Home

Transformní rozhraní

Transformní rozhraní. Transformní rozhraní nacházíme mezi dvěmi deskami, které se pohybují vedle sebe. Jsou to oblasti, kde nová zemská kůra nevzniká ani nezaniká. Rozhraní je tvořeno mnoha přibližně paralelními transformními zlomovými zónami, na kterých dochází k prokluzu desek vůči sobě transformní rozhraní - jedná se o pohyb dvou desek vedle sebe, čímž vzniká tzv. transformní zlom. Ani jedna se nezasouvá pod druhou, jenom o sebe třou rozhraním, což má za následek uvolňovaní obrovských hodnot energie v podobě zemětřesení

ELU

TRANSFORMNÍ ROZHRANÍ - jedná . se o pohyb dvou desek vedle sebe. Ani jedna se nezasouvá pod druhou, jenom o sebe třou rozhraním, což má za následek uvolňovaní obrovských hodnot energie v podobě zemětřesení Transformní rozhraní Transformní rozhraní nacházíme mezi dvěmi deskami nebo dvěmi dílčími částmi jedné desky, které se pohybují vedle sebe. Jsou to oblasti, kde nová zemská kůra nevzniká ani nezaniká Typ rozhraní litosférických desek Popis změn, ke kterým na rozhraní litosférických desek dochází Zemětřesná / sopečná činnost Příklady Divergentní rozhraní Dvě litosférické desky se od sebe vzdalují. Indo-australská a Euroasijská litosférická deska Transformní rozhraní (konzervativní rozhraní) Dvě. TRANSFORMNÍ rozhraní - zpravidla svislé, dochází na něm k horizontálnímu posunu horninových bloků (strike-slip) zlom San Andreas, Kalifornie . TRANSFORMNÍ rozhraní severní anatolský zlom, Turecko. projevy procesů odehrávajících se mimo deskovou tektoniku 1 transformní rozhraní což znamená že litosférické desky se pohybují vedle sebe, nedochází ani k podsouvání, ale ke tření mezi dvěma hranami desek což má za následek zemětřesení. Existuje také trojný bod. V tomto případě dochází ke střetnutí tří litosférických desek. Jejich průměrný pohyb je 5-10 cm za rok

transformní rozhraní - jedná se o pohyb dvou desek vedle sebe. Ani jedna se nezasouvá pod druhou, jenom o sebe třou rozhraním, což má za následek uvolňovaní obrovských hodnot energie v podobě zemětřesení Obr. 4 Typy litosférických rozhraní a) divergentní, b) konvergentní, c) transformní. Obr. 5 Pohyb litosférických desek s vyznačením směru pohybu a jednotlivých kontinentů. - hranice tektonických desek - výskyt intenzivní seismické činnosti a.

Konvergentní rozhraní | konvergentní rozhraní je rozhraní

Pevnost zemské kůry a toto nerovnoměrné rozpínání následně vede ke vzniku velkého množství transformních zlomů, které jsou kolmé na samotné divergentní rozhraní. Tyto transformní zlomy je možno vypozorovat i na mapách. Postup - Ujistěte se, že tyčinka Mars má pokojovou teplotu a není příliš studená -transformní rozhraní - rozhraní charakterizované vzájemným horizontálním posunem litosférických desek. Rychlosti pohybu tektonických desek se pohybují v rozmezí 0 až 180 mm/rok, jednotlivé desky se ale pohybují různými směry i rychlostmi. Nejvyšší rychlosti pohybu mají v současn

Litosféra - Wikipedi

  1. Transformní rozhraní Transformní rozhraní nacházíme mezi dvěmi deskami nebo dvěmi dílčími částmi jedné desky, které se pohybují vedle sebe. Jsou to oblasti, kde nová zemská kůra nevzniká ani nezaniká Typ rozhraní litosférických desek Popis změn, ke kterým na rozhraní litosférických desek dochází Zemětřesná.
  2. Transformní rozhraní vzniká tehdy, když se dvě desky pohybují rovnoběžně vedle sebe; kůra nevzniká ani nezaniká a neobjevuje se ani sopečná činnost. Rozhraní tohoto typu vznikají tektonickým odsazením části divergentních rozhraní a jsou doprovázena rozsáhlými zónami zlomů
  3. Jak se rozhraní nazývá: transformní rozhraní Jaký d ěj p ři n ěm p ři n ěm probíhá: Desky se sunou opa čným sm ěrem podél zlomu v zemské k ůře. Vzájemné t ření desek pak bývá p říčinou častých zem ětřesení

