názvosloví. Česká komise pro makromolekulární nomenklaturu převáděla názvoslovné dokumenty IUPAC do češtiny. Některé z nich jsou vystaveny na webu Chemických listů. Zde uvádíme přehled s přímými odkazy. Publikované dokumenty České komise pro makromolekulární nomenklatur 1. CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ 1. 1. Obecné zásady České chemické názvosloví (nomenklatura) je podvojné, názvy velké většiny anorganických sloučenin jsou složeny z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno udává druh sloučeniny a je odvozeno od elektronegativnější části sloučeniny Názvosloví interhalogenových sloučenin. Názvosloví víceprvkových sloučenin. Názvosloví hydroxidů. Názvoslový kyslíkatých kyselin. Názvosloví kyslíkatých solí. Názvosloví hydrogensolí. Názvosloví směsných a podvojných solí. Názvosloví komplexních sloučenin

České chemické názvosloví je zajímavé existencí koncovek pro jednotlivá oxidační čísla, tento koncept poprvé zavedl Vojtěch Šafařík. Prvky. České názvy některých prvků obsahují zdvojené souhlásky nebo jiné nepravidelnosti (viz tabulka). Bohrium, Bh: Curium, Cm: Darmstadtium, Ds Názvosloví organické chemie = staré + nové • Organickésloučeniny-specifickésloučeninyuhlíku, vodíkua dalšíchprvků • Pouze C a H →uhlovodík Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvosloví NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÉ CHEMIE. Souhrn principů organického názvosloví s řešenými příklady pro zájemce o studium na středních odborných školách a gymnasiích. Bc. Tomáš Grassinger V Bítovanech roku 2020 Chemické názvosloví Chemické názvosloví (chemická nomenklatura) je systém pro pojmenování chemických sloučenin. Správný název chemické sloučeniny by měl být jednoznačný, tedy označovat právě jednu chemickou entitu na dané úrovni popisu. Jedna chemická látka však často mívá několik platných názvů

Základy českého chemického názvosloví a terminologie vznikly během 20. a 30. let 19. století. Tato první názvoslovná pravidla se přizpůsobovala stavbě českého jazyka.Vzhledem k tomu, že pocházela od jediného autora, poskytovala tím konzistentní způsob pojmenovávání chemických sloučenin.Postupem času se rozsah názvosloví značně rozšířil, přičemž se do něj. Chemie CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ TYPY REAKCÍ Informatika Formální úprava textu Dějepis VYBRANÉ KAPITOLY Z DĚJEPISU Ekologie Ekologie a ochrana ekosystémů Podklady pro seminárky, bakalářky, diplomky Podklady pro seminárky, bakalářky, diplomky Střední škol

Symbolika: -Pro označení čistých látek se používá CHEMICKÁ ZNAČKA=symbol pro1 atom prvku.-Pro (Chemické názvosloví, Chemie referát Základní sloučiny pro které, se v běžné praxi používají triviální názvy (názvy nesouvisející s jejich chemickou strukturou, ale často vzniklé historicky Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > C > Chemické názvosloví 1 Názvosloví chemických prvk 1.1 Historický vývoj názv a symbol prvk Poátky lidské civilizace jsou nerozlun spojeny s objevy ady chemických prvk. Inspirací názv a symbol byla pro jejich první objevitele mytologie a astrologie. Každé planet a hlavnímu božstvu této planety byl pipisován nkterý ze známých kov, což zárove. Chemické názvosloví anogranických sloučenin. Kyseliny jsou (podle Arrheniovy a Brönstedovy teorie) sloučeniny, které jsou schopny při chemických reakcích uvolňovat proton. Obvykle jsou rozdělovány podle přítomnosti kyslíkového atomu v jejich molekulách na bezkyslíkaté a kyslíkaté

Chemické názvosloví - kostky. Nedávno jsme publikovali 3D tištěnou sadu určenou k procvičování chemického názvosloví. Další sada je tematicky velice podobná. Jde o hrací kostky, které mají namísto klasických teček/čísel chemické prvky, či rovnou celé skupiny. Velkou výhodou je, že můžete sestavit různé kostky. Chemické názvosloví - Alkeny a cykloalkeny. gymnázium » Člověk a příroda » Chemie » Organická chemie. Statistika. Materiál byl publikován 10. 09. 2013 a od té doby byl 10645× zobrazen. Další materiály. Další materiály k tomuto očekávanému výstupu; Hodnocení materiálu Aplikace Chemické názvosloví převádí uživatelem zadané chemické vzorce na jejich český slovní název a obráceně - slovní název převede na chemický vzorec. Umožňuje zadávat prvky a některé jednoduché..

