Home

Řídicí orgán OP PIK

  1. může Řídící orgán OP PIK alokaci na tuto výzvu adekvátně navýšit. Řídicí orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu
  2. Řídicí orgán OP PIK zveřejňuje výzvy pro předkládání projektů pro žadatele o podporu průběžně dle aktuálního harmonogramu výzev. Veškeré informace k aktuálně otevřeným výzvám získá žadatel na stránkách Agentury pro podnikání a inovace a také webu Ministerstva průmyslu a obchodu
  3. istrátor/ka grafik/čka BCO do OP PIK 2014 -202
  4. Řídicí orgán OP PIK alokaci na tuto výzvu adekvátně navýšit. Řídicí orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu, nejdříve však po 14 dnech (tj. 15. 11. 2017, 16:00:01) od zahájení příjmu žádostí o podporu
  5. 12. 2020: Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK (ŘO) informovalo o změně Výzvy VII programu OP PIK Potenciál. Vzhledem k významnému převisu celkové částky požadované v Žádostech o podporu nad rámec alokace Výzvy VII OP PIK Potenciál, byla alokace této výzvy navýšena o 300 mil. Kč na 1,4 mld. Kč
  6. istrace do fáze přípravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to bez ohledu na velikost podniku žadatele/partnerů či kódy intervence
  7. isterstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK

Řídicí orgán OPPIK rozhodl o změně termínů zahájení a ukončení příjmu žádostí o dotaci v rámci programů Aplