Home

Ilegální Rudé právo

Na výstavě je k vidění i socha vytvořená v roce 1960

Rudé právo - CoJeCo

Po přepadení Sovětského svazu v červnu 1941 se aktivizoval i komunistický odboj, který již od srpna roku 1939 vydával ilegální Rudé právo. V létě 1941 bylo vytvořeno II. ilegální vedení KSČ v čele se Zikou ilegální Rudé právo, časopis Stráž lidu, dále Arbeiterzeitung, Vorwärts, Mladou gardu a některá další perio-dika. Stovky obětavých komunistů se vystavovaly nebezpečí pronásledování a někdy i zatčení při kolportování ko-munistického tisku, desítky redaktorů a tiskařů namáhavě pracovaly, ab Rudé právo pak vycházelo dál jako ilegální časopis během celé války. V lednu 1939 bylo zastaveno vydávání řady dalších tiskovin (např. Učitelské noviny, Národní osvobození apod.) Dojem na Hájka udělalo i ilegální Rudé právo: Ne kvůli obsahu, ale protože jsem poznal, že existují lidé, kterým stojí za to riskovat život. Když Němci napadli SSSR, Hájek se spolu s několika přáteli rozhodl, že se pokusí zapojit do odboje Začal roznášet ilegální Rudé právo, v roce 1941 ho zatklo gestapo. Nakonec dostal jen dvouletý trest. Asi kvůli mému mládí proti mně kamarádi vypovídali opravdu jen to nejnutnější, píše Moučka. Přesto ho od zatčení do procesu v roce 1942 drželi na samovazbě. Pak ho odsoudili a zbytek trestu strávil v Německu

Připomenutí padlých novinářů - Haló novin

Redigoval a vydával ilegální Rudé právo, psal do časopisů Česká žena, Dělnické noviny, Trnaveček, Tábor, připravoval první číslo ilegální Tvorby. Od léta 1941 se za pomoci J. Klecana a L. Linharta angažoval při vzniku nadstranického Národně revolučního výboru inteligence, složeného z řad představitelů české. Před sto lety, 21. září 1920, vyšlo první ranní vydání deníku Rudé právo. Bylo tiskovinou marxistické levice v Československé straně sociálně demokratické, po založení Komunistické strany Československa (KSČ) v roce 1921 se stalo jejím ústředním deníkem

České slovo či nově Národní práce (vznikla z Práva lidu). Důleţité byly kulturní rubriky, kam psala řada kritiků. Některé listy byly ilegální (Rudé právo). Časopisy: Některé byly zastaveny, stíraly se směrové či generační rozdíly. Vycházely mj

Byl vedoucím pětičlenné ilegální skupiny, která například rozšiřovala ilegální Rudé právo. Po válce pracoval v letech 1945-1948 v podniku Západomoravské továrny na sukna a přikrývky v Malém Beranově. V roce 1948 se uvádí jako dělník a předseda MNV, bytem Helenín. Zastával i četné stranické funkce První zprávu o bitvě nedaleko Charkova přineslo ilegální Rudé právo č. 4 z 15. dubna 1943. Autoři, pravděpodobně K. Aksamit (1897-1944) a J. Molák (1893-1943) se zamýšleli, proč západní Spojenci otálejí s druhou frontou. Tíha války a oběti spočívaly na SSSR Od 1921. člen KSČ,. 1928-1930. organizační tajemník KSČ v Ostravě, 1930-1931. studium na Mezinárodní leninské škole v SSSR,. 1931-1934. redaktor. Podílel se na redakci a distribuci ilegálního komunistického tisku a 1942-43 redigoval ilegální Rudé právo. V ilegalitě se též věnoval literární práci; z francouzštiny přeložil (pod pseudonymem Jaroslav Benda) Diderotův dialog Rameauův synovec a Stendhalova Luciena Leuwena , z němčiny Eckermannovy Hovory s Goethem a. Během dne se ke stávce připojily i školy a kanceláře. Od jara 1940 pečoval o technický aparát tisknoucí a rozšiřující Rudé právo. V noci z 12. na 13. února 1941 byl zatčen až na Jana Ziku celý I. ilegální ÚV KSČ. Akce začala náhodným zatčením pro výrok v hostinci