Další videa najdeš na: https://bit.ly/2Bbl547 V sérií videí Chemické názvosloví si zopakuješ pravidla chemického názvosloví a naučíš se pojmenovávat různé. Chemické názvosloví. FUNKČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN. Příklady k procvičení . Určete vzorec: a) máselnan sodný. b) octan hlinitý. c) mravenčan draselný. d) diethylester kyseliny šťavelové. e) acetylbromid. f) oxalyldibromid. g) ethanoylchlorid. h) pentanamid. i) acetanhydrid. j) anhydrid cyklopentankarboxylové a.

ÚMCH - Chemické názvoslov

Chemické názvosloví je umlý jazyk, který si vytvoila a používá ke sdlování informací pomrn úzká skupina lidí. Jistou pekážkou pro vytvoení skuten mezinárodního názvosloví jsou národní názvy prvk. V eském anorganickém názvosloví má 19 prvk odlišný název od názvu latinského. Prvky s eskými názv 4.NÁZVOSLOVÍ, d-PRVKY Chemické názvosloví (nomenklatura) 1. Prvky - sloučeniny (čím je značíme)? 2. Jaké existují druhy vzorců? Vyjmenuj a uveď vhodný příklad. 3. Urči empirický vzorec sloučeniny, pokud obsahuje kyslík - 44%, vanad - 56%. Ar(O)=16, Ar(V)=50,94. 4 CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ Autor: Jiřina Borovičková Ing. Použití: 8. ročník Datum vypracování: 10. 1. 2013 Datum pilotáže: 25. 1. 2013 Metodika: charakteristika českého chemického názvosloví, vysvětlení pojmu oxidační číslo, psaní oxidačních čísel , vyhledání oxidačních čísel v tabulce prvků, přehled koncovek.

Chemické názvosloví. Chemické názvosloví je pojmenování chemických sloučenin, přičemž látky běžně mohou mít i několik názvů. Například kuchyňská sůl je triviální název pro chlorid sodný, chlorid amonný se zase triviálně nazývá salmiak. České chemické názvosloví, označované také jako nomenklatura, je. Přehled názvosloví anorganických sloučenin. Aristoteles.Cz Matematika Chemie. Oxidační stavy a jejich koncovky Oxidy Hydroxidy. Tabulka oxidačních stavů a jejich názvoslovných koncovek. Oxidační číslo: Koncovka Názvosloví anorganické chemie. Hlavní záložky. E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy HRY - NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY :: Mgr. Veronika Šilháčková matematika-chemie ZŠ Jílové u Prahy test Chemie - názvosloví ( Chemie) Test vyzkoušen 6322 krát, průměrný výsledek je 60.8%. Tohle neexistuje! Tohle neexistuje

Tohle názvosloví mi občas docela pomohlo, když bylo potřeba něco vyhledat nebo ozkoušet, takže si na něj nemůžu stěžovat. Jsou sice i novější knížky, ale já si pamatuji toto a můžu doporučit jak pro střední školy, tak i pro gymnázia, nikdo v hlavě chemickou encyklopedii nenosíme, tak není na škodu mít něco takového po ruce Obecná a anorganická chemie. Vyčíslování rovnic Anorganické názvosloví - Teoretická část Anorganické názvosloví - Příklady na procvičení Názvosloví koordinačních sloučenin Struktura atomu Elektronový obal Periodická tabulka prvků Chemická vazba Chemické reakce - Rovnováha Chemické reakce - Reaktivit Chemické názvosloví - soli Chemie, 8. ro čník II. stupe ň ZŠ Pokyny pro žáka: Z uvedených iont ů v tabulce sestav co nejvíce možných vzorc ů slou čenin tak, aby odpovídaly pravidl ům názvosloví a vlastnostem jednotlivých prvk ů. Každý ion m ůžeš použít vícekrát Chemické názvosloví - anorganika - řešení © Jan Hrnčíř, 2006 1. H6Si2O7 kyselina heptaoxodikřemičitá kyselina hexahydrogendikřemičitá 2. H2SeO3. Názvosloví koordinačních sloučenin. Koordinační sloučeniny se liší od klasických anorganických sloučenin mechanismem vzniku kovalentní vazby (viz téma Chemická vazba) - tzv. vazbou donor-akceptorovou. Akceptorem je zde centrální atom/ion kovu, donory jsou potom nejrůznější anionty nebo neutrální molekuly, ať už.