Pevnost zemské kůry a toto nerovnoměrné rozpínání následně vede ke vzniku velkého množství transformních zlomů, které jsou kolmé na samotné divergentní rozhraní. Tyto transformní zlomy je možno vypozorovat i na mapách transformnÍ rozhranÍ • podél sebe • zlom san andreas. pohyby litosferickÝch desek. konvergence divergence transformnÍ rozhranÍ.

TRANSFORMNÍ ROZHRANÍ VZNIKÁ ZEMERESENÍ A POSUNUJE SE ZEME POD NOHAMA animace pohyb litosférických desek 7 TRANSFORMNÍ ROZHRANÍ 8 TRANSFORMNÍ ROZHRANÍ. za posledních 20 milionu let se Tichomorská deska posunula o 560 km oproti severoamerické to je v prumeru o jeden cm rocne ; Nyní se pohybuje rychlostí asi 5 cm rocne ; 9. transformní zlomy, na kterých se desky posunují podél rozhraní (např. příčné pruhy v oceánských hřbetech). Pohyby litosférických desek jsou projevem termální konvekce v plášti poháněné energií uvolňovanou chladnutím jádra. Na základě teorie deskové tektoniky je možné určit velikosti a směry vzájemného pohybu. www.iris.edu/hq/programs/education_and_outreach/animationsA transform fault is a type of strike-slip fault that connects to spreading ridges

transformní rozhraní - jedná se o pohyb dvou desek vedle sebe, čímž vzniká tzv. transformní zlom. Ani jedna se nezasouvá pod druhou, jenom o sebe třou rozhraním, což má za následek uvolňovaní obrovských hodnot energie v podobě zemětřesení. Příkladem je zlom San Andreas v Kalifornii v USA Fyzická geografie Zdeněk Máčka Lekce 2 Litosféra a desková tektonik Transformní rozhraní a trojné body. Konvergentní desková rozhraní - ostrovní oblouky, aktivní kontinentální okraje a kolizní orogenní pásma. Základní mechanismy výstupu (exhumace) metamorfovaných hornin z velkých hloubek. Geotektonické prostředí metamorfózy Seznámíme se v něm s litosférou, její deformací a tektonikou. Popíšeme si litosférické desky a na mapě si jednotlivé desky ukážeme. Vysvětlíme si pojem tektonika a jednotlivé druhy pohybů, a to konvergenci a divergenci. Dozvíme se, co je orogeneze nebo transformní rozhraní a jak vznikají pohoří nebo zemětřesení Litosféra a desková tektonika 4. 11. 2013 Fyzická geografie Podzim 2013 Z0026/4 - pondělí 13 - 13.50, Z3 Z0026/5 - pondělí 12 - 12.50, Z

PPT - LITOSFÉRICKÉ DESKY II

Kinematické typy deskových rozhraní 9.4. Divergentní rozhraní - středooceánské hřbety 9.5. Divergentní rozhraní - kontinentální rifty 9.6. Transformní rozhraní a trojné body. Konvergentní rozhraní - místo přibližování dvou litosférických desek - dochází zde k zániku litosféry za doprovodu intenzivní zemětřesné a vulkanické činnosti - tři typy rozhraní: 1) podsouvání (subdukce) oceánské desky pod kontinentální (Obr. 11a vzájemná rozhraní buď transformní (ta v rovnobžkovém smě ěru. transformní rozhraní - jedná se o pohyb dvou desek vedle sebe. Ani jedna se nezasouvá pod druhou, jenom o sebe třou rozhraním, což má za následek uvolňovaní obrovských hodnot energie v podobě zemětřesení. Příkladem je zlom San Andreas v Kalifornii v USA