Rudé právo(ilegální 1939-1945)historie Aukr

do roku 1943 psal a vydával ilegální Rudé právo zatčen gestapem v červnu 1943, vyslýchán a mučen v Petschkově paláci Malá pevnost Terezín, práce v kantýně pro SS leden 1945 - soud v Drážďanech, odložen únor 1945 přežil bombardování Drážďan a utekl z věznice květen 1945 návrat do Prahy po válce studium prá Vydával také na Berounsku ilegální Rudé právo. Za II. světové války se aktivně zapojil do protifašistického odboje. Byl ale prozrazen a gestapem ve svém berounském bytě zastřelen. Odbojáři Josefu Molákovi byla v České Třebové 6. listopadu 1985 odhalena pamětní deska. Zdroje (mimo informací z desek):. 2. Ve jménu českého národa do boje! (ilegální Rudé právo 25. 6. 1941) 3. Návrh vedoucího úřadovny gestapa v Praze stannému soudu z 30. 10. 1941 na odsouzení k trestu smrti 4. Zprává řídící úřadovny gestapa v Praze z 10. 11. 1941 5. Ilegální Rudé právo (listopad 1941) 6 Dále byla příležitostně učiněna zmínka o jistém poručíku Jarošovi, o jehož smrti na frontě podává zprávu i shora zmíněné ilegální »Rudé právo«. Dále se mluví o tom, že tanky, které Češi věnovali a řídí, jsou pojmenovány »Lidice« a »Ležáky« eskoslovenska (KS) , působící v ilegalitě. Též byl napojen na levicovou ilegální skupinu Filipa Žaby z Kozlova u eské Tře bové a spolupracoval především se Stanislavem Zachařem. Pro tuto skupinu rozšiřoval ilegální Rudé právo, tiskoviny a vybíral peněžní ástky na podporu ilegálních skupin a vězněných

Perzekuční akce s nejtěžšími důsledky zasáhla KSČ ovšem až v souvislosti s druhým stanným právem vyhlášeným po uskutečnění atentátu na R. Heydricha, kdy KSČ přišla i o možnost vydávat tiskem ilegální Rudé právo Po přepadení Sovětského svazu v červnu 1941 se aktivizoval i komunistický odboj, který již od srpna roku 1939 vydával ilegální Rudé právo. V létě 1941 bylo vytvořeno II. ilegální vedení KSČ v čele se Zikou který již od srpna roku 1939 vydával ilegální Rudé právo. V létě 1941 bylo vytvořeno II. ilegální vedení KSČ v čele se Zikou. Na Moravě vzniklo zemské vedení KSČ, které vydávalo ilegální noviny Hlasy z podzemí, od října roku 1942 Moravskou rovnost. Ilegální novin

Československý odboj (1939-1945) - Wikipedi

 1. Za těžkých časů okupace roznášel ilegální Rudé právo. Pozornosti gestapa neunikl, proto byl v roce 1941 zatčen. Díky svému mládí vyfasoval za války jen dvouletý trest. Do procesu byl skoro rok držen na samovazbě, poté si odpykával zbytek trestu v Německu. Kvůli balíčkům od rodiny skončil ve zostřené vazbě
 2. 1968 vedl stranický deník Rudé právo a byl zároveň členem předsednictva ÚV KSČ. V létě 1968 podepsal tzv. zvací dopis sovětskému vůdci Leonidu Brežněvovi (PAUER 2004:160-161) a v noci z 20. na 21. srpna patřil k menšině ve stranickém vedení, která hlasovala proti tomu, aby v prv
 3. Některé listy byly ilegální (Rudé právo). Časopisy: Některé byly zastaveny, stíraly se směrové či generační rozdíly. Vycházely mj. Literární noviny, Lumír , Zvon, Kritický měsíčník, Panorama, Čteme, dále katolická periodika (Obnova, Akord, Řád) nebo kolaborantská Přítomnost (zneužití někdejšího Peroutkova.

Český tisk v protektorátu Fronta

 1. isterstva vnitra, procházel v 50. letech vyšetřovací spisy a kromě jiného doporučoval kolegům, na co se zeptat, když vězeň zatlouká. Zatčení mnoho šancí neměli. Kocman znal všechny možné mlžící strategie, které si vězeň mohl vymyslet
 2. Patřil do ilegální trockistické skupiny, která organizovala protinacistický odboj. Psal, tiskl a distribuoval Rudé právo, předával vojenské a politické zprávy o situaci v protektorátu, které se vysílaly do Moskvy. Související Nebe se zbarvilo do červena, lidé umírali hlady. Pamětnice vzpomíná na obklíčený Stalingra
 3. 1938 zastaveno i vydávání veškerého komunistického tisku (Rudé právo, Haló noviny). Rudé právo pak vycházelo dál jako ilegální časopis během celé války. V lednu 1939 bylo zastaveno vydávání řady dalších tiskovin (např. Učitelské noviny, Národní osvobození apod.)
 4. Tvrdili komunisté v deníku Rudé právo ještě v den prvních poválečných voleb (11.4.1946 a 26.5.1946) A tento bod skutečně splnili. Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., který byl připraven ještě před komunistickým pučem, schválilo Národní shromáždění už po něm - dne 9.5.1948. Prezident Edvard Beneš ho totiž odmítl.
 5. Jaroslav Sekyrka, povoláním soustružník, působil jako vedoucí ilegální skupiny mládeže v Libni, nazvané Komunistický svaz mladé generace 3 a spolupracoval se členy skupin komunistické strany. Zúčastňoval se rozmnožování letáků, kolportoval Rudé právo a opatřoval zbraně. 4. V roce 1939 přichází pracovat do závodu Ing
 6. Úterý 21. září 1920 byl den, kdy poprvé vyšlo Rudé právo. Noviny úzce spjaté s komunistickou stranou začaly vycházet o rok dřív, než oficiálně vznikla Komunistická strana Československa. Už ve dvacátých letech měly dvacetitisícový náklad, před druhou světovou válkou 40 tisíc a za normalizace dva miliony. Tyto noviny jsou dodnes symbolem propagandistické novinařiny
 7. Odvážná média byla ta ilegální. Mohu jmenovat především V boj, který vycházel v letech 1939 až 1941. Po celou dobu protektorátu též vycházelo ilegální Rudé právo. Co se týče oficiálních médií, ta byla pod podrobnou kontrolou nacistických úřadů. Přesto můžeme jmenovat jeden případ, který se vymykal

Dotyk - Dva československé osudy: jeden historik budoval

40 let Rudého práva. Vojtěch Dolejší. Státní nakl. politické literatury, 1960 - Rudé právo - 232 pages. 0 Reviews. Přehledně líčí historii Rudého práva od jeho začátků, nesnáze spojené s jeho vydáváním za předmnichovské republiky i v době okupace, jeho boj za uplatnění politiky strany a odraz důležitých. ilegální tisk byly pro mou práci noviny Rudé právo, které byly tou dobou jiţ vlastně jedinou ilegální periodickou tiskovinou. V roce 1971 byla všechna þísla ilegálního Rudého práva vydána kniţně. V případě þeskoslovenského exilového tisku mi jako pramen poslouţil zejména týdeník Čechoslovák vydávaný v Londýně

Tyran Moučka chtěl od Horákové přiznání, od trestu jej

Na konci roku 1943 stal členem ilegální komunistické skupiny. Konec války oslavil Ivan Olbracht v Táboře. Pár týdnů před tím stihl v článku pro Rudé právo ostře odsoudit činnost takzvaného protistátního spikleneckého centra vedeného Rudolfem Slánským Protože se již válka přenesla na území naší vlasti a naše osvobození je blízké, je příkazem dne bezodkladně činit přípravy k bojovým akciím a započít s jejich prováděním (Historickým podkladem pro informace zde je: Archív Ústavu dějin Komunistické strany Československa, 1945/III, ilegální ´Rudé právo´ z. A věřily, co psalo Rudé právo, omlouvá Šilhánová účastnice poslední velkolepé státní oslavy MDŽ. Jako mnohé dnešní Rusky oslavují Stalina, protože se nikdy pořádně nedozvěděly pravdu o jeho zločinech, srovnává Později se propracoval i do ústředních komunistických novin jako bylo Rudé právo, Haló noviny nebo Tvorba. V roce 1936 na sebe upozornil reportážemi ze španělské občanské války. Šantroch byl totiž určen jako vedoucí delegace sportovců na dělnickou olympiádu v Barceloně Za dobu II. Světové války, pod fašistickým terorem, vyšlo ilegální číslo Rudého práva 60 krát. Rozšiřovalo se pod hrozbou trestu smrti mezi dělníky do Škodovky v Plzni a na jiná místa v našem kraji. Rudé právo bylo jediné v Evropě, které takto vycházelo