Kniha může sloužit nejen k procvičování názvosloví v hodinách chemie, ale i k přípravě na maturitní zkoušku. Pro své přehledné tabulkové uspořádání i zařazení náročnějšího a rozšiřujícího učiva ji lze doporučit i pro opakování a doplnění středoškolské chemie v prvním ročníku vysokých škol Chemické názvosloví Symbolika:-Pro označení čistých látek se používá CHEMICKÁ ZNAČKA=symbol pro 1 atom prvku.-Pro kationty a anionty prvků se používají značky s příslušným iontovým nábojem (Cl-, Na+).-Chceme-li zapsat více volných atomů látky použijeme stechiometrický koeficient (3Na)

Chemické názvosloví - Aristoteles

Video: České chemické názvosloví - Web o chemii, elektronice a

Aplikace Chemické názvosloví převádí uživatelem zadané chemické vzorce na jejich český slovní název a obráceně - slovní název převede na chemický vzorec.. Umožňuje zadávat prvky a některé jednoduché anorganické sloučeniny složené ze 2 až 4 prvků.. Aplikace může sloužit jako pomůcka pro začátečníky při studiu názvosloví prvků a anorganických sloučenin Organické názvosloví, stejně jako názvosloví anorganické, má přesně daná pravidla a předpisy, kterými se řídí. Každý chemik, který tato pravidla ovládá, je schopen sestavit název nebo nakreslit strukturu jakékoliv sloučeniny.</p> Chemie. V yberte si online test z chemie. V pravém rohu u názvu testu je zobrazen počet otázek. Značky prvků 1 12 Značky prvků 2 12 Latinské názvy značek 10 Názvy sloučenin 13 Periodická soustava prvků - PSP 10 Chemické vzorce 12 Chemické názvosloví 15 Chemická vazba 10 Chemické značky 15 Názvosloví 12 Chemické značky. 1900 - Listy chemické - Alexander Sommer Batěk: Návrh k opravě českého názvosloví chemického Již Presl (viz výše) se potýkal s násobně špatně určenými atomovými hmotnostmi. Kyslík či síra měly poloviční než měli mít, ale dvojnásobnou měly sodík či draslík Přečetl jsem si v č. 3 nanejvýš zajímavý článek o flavonoidech. Zarazilo mne však používané chemické názvosloví. Zdá se, že určitá fonetizace pravopisu přejatých slov v češtině je nevyhnutelná a nebylo by asi rozumné se jí nadměrně bránit u slov, která jsou obecně používána

Chemické názvosloví - anorganik

Chemické názvosloví - variabilní hrací kostky. Hlavním cílem projektu je procvičování chemického anorganického názvosloví. Součástí projektu je ale také 3D tisk projektových modelů. Nabízí se i možnost 3D modelování vlastních rozšiřujících žetonů s dalšími prvky/skupinami. Podle zvoleného scénáře. Chemická reakce a energie - vypracovala Mgr. Alena Havranová Základní pojmy: exotermická reakce, endotermická reakce Pracovní list - rychlost chem. reakce - vypracovala Mgr. Alena Havranov Chemické názvosloví v kostce pro SŠ Autor: Kotlík, Bohumír a Růžičková, Květoslava Nakladatel: Fragment EAN: 9788025312254 ISBN: 978-80-253-1225-4 Popis: 1× kniha, brožovaná, 108 stran, česky Rozměry: 16,5 × 23,5 cm Rok vydání: 2011 (1. vydání Názvosloví: bezkyslíkaté kyseliny - vysvětlení tvorby názvosloví bezkyslíkatých kyselin 11. Názvosloví: kyslíkaté kyseliny - vysvětlení tvorby názvosloví kyslíkatých kyselin. Tuto aplikaci zcela jistě ocení všichni studenti chemie nejen k opakování učiva, dá se využívat také přímo v hodinách chemie