tc-lit-desky - vsb.c

  1. Tato rozhraní dělíme na konvergentní, divergentní a transformní. Konvergentní rozhraní jsou taková místa oceánské kůry, kde dochází ke vzniku nové kůry. Tedy v místech zasouvání litosféry do astenosféry nebo v místech oddalování desek, kde z nitra Země vyvěrá magma a vytváří nové mořské dno
  2. Vysvětlivky pro B: 1 - divergentní rozhraní, 2 - transformní rozhraní, 3 - konvergentní rozhraní, 4 - horká skvrna. zdroj Podle geografického rozložení sopečné činnosti je možné světové vulkány rozdělit do tří hlavních kategorií, které odpovídají tektonickým prostředím vzniku magmatu, zmiňovaným v příslušné.
  3. • transformní rozhraní - jedná se o pohyb dvou desek vedle sebe. Ani jedna se nezasouvá pod . Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace druhou, jenom o sebe třou rozhraním, což má za následek uvolňovaní obrovských hodnot energie v podobě zemětřesení. Příkladem je zlom San Andreas v Kaliforni

Typ rozhraní litosférických dese

Litosférické desky - Atlaso

Vzájemný pohyb litosférických desek - divergentní rozhraní. 23. Vzájemný pohyb litosférických desek - konvergentní rozhraní. 24. Vzájemný pohyb litosférických desek - transformní rozhraní. 25. Rychlost pohybu litosférických desek. 26. Důkazy pohybu litosférických desek. 27. Geologický cyklus. 28 - desková rozhraní - zem ětřesení, vulkanická činnost, poho ří, hlubokomo řské příkopy, st ředooceánské hřbety Hlavní tektonické desky konvergetní divergentní transformní rozhraní Aktivní vulkány konvergenc gentní rozhraní), transformní zlomy - + plášťové reziduum Kontinentální k ů ra (vznik na aktivních kontinentálních okrajích, nad subdukčními zonami - konvergentní okraje, vnitrodeskov

Rozhraní litosférických desek. Konvergentní, divergentní a transformní rozhraní litosférických desek, s nimi spojené jevy a příklady ze světa. Rozhraní litosférických desek. 30. 3. 2017. Desková tektonika. Písemka z hydrosféry. Litosférické desky a astenosféra, velké litosférické desky. 29. 3. 2017. Pohyb kontinent Transformní rozhraní podél severní části kanadského pacifického pobřeží Subdukční zóna podél jižní Aljašky a Aleut (před pobřežím Aleutský příkop - Aleutian Trench) Cleveland Volcano, Aleut 6. Transformní rozhraní - tektonika horizontálních posunů. 7. Konvergentní rozhraní I - subdukce a tektonika aktivních okrajů. 8. Konvergentní rozhraní II - kontinentální kolize a orogenní pásma. 9. Sedimentární pánve - sedimentární záznam vývoje deskových rozhraní a vnitrodeskových oblastí. 10 Divergentní a transformní rozhraní litosférických desek. Vznik pohoří: sopečná činnost a sopečná pohoří, vrásnění a vrásová pohoří, kerná činnost, hrástě a příkopové propadliny. Prezentace. 21. 3. 2018. Desková tektonika. Typy hornin a vlastnosti mezi nimi. Rozdíly mezi pevninskou a oceánskou zemskou kůrou divergentní rozhraní konvergentní rozhraní transformní rozhraní nejistá rozhraní Euroasijská deska Filipínská deska Severoamerická deska Karibská deska Euroasijská deska Arabská deska Pacifcká deska Kokosová deska Africká deska Indo-australská deska deska Nacza Jihoamerická deska deska Scotia Londýn ostrov Wight sv. S J Z V.

#NEZkreslenaVeda #NEZkreslena_veda #NEZkreslenávěda #NEZkreslená_věda #akademievedCRNEZkreslená věda II: druhá série vzdělávacího cyklu Akademie věd ČR. Odbo.. Příkladem je Středoatlantský hřbet. transformní rozhraní - jedná se o pohyb dvou desek vedle sebe. Ani jedna se. 1) kontinentální kůra. 2) oceánská kůra. 3) astenosféra Stáří oceánské kůry, milióny let (Ma) před současností (2000). Oceánská kůra je svrchní část litosféry, která se nachází většinou pod.