FUČÍK Julius 23.2.1903-8.9.1943 - Persona

Před sto lety vyšlo první číslo deníku Rudé právo - iDNES

 1. Jaroslav Sekyrka, povoláním soustružník, působil jako vedoucí ilegální skupiny mládeže v Libni, nazvané Komunistický svaz mladé generace a spolupracoval s různými členy odbojových skupin komunistické strany. Zúčastňoval se rozmnožování letáků, kolportoval Rudé právo a opatřoval zbraně
 2. Vzpomínka Václava Vacka na Vladimíra Iljiče Lenina z doby pražské ilegální konference ruské sociálně-demokratické strany v roce 1912 - digitální kopie celé stati z brožury Hovořili s Leninem vydané Knihovnou Rudého práva v roce 1950. Vydává Rudé právo, vydavatelství časopisů, Praha II, Na Florenci č. 13
 3. 07. Co mají za lubem ohlašuje Rudé právo další požadavky manifestu (propuštění politických vězňů, svobodu shromažďování atd.), dochází však k závěru, že ilegální skupiny hrozí střetem s celou společností, stávkami, demonstracemi, sabotážemi, požáry, terorem. ‚Manifestem' se 30. 6

Dva československé osudy: jeden historik budoval

Aktuality, Kameny zmizelých popraveným studentům. V pátek 6. 9. 2019 byly slavnostně odhaleny Kameny zmizelých dvěma studentům, kteří byli během nacistické okupace popraveni za odbojovou činnost v ilegální organizaci Mladá garda národního odboje Rudé právo byl deník a ústřední tiskový orgán Komunistické strany Československa (KSČ), který hrál důležitou roli v propagandě režimu. Deník byl založen roku 1920, když došlo k rozkolu mezi českými sociálními demokraty a komunisty.Noviny vycházely i během druhé světové války v ilegalitě

V té době začal vyvíjet činnost II. ilegální ústřední výbor komunistické strany vedený J. Zikou, na jehož činnosti se podílel i J. Fučík. (s.142) všeobecně celému odboji (s. 62), z ilegálních tiskovin jsou uvedeny V boj a Český kurýr, zatímco komunistické Rudé právo je zamlčeno. Na str. 63 a 64 se žáci. ilegální tiskař; Pracoval jako sazeč v Melantrichu na Václavském náměstí a podílel se na vydávání řady ilegálních tiskovin, jako byl V boj, Rudé právo, RČS atd. Patřil k zakladatelům a organizátorům komořanské i modřanské pobočky V boje. Jen se štěstím unikl zatýkání členů Družstva v prvním sledu

Pavel Hron (politik) - Wikipedi

Ilegální tisk. více než 140 ilegálních tiskovin + větší počet různých letáků; nejrozšířenější časopis - V boj, Český kurýr, Signál; KSČ - Rudé Právo, Rovnost, My z Kolbenky; Tři králové. Josef Balabán (1894-1941)- člen užšího vedení ON. Josef Mašín (1896-1942) - otec Ctirada a Josefa Mašín František Kostlán: Právo lže, jako když Rudé právo tiskne Internetový portál Novinky.cz zveřejnil nepravdivou informaci. Když byla na tuto skutečnost redakce upozorněna, odmítla se omluvit a uvést celou záležitost na pravou míru Rudé právo, mj. čísla s Fučíkovými články. g) Bylo třeba usilovat o to, aby skupina inteligence sama produkovala také duchovní propagandistický materiál. Proto se Fučík snažil, rovněž na pokyn shora, uvést do života vlastní časopis skupiny inteligence