Názvosloví organických sloučenin je jedním ze základních stavebních kamenů výuky chemie. Poslední změnou prošlo v roce 1993. Z analýzy dostupných středoškolských učebnic chemie vyplynulo, že se názvosloví věnují velice stručně. K výuce používaj Názvosloví aminů. Podle názvosloví IUPAC je více názvoslovných možností a je poněkud komplikovanější, často se používají i triviální názvy: Funkčně skupinové názvosloví. příslušné názvy uhlovodíkových zbytků (řazeny podle abecedy) + skupinový název amin. Spíše se užívá u jednodušších vzorců Kromě online procvičování organického názvosloví nabízí tento systém i vytváření písemných prácí ve formátu PDF (tzn. připravených pro tisk). Tuto možnost využijí zejména učitelé chemie - staňte se i vy registrovaným učitelem

Chemické názvosloví - Wikipedi

 1. Chemické názvosloví - skládačka. Skládačka k procvičování anorganického chemického názvosloví v 3D tištěné verzi. Podobné skládačky se dříve vystřihovaly z papíru vyšší gramáže a tím pádem nebyly tak trvanlivé. S využitím 3D tisku se stává tato pomůcka velmi odolná a vydrží na lavicích žáků.
 2. 7-Chemická vazba. 8-Ionty. 9-Vodík. 10-Kyslík. 11-Kovy. 12-Nekovy. 13-Názvosloví halogenidů. 14-Polokovy. 15-Významné halogenidy. 16-Názvosloví oxidů. 17-Významné oxidy. 18-Názvosloví sulfidů. 19-Významné sulfidy. 20-Chemické reakce. 21-Látkové množství-výpočty. 22-Molární hmotnost. 23-Látková koncentrace. 24.
 3. Testy na názvosloví Zš/Sš Test halogenidy 1 Zš Test halogenidy 2 Zš Test halogenidy 3 Zš Test oxidy 1 Zš Test oxidy 2 Zš Test oxidy 3 Zš Test hydroxidy 1 Zš Test hydroxidy 2 Zš Test na bezkyslíkaté kyseliny Zš Test na kyslíkaté kyseliny Zš Test na soli kyslíkatých kyselin Zš Test na kationt
 4. Chemické názvosloví 15 Chemická vazba 10 Chemické značky 15 Názvosloví 12 Chemické značky 2 15 psp 10 Chemie střední školy 15 Chemie pro 7. třídu 10 Značky prvků - kdo umí ten umí 14 Méně používané prvky 1 12 Úvod do chemie 10 Chemie základy 12 Chemie 10 Radioaktivita 10 Všeobecný test 15 Organická chemie 15 Test
 5. názvosloví objevuje čím dál astěčji, např. při řešení projektů žáci vyhledávají informace z chemických zdrojů na internetu a cizojazyčné literatury. V rámci projektu Inovace profesní pípravy budoucích u ř č itel ů chemi
 6. Anglické chemické názvosloví Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Univerzita Palackého v Olomouci PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Názvosloví anorganických látek a bezpečnost v laboratoři v anglickém jazyce Bohuslav Drahoš, Radka Křikavová Olomouc 2013 Recenzenti: RNDr

Hledáte Chemické názvosloví? Na Sleviště.cz Chemické názvosloví od 170 Kč. Porovnejte si ceny z mnoha obchodů v ČR Chemické názvosloví v kostce pro SŠ Vyřešte jednou provždy svůj problém s chemickým názvoslovím! S naší učebnicí pochopíte logiku chemického názvosloví a navíc si své nově nabyté znalosti můžete procvičit na mnoha příkladech

České chemické názvosloví - Wikipedi

Chemické názvosloví v kostce pro SŠ - Bohumír Kotlík, Květoslava Růžičková Aktuálně nejnižší cena: 162 Kč Dejte mi vědět, až cena klesne pod Kniha: Chemické názvosloví v kostce pro SŠAutor: Bohumír Kotlík; Růžičková Květoslava. Názvosloví organické i anorganické chemie v učebnici pro střední školy. Titul doručujeme za 5 pracovních dní. Vaše cena s DPH: 229 Kč 195 Kč. + FIKR, Jaroslav a Jaroslav KAHOVEC. Názvosloví organické chemie.Olomouc: Rubico, 2002, ISBN 80-7346-017-3. HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl Skupina Konspektu 54 - Chemie. Mineralogické vědy [10] Věcné téma: Chemické názvosloví: Odkaz: Chemická nomenklatura: Odkaz: Chemická terminologie: Viz též: Oborová terminologie Nadřazený: Viz též: Chemie: Historie zpracován

CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY :: Neznále

Vyberte si knihu z kategorie Chemie v internetovém knihkupectví KOSMAS.cz. Vyřešte jednou provždy svůj problém s chemickým názvoslovím! S touto učebnicí pochopíte logiku chemického názvosloví a navíc si své nově nabyté znalosti můžete procvičit na mnoha příkladech Chemické názvosloví se zabývá formulací přesných pravidel, podle kterých se zapisují chemické vzorce a tvoří se názvy chemických sloučenin. Chemický vzorec je souborem značek prvků, názvoslovných jednotek a strukturních předpon uspořádaných podl

Video: Chemické názvosloví - Chemie - Referáty Odmaturu

Organická Chemie:trivialni nazvoslovi - MojeChemi

Chemické látky a jejich názvosloví 1.1 Atomy, molekuly, elektronegativita Atom budeme uvažovat jako základní stavební jednotku hmoty. Skládá se z jádra, které obsahuje kladně nabité protony a neutrální částice - neutrony; má tedy kladný elektrický náboj Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Názevsloučeniny 6 Vzorec 7 Názvykationtů 9 Názvyaniontů 13 Vzorecznázvu 15 Názevzevzorce 18 Každá chemická sloučenina má svůj NÁZEV a VZOREC Název i vzorec jednoznačně určují o kterou látku se jedná, z jakých prvků se skládá a v. Názvosloví. Číslo koncovky (oxidační číslo) koncovka I -ný II -natý III -itý IV -ičitý V -ičný-ečný VI -ový VII -istý VIII -ičelý Title: Chemické názvosloví a jeho tvoření Author: OEM Last modified by: OEM Created Date: 5/15/2011 8:09:00 P Systematické názvosloví nemusí vždy vést k jedinému názvu pro každou slou čeninu, ale název musí být vždy jednozna čný. 1. Základní formální zm ěny 1. Uhlovodíky (základní hydridy) s trojnou vazbou v řet ězci mají tuto trojnou vazbu ozna čenou koncovkou -yn oproti d řív ější koncovce -in Když se učíte chemické názvosloví, učíte se vlastně nový jazyk. Tento jazyk má svou slovní zásobu - názvy a má svou gramatiku - pravidla jako jakýkoliv jiný jazyk. Psanou formu tohoto jazyka představují chemické vzorce. Je to jazyk, který chce vytvořit ke každé chemické struktuře jednoduchý a jednoznačný náze

V publikaci je stručně a přehledně vysvětleno (a na mnoha příkladech názorně předvedeno) tvoření názvosloví organické chemie podle novelizovaných pravide Oxidy - názvosloví. Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku O s jiným prvkem. Oxidační číslo kyslíku je vždy -II. Postup při psaní vzorců: 1. Pořadí prvků je v názvu a ve vzorci OPAČNÉ ! 2. Zapíšeme oxidační čísla prvku. 3

Chemické názvosloví Knihy

 1. Názvosloví karbonylových sloučenin. Systematické názvosloví aldehydů se utváří podle tohoto pravidla: hlavní řetězec + koncovka -al. Toto pravidlo platí za předpokladu, že je uhlík na karbonylové skupině součástí hlavního řetězce. V tomto případě je karbonylová skupina vždy na krajním uhlíku
 2. Chemické názvosloví. 1. Druhy chemických vzorců. Stechiometrický (empirický) vzorec udává pouze vzájemný poměr atomů v molekule. Zápis se uzavírá do složených závorek. Př. NH4NO2 se zapíše {H2NO}. Hydroxid vápenatý by byl {CaH. 2. O.
 3. Výpočet hmotnosti chemických látek z chemických rov­nic; Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2; Paliva - test; Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1; Ionty; Halové prvky; Kyseliny a zásady - test; Kyseliny a zásady - pracovní list; Lipidy, sacharidy, proteiny; Látkové množství, molární hmotnos
 4. Knihu Přehled chemického názvosloví z roku 2004 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám

Současné chemické názvosloví. Autor: Blažek Jaroslav. ISBN: 80-7235-260-1 Nakladatel: SPN Vydáno: 1984 Počet stran: 128 Rozměr: 147x205 m Názvosloví organické chemie Autor: Jaroslav Fikr, Jaroslav Kahovec Nakladatel: Rubico Vazba: brožovaná Rozsah: 244 stran, A4 Typ: učebnice ISBN: 978-80-7346-088-4 V publikaci (3. vydání!) je stručně a přehledně vysvětleno (a na mnoha příkladech názorně předvedeno) tvoření názvosloví organické chemie podle novelizovaných.

Chemické názvosloví anogranických sloučenin PdF M

 1. Chemické názvosloví. Příspěvky. Chemické názvosloví. 29. 1. 200
 2. chemické názvosloví, chemická nomenklatura - soubor pravidel, podle nichž se tvoří jednoznačný název sloučeniny. Pův. triviální názvosloví přebíralo staré názvy (potaš, vinný kámen), jiné názvy zpravidla obrážely původ slouč. (jablečná kys., chilský ledek). Moderní ch. n. je systematické, vyjadřuje jednoznačně strukturu slouč. stejně jako strukturní.
 3. rozdělení uhlovodíků - obecné vzorce, homologické řady, zásady systematického názvosloví Organické sloučeniny - obsahují C, výjimkou jsou některé nejjednodušší sloučeniny uhlíku (CO2, H2CO3 a její soli, CS2), které řadíme do anorganické chemie. Nejdůležitější je schopnost uhlíku spojovat se kovalentními vazbami a vytvářet tak řetězce
 4. CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ I. Opakování - oxidy, sulfidy, halogenidy. Obsah prezentace. Co potřebuji znát, abych ovládal tvoření chemických vzorců a názvů chemických sloučenin. Oxidy. Sulfidy. Halogenidy. Co potřebuji znát, abych ovládal tvoření chemických vzorců a názvů chemických sloučenin
 5. O kurzu. V úvodním kurzu předmětu Obecná a anorganická chemie si zopakujeme pravidla chemického názvosloví a naučíme se pojmenovávat všechny možné typy anorganických sloučenin.. 1) Na začátku kurzu si ukážeme, jak určit oxidační číslo atomu a jak následně správně přiřadit atomům koncovku při pojmenování sloučeniny..
 6. Chemické procesy. Stavba atomu. Chemie hrou . 2. ročník. Simulace titrace - laboratorní práce. Analytická chemie - výpočty. Názvosloví uhlovodíků - úvod do programu Chemsketch. 3D modely uhlovodíků v programu Chemsketch. Prostorové uspořádání molekul uhlovodíků. Názvosloví uhlovodíků - přímé řetězc

Chemické názvosloví - kostky e-Mol

Chemické názvosloví - test. Školní testy Chemické vzorce. Interaktivní pexesa Bohuslav Brauner. Portréty osobností Celoroční opakování z chemie. Didaktické hry Částice látek: atomy, molekuly, ionty. Vzdělávací tabulky Dmitrij Ivanovič Mendělejev. Největší výběr za nejlepší ceny zboží Chemické názvosloví v kostce pro sŠ v nejvyšší kvalitě Chemické názvosloví Koupit za 162 Kč . Koupit za 162 Kč . zobrazit galerii . Koupit za 162 Kč . Našli jste chybu? Napište nám. Dostupnost: Do 10 dn ů. od 162 Kč . Porovnat 10 obchodů. Chemické názvosloví Solidní, jednoduchý přehled Českého chemického názvosloví chybí, nebo je těžko k nalezení. V případě, že můžete Redakci Yxx zdroj doporučit, pošlete prosím zprávu. Odkaz na Publikované dokumenty České komise pro makromolekulární nomenklaturu je složitý a nepřehledný

Chemické názvosloví - Alkeny a cykloalkeny - Digitální

Inzerát č. 140822384: Chemické názvosloví v kostce pro SŠ, Cena: 60 Kč, Lokalita: Mladá Bolesla Přehled názvosloví hydroxidů; Názvosloví solí bezkyslíkatých kyselin; Názvosloví solí kyslíkatých kyselin; Jak vytvořím z názvu soli chemický vzorec? Jak vytvořím ze vzorce soli její název? Kyseliny - test; CHEMICKÉ REAKCE; Chemické reakce Chemické reakce - cíle kapitoly; Chemické reakce; Chemické rovnice.