Diskontinuita (geologie) - Wikipedi

Vyšetření prostaty jak probíhá, dle nejnovějších dat u násPostel jednolůžko masiv, zvýšená postel jednolůžko z

Litosférické desky jsou součástí litosféry naší planety a jsou považovány za endogenní jev, neboť energii pro svůj pohyb berou v zemském jádře. Tento pohyb byl v minulosti jednoznačně dokázán německým vědcem Alfredem Wegenerem, který sestavil svou teorii kontinentálního driftu. Desky se pohybují většinou velmi pomalu, v řádu centimetrů ročně V raném badenu se vytvářelo transformní rozhraní, na kterém vznikaly poklesy a vídeňská pánev tak přešla z režimu piggy-back na režim pull-apart. Dno pánve pokleslo, a i díky globálnímu růstu mořské hladiny byla vídeňská pánev znovu snadno zaplavena mořem desky se od sebe oddalují, konvergentní rozhraní, kdy se desky k sobě přibližují a může dojít k podsouvání jedné litosférické desky pod druhou, k tzv. subdukci a transformní rozhraní charakterizované vzájemným horizontálním posunem litosférických desek. IKONA Kontrolní otázky a úkoly Kontrolní otázky a úkoly divergentní konvergentní transformní. 11 miles long and up to 2 miles wide. vulkanismus divergentních rozhraní: vnitrooceánský rift -podmoský lávový proud, východní Pacifik (západn od Mexického pobeží) vulkanismus divergentních rozhraní: vulkán Nyiragongo, východoafrický rift, Kongo

Transformní pánve a příkopy. Zvláštním typem pánví, které se utváří na transformním rozhraní (kde se vůči sobě desky pohybují horizontálně), jsou transformní pánve a transformní příkopy. Rozlišujeme režim transtenzní, kdy se desky pohybují směrem od sebe a režim transpresní, kdy se pohybují proti sobě · transformní zlomy = porušují souvislý průběh středooceánských hřbetů; představují transformní rozhraní . 3.7 Energetické zdroje pohybu desek · radiogenní teplo - vzniká v důsledku rozpadu radioaktivních izotopů některých prvků v zemském tělese (238 U, 235 U, 232 Th, 40 K

C) Transformní rozhranílitosférických desek (konzervační hranice) Na transformním rozhraní se dvě litosférické desky pohybují podél sebe. Zemská kůra tu nevzniká ani nezaniká. Při pohybu se ovšem desky o sebe otírají, čímž vznikají často velice silná zemětřesení transformní rozhraní - jedná se o pohyb dvou desek vedle sebe. Ani jedna se nezasouvá pod druhou, jenom o sebe třou rozhraním, což má za následek uvolňovaní obrovských hodnot energie v podobě zemětřesení. Příkladem je zlom San Andreas v Kalifornii v USA. trojný bod - místo, kde se setkávají tři tektonické desky

transformní rozhraní - desky se pohybují vedle sebe - tření - uvolnění energie formou zemětřesení trojný bod - setkávají se tři tektonické zemské desk transformní rozhraní - při tomto pohybu jsou dvě desky vedle sebe a pohybují se stejným směrem různou rychlostí, zde vzniká transformní zlom. Díky pohybu litosférických desek, se také v minulosti rozdělil prakontinent Pangea na současné rozdělení světových kontinentů tektonika globální soubor geotektonických představ snažících se vysvětlit tektonické jevy a pochody v celosvětovém měřítku. V současné době je přijímán mobilistický výklad založený na pohybu litosférických desek, tj. pevných desek skládajících litosféru (povrchovou část Zem), a reprezentovaných deskami pacifickou, Nazca, severoamerickou, jihoamerickou.

Divergentní rozhraní litosférických dese

Horizontální posunutí desek podél rozhraní se označuje jako transformní. Dochází-li vlivem tektonických sil k oddalování desek, jde o posunutí divergentní či dilatační, rozestupující se. Při čelní kompresi desek mluvíme o posunutí typu thrust, vtlačení, vtisknutí Jádro •Rozdělení: - Vnitřní (jadérko) - pevné, kovové, otáčí se kolem zemské osy rychleji než zbytek Země - Teplota cca 6000 Česky: Anglicky: deska horniny: slab of rock: desková tektonika: plate tectonics: deskové rozhraní: plate boundary: divergentní (rozestupující se) rozhraní 3 rozhraní: 1.Divergentní 2.Konvergentní 3.Transformní (aktivní) Okraje desek 1.Divergentní , 2.konvergentní odtahují se přitahují se kontinent/kontinent Oceánský hřbet 1. Divergentní okraj - oceánský rift-produkuje bazaltové magma oceánských hřbetůvzniká parciálním tavením svrchního plášt