Vždy přivezl ilegální tisk, letáky a Rudé právo, které jsme hned četli a projednávali. Z jedné ze svých posledních vyjížděk přinesl naléhavou zprávu, abychom hned přikázali Arnoštu Šmídovi opustit Němcův mlýn, jelikož je mu na stopě gestapo. Pověřil mne úkolem ihned navázat spojení s Arnoštem Šmídem a. Za války vedl bohatou ilegální činnost s několika úspěšnými akcemi Fatti, Inka, Ivan aj. Rudé právo, Rudá zář a Svoboda 6. 11. 1934; Co nyní s aspiranty, LN 9. 8. 1936. Literatura: Za lepší svět, Sb. statí a vzpomínek na studentské pokrokové hnutí třicátých let, 1963; M. Laichman: Levá fronta 1929-1933, 1971.. Výsledky výzkumu mezi dětmi na Klatovsku byly tak překvapivé, že se dostaly až na stránky komunistických novin Rudé právo. To 10. listopadu 1989 uveřejnilo na čtvrté straně poměrně rozsáhlý a na tehdejší poměry otevřený rozhovor s dvěma učitelkami, které průzkum prováděly presentation of Stalin‟s death in Rudé právo (the official newspaper of Communist Party - 5 - of Czechoslovakia), Mladá fronta (newspaper of the Czechoslovak Union of Youth), (RADZINSKIJ 1998), vstoupil roku 1898 Stalin do ilegální marxistické organizace Mesame-Dasi (tzv. Třetí skupiny). O rok později, roku 1899

Rudé právo v záhlaví a v tiráži uvádělo vedle čísla ročníku Rudého práva i číslo ročníku Práva lidu, čímž vyjadřovalo, že se považuje za nástupce obou periodik. Právo lidu bylo po roce 1948 sloučeno s Rudým právem. V období 1948-1989 bylo Rudé právo deníkem s nejvyšším nákladem (přesahujícím 2.170.000. Deníky Práce a Rudé právo uveřejnily zprávu sovětské agentury TASS z 2. října 1968, která nám ukazuje absurditu propagandy, kterou během celého roku 1968 vyvíjely státy socialistického tábora. Značná část K 231 podle zprávy pokračuje v ilegální činnosti a proto je doporučeno.

8. březen 1943 - Sokolovo Komunistická strana Čech a Morav

Rudé právo přineslo pod celostránkovým nadpisem Český lid povstal, vytrváme a zvítězíme! provolání Ústředního výboru KSČ. Objevují se v něm i tyto věty: Český pracující lid měl také heroickou účast na znovunabytí národní svobody (ilegální časopisy V boj, Český kurýr) (Morava - ilegální Zemský národní výbor - zrazen a brzy rozbit) Komunistický odboj: ilegální výbory KSČ (E. Urx, bři Synkové,Jan Klíma..) (Rudé právo Začaly vycházet ilegální časopisy (V boj, Český kurýr, Rudé právo a další). Převládala naděje, že německá nadvláda nebude dlouho trvat a že brzy přijde osvobození. Někteří je očeká-vali z východu. V srpnu 1939 ale došlo k uzavření sovětsko-německé smlouv Rudé právo orgán Československé sociálně demokratické strany dělnické. Document has not been rated ye

Vojtěch DOLEJŠÍ: TOTALIT

DOHADOVÁNÍ KONČÍ, ZAPOMEŇTE. Redakce Euro.cz, Zdeněk Kreidl, 23. 7. 2001. Zdroj: Euro.cz. Sociální demokraté se domohli svého práva. Ú stavní soud v Brně dal 11. ledna 2000 za pravdu České straně sociálně demokratické a přiřkl jí - zřejmě s konečnou platností - Lidový dům v pražské Hybernské ulici. Je to už. Je pravdou, že někteří vynikli, například ostravský rodák, komunistický odbojář Ladislav Ševčík, kterému se podařilo v létě 1941 uprchnout kladenskému gestapu. Po návratu do Ostravy vytvořil velmi dobře fungující ilegální organizaci, která přečkala bez výrazného oslabení obě stanná práva Pamatuji si docela dobře na dobu, kdy u nás Rudé právo psalo o rejdech protisocialistických sil, že se v době normalizace hovořilo o pamfletu Dva tisíce slov z léta 1968 a ztroskotanci a samozvanci se sdružili pod Chartou 77. Právě situace, kdy rakouští extremisté jsou součástí vlády, o které její. ilegální KSČ sahaly od vydávání odbojového tisku, přes práva popraven. Po válce se k němu KSČ hlásila, i když byl v roce 1929 ze strany vyloučen (archiv Jaroslava Čvančary) Novinářka Jožka Jabůrková byla předválečnou pražskou zastupitelkou za KSČ. Zatčena byla již v březn