ID: 459524 Language: Czech School subject: chemie Grade/level: grade 8 Age: 13-18 Main content: Názvosloví Other contents: Add to my workbooks (7) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroo Chemické názvosloví v kostce pro SŠ (978-80-253-1225-4) 202 K č Doprava. Knihu Současné chemické názvosloví z roku 1982 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám Názvosloví solí. Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Oxidační číslo zbytků kyselin se odvozuje podle sytnosti kyseliny (H2SO4 → SO4-II, HNO3 → NO3-I). Rozdělení solí: a/ Soli bezkyslíkatých kyselin (HF, HCl, HBr, HI, H2S) jsou v podstatě halogenidy nebo sulfidy Chemické názvosloví. Od Petra krsnakova; Publikováno 9. 2. 2019-zhlédnutí 715; 150,00Kč. Poslat zprávu Click To View.

Názvosloví organické chemie - učebnice respektuje poslední názvoslovnou úpravu navrženou komisí International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) v roce 1993. Názvosloví je probíráno v rozsahu daném učebními osnovami středních škol, včetně škol chemického zaměření Chemie - Názvosloví Vyberte z násladujících kategorií. Názvosloví. Typ příkladů.

Chemické názvosloví anogranických sloučenin | PdF MU

TAHÁK NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN Oxidační číslo Koncovka kationtu Koncovka kyseliny Koncovka soli I -ný -ná -nan II -natý -natá -natan III -itý -itá -itan IV -ičitý -ičitá -ičitan V -ičný, -ečný -ičná, -ečná -ičnan,-ečnan VI -ový -ová -an. Současné chemické názvosloví : pomocná kniha chemie pro učitele a žáky středních odborných škol a čtyřletých učebních oborů OU a UŠ / Hlavní autor: Blažek, Jaroslav Vydáno: (1978

Chemické názvosloví Halogenidy - zástupci exotických s vyšším oxidačním stavem jsou uvedeny pro úplnost. Hydroxidy - ač se s hydroxidem železitým setkáváme dnes a denně a nebezpečný není, většina hydroxidů jsou silné žíraviny - varování je tedy namístě Názvosloví organické chemie - učebnice respektuje poslední názvoslovnou úpravu navrženou komisí International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) v roce 1993. Názvosloví je probíráno v rozsahu daném učebními osnovami středních škol, včetně škol chemického zaměření. Součástí knihy je i řa Právě jsi zde: Burza učebnic → Učebnice chemie → Názvosloví organické chemie → Od uživatele Pavlína Plašilová za 150 Kč. Nakladatelství: Rubico Chemie - Názvosloví Test nebyl zadán. Zadat test. Odkazy na výuku Novinky na procvicuj.cz. 28.11.2011.

Chemické názvosloví - Aplikace na Google Pla

 1. Podle prezentace si do školního sešitu zapište definici halogenidů, tvorbu názvosloví a významné halogenidy. V prezentaci naleznete 3 úkoly, které vypracujte a pošlete mně na mail. Nabízím vám video konzultaci ve středu od 11 - 12 hodin , na kterou si připravte dotazy nejen na poslední látku, sešity a psací potřeby
 2. Anorganická chemie: Chemické názvosloví I - YouTub
 3. Chemické názvosloví - RVP
 4. Chemické názvosloví - Apps on Google Pla
 5. Anorganické názvosloví - Wikipedi
 6. Chemie - Názvosloví hydroxidů - YouTub
PPT - Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Chemické názvosloví - široká nabídka knih - Megaknihy

 1. Chemické názvosloví - oxidační stavy a koncovk
 2. Názvosloví anorganické chemie E-ChemBook
 3. HRY - NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY :: Mgr
 4. Chemie - názvosloví - Chemie — testi
 5. Přehled chemického názvosloví - Kolektiv Autorů - Megaknihy
 6. Připrav se - Obecná a anorganická chemie: Názvosloví
Chemické vzorce výpočty — základní vzorce pro chemickéPPT - Názvosloví anorganických sloučenin PowerPoint