transformní zlom divergentní rozhraní konvergentní rozhraní •kompoziční rozhraní v hloubce 1000 km T (°C) 0 3000 Geologie sedimentárních pánví K. Martínek, LS 2019, 2/1, St 12,20 -14,40h G1 Typy pánví a pánevní analýza 1. úvod (1 h) typy pánví, geotektonická pozice, tepelný tok, potenciál k zachování, délka života, subsidenční historie, stratigrafick Úryvek. LITOSFÉRICKÉ DESKY. pohybují se pomocí konvenčních proudů po astenosféře. mezi deskami vzniká riftová zóna, kde se magma vylévá na povrch. pohyby: 1. konvergentní pohyby - desky se přibližují. a) podsouvají se (subdukce) → mizí zemská kůra (oceánská kůra se podsouvá pod pevninskou) → vznikají příkopy Buď se od sebe vzdalují (to je tzv. divergentní hranice), nebo se pohybují proti sobě (konvergentní hranice) a poslední, nejméně častá možnost je, že se posouvají podél sebe opačnými směry (tzv. transformní hranice). Na transformním rozhraní se obvykle neděje nic dramatického

Video: PPT - JAK DO SEBE DESKY NAR PowerPoint presentation free

FyzWeb - Fyzika Zem

Konvergentní rozhraní Divergentní rozhraní Transformní rozhraní. Jak označujeme polotekutou (plastickou) vrstvu ve struktuře zemského tělesa, po které se pohybují (plavou) litosférické desky? Zemská kůra Astenosféra Spodní plášť Guttenbergova diskontinuita Vnější jádro typů rozhranní a to: transformní, divergentní a konvergentní. V případě transformního rozhraní se desky pohybují vedle sebe, u divergentního rozhraní se desky od sebe vzájemně oddalují a při konvergentním pohybu desky putují proti sobě. Navíc oceánsk Zlom San Andreas je tektonický zlom na západním pobřeží Severní Ameriky.Jedná se o tipický příklad transformního rozhraní litosférických desek.Táhne se v délce až 1200 km a jeho šířka dosahuje až 200 m.Důsledkem tření severoamerické a pacifické desky jsou zemětřesení, která se tu vyskytují velmi často.Zlom protíná San Francisco a dále se táhne severně od. vysokÉ u enÍ technickÉ v brn fakulta stavebnÍ doc.rndr.lubomil pospÍŠil, csc. geofyzika a geodynamika modul #1 he02 - geofyzika a geodynamika studijnÍ opory pro studijnÍ programy s kombinovanou formou studi Start studying Litosféra. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Transform Fault—SanAndreas - YouTub

Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Kinematické typy deskových rozhraní: divergentní (rifty), transformní, konvergentní (ostrovní oblouky, aktivní kontinentální okraje a kolizní orogenní pásma). Deformace a přemístění geologických těles. Geologické mapy. Deformace geologických těles. Foliace, lineace, vrásy, zlomy Typy rozhraní litosférických desek (konvergentní, divergentní, transformní) a jejich doprovodné jevy, příklady. Velice podrobně vyložené typy rozhran. Island se nachází v místě, kde se od sebe vzdalují dvě litosférické desky. Skrz celý ostrov se táhne pás prasklin dovolujících magmatu vystupovat na povrch a zásobovat. Popis geologických termínů z encyklopedie geologie. © Česká geologická služba 200 sopečná činnost, zemětřesení, horotvorná činnost. Typy pohybů litosférických desek A) Vzdalování (divergence) - trhlina (rift) dvě oceánské desky 2) srážka (kolize) C) Transformní rozhraní - desky se pohybují podél sebe. Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author ; Vnitřní geologické děje - ZŠ Máchovka, Děčín - Mg