Moderní-Dějiny

BRUNCLÍK Stanislav 17

1939 se zachovalo na tří stovky ilegálních letáků a 20 titulů ilegálních časopisů (viz Ilegální periodický odbojový tisk a Rudé právo). (v: Stručný slovník protifašistického boje českého lidu, ČSPB, Praha, 1983) ILEGÁLNÍ ÚSTŘEDNÍ VEDENÍ KSČ — První — řídilo činnost strany od konce r. 1938 do února 1941. LŽE JAK KDYŽ RUDÉ PRÁVO TISKNE Proto sdílejte, než to zbourají. Aha, už je to vlastně zbourané a nahrazené tím správným městotvorným a kompaktním office blockem známého tradičnohodnotáře Marka.. Protektorát Čechy a Morava (německy Protektorat Böhmen und Mähren) byla část československého území, od 15. března 1939 do 8. -9.května 1945 ilegálně okupovaná nacistickým Německem.Z německého pohledu šlo o autonomní součást Velkoněmecké říše, obsazenou na základě společného prohlášení československé a německé vlády a v důsledku toho, že. Tato maličkost se stala předmětem interpelace poslanců a referoval o ní deník ÚV KSČ Rudé právo. Právě jeho dva redaktory pak Resler těsně před únorem 1948 zažaloval. Tato kauza vedla v dubnu 1948 po komunistickém převratu k jeho dočasnému vyloučení z advokacie na šest měsíců, proti čemuž se Resler právně bránil Rudé právo; Notifikace. iPrima bez reklam. Nezmeškejte šanci získat iPrima bez reklam na 24 hod zdarma! Nabídka platí do . Aktivovat. Menu. Přihlásit se. Dárek iPrima účet. iPrima bez reklam. K vaší registraci máte od nás iPrimu bez reklam na 24 hod zdarma. Jste tu poprvé

Svaz mladých komunistů Československ

Jako Kurt Konrád se stal redaktorem Tvorby, Rudého práva a Haló novin. V Tvorbě spolupracoval s Juliem Fučíkem, který v Kurtovi viděl svého nástupce. Pro Rudé právo a Haló noviny, jejichž šéfredaktorem byl i po určitou dobu, psal Kurt Konrád zejména zahraničněpolitické komentáře Rudé právo věnovalo kauze čtyři články, byl o ní natočen dokumentární film, v bývalém Baťově obchodě na Václavském náměstí v Praze a také v Kutné Hoře a Uhlířských Janovicích byla uspořádána výstavka fotografií obžalovaných a doličných předmětů, pracující zasílali soudu rezoluce. KSČ vydává Rudé Právo, Rovnost, My z Kolbenky atd. Kdo byli odbojoví tři králové, zjistíte něco o jejich konci? Tři králové Legendární představitelé domácího odboje byli součástí ON a věnovali se celé škále odbojových aktivit - udržování radiotelegrafického spojení s Londýnem a. Byly shromažďovány zbraně, tištěny letáky, přetiskovány a rozšiřovány ilegální stranické tiskoviny a noviny (Rudé právo, Palcát aj.). Činnost výboru zasahovala až do Pelhřimova, Soběslavi, Plané nad Lužnicí, Mladé Vožice a dalších míst. Pro členy výboru byly v okolí Borotína vybudovány dva lesní úkryty (v.

Komunistická strana převzala moc ve státě a začala tvrdá kapitola totalitního režimu, z kterého si i dnešní společnost nese nezhojitelné rány. Kromě známých osudů popravených osobností ve vykonstruovaných procesech v čele s Miladou Horákovou v našich memoárech zapadá příběh tří studentů, kteří přišli o život už 24. května 1949. O co tehdy šlo Rudé právo : ústřední orgán Komunistické strany Československa. Vydání Brno-měst Rudé právo 15.3.1953 /Práce 27.2.1948 /Stráž lidu6.5.1965 /Pokyny sletové 1912 / CD projevy cena za ks 150Kč jako celek 400 K Taktika jednotné fronty uplatněna na záv. radách a 1924 konán celostátní sjezd záv. výborů a rad, obeslaný i proti vůli soc.-dem. strany více než 800 závody. KSČ měla 1924 150.000 členů, 4 čes. (Rudé Právo, Večerník R. P., Rovnost v Brně, Děl