Typy pohybů Podél sebe - desky se pohybují horizontálně podél zlomové linie a vytvářejí transformní rozhraní.Příkladem může být zlom San Andreas ().. Proti sobě (konvergentní) - desky se pohybují proti sobě a vytvářejí konvergentní rozhraní.Při tomto pohybu se buď jedna deska podsouvá pod druhou - většinou. -pohyb vedle sebe -transformní (zlom San Andreas)-horizontální - konvergence - naráží do sebe-2 pevninské - vklíní se do sebe -> vytvoří se pohoří - např. Himaláje (indická pod euroasijskou), vznikají vrásy, zlomy, příkrovy) nejčastější zemětřesná pásma na rozhraní litosférických dese

Existují tři typy rozhraní litosférických desek - středooceánské hřbety, hlubokomořské příkopy, pásemná pohoří, transformní zlomy. JAK SE RODÍ HORY Pohoří a hory vznikají působením vnitřních geologických sil. Vnější geologické síly tato pohoří a hory zarovnávají. Pásemná pohoří, Karpaty, Alpy, Himaláj REGIONÁLNÍ GEOLOGIE ČR (REGEO - LS 2012/2013 - LDF) Harmonogram výuky volitelného předmětu letní semestr akademického roku 2012/2013 20. února - 8. května, 12 týdnů výuky (včetně dvou státních svátků, vycházejících na středu), 0/2 výuka - středa, 15.00-16.50, posluchárna B21 Předmětem zápočtu budou dva podklady: 1. seminární individuální práce na téma. PiiFad typ rozhraní litosférických desek k piíslušnému schématu. A) pohyb od sebe (divergentní), B) pohyb proti sobé (konvergentnl), C) pohyb podél sebe (transformní) PFiFad pojmy k obrázku podle toho, co vzniká na jednotlivých typech rozhraní. kontinentální rift, ostrovní oblouk, hlubokomoFský pñíkop, stñedooceánský. Kilimandžáro Povrch Afriky Africká doska sa pohybuje na sever, podsúva sa pod Euróu (subdukcia) Na strete dosiek vznikajú sopky a zemetrasenia Tomuto pohybu bráni Arabský pol., vytvára tlak - Afrika sa trhá na 2 kusy Východoafrická priekopová prepadlina Hranica s euroázijskou doskou Terceirský rift Azorsko-gibraltarský transformní zlom Azorský trojný bod konvergentní.

Litosféra - cs.LinkFang.or

Source: National Geophysical Data Center 1957 Aleutian Tsunami ROZPAD PRAKONTINENTU PANGEA (225 MILIONŮ LET) Středooceánské hřbety Hlubokomořské příkopy 33 71 151 301 501 800 Rozložení ohnisek zemětřesení 1975 - 1995 PROCESY NA OKRAJÍCH DESEK transformní zlom divergentní rozhraní konvergentní rozhraní DESKOVÁ ROZHRANÍ. LITOSFÉRA 1. vnitřní stavba a složení Země: 7 zón → 3 jednotky (geosféry, obaly; na základě rychlosti pohybu zemětřesných vln; australský geofyzik Bullen,1906-76), - podle hmotnosti látek: zemské/ý/á jádro - plášť - litosféra - kůra → odlišují se svými vlastnostmi (složení, hustota, tlak, teplota) plochy. • Transformní rozhraní • Pohyb desek podél sebe, zlom San Andreas v Severní Americe 16 LITOSFÉRA POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEKProfil oceánského dna - obrázek zakresli do sešitu . Litosféra: referá . View Litosfera's puzzles on Jigsaw Planet. It is an ideal place for playing online free puzzles litosféra - překlad do češtiny. This page was last edited on 30 January 2019, at 18:50. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Zlom či dislokace je geologická porucha v litosférické desce, která může dosahovat od několika milimetrů až po tisíce kilometrů. Odborně je definován jako fraktura, podél které dochází k pozorovatelnému přemístění okolních částí. Rychlost na zlomech je řádově několik desítek milimetrů za rok, ale existují různé výjimky na oba póly rychlosti

Předměty - cuni.c

7 TRANSFORMNÍ ROZHRANÍ Pokud nechcete, abychom pokračovali ve zpracování vašich dat, prosím klikněte zde pro smazání účtu.Křesťanství proniklo do Afriky ve starověku a rychle se stalo dominantním vyznáním v Severní Africe v oblastech pod vlivem římské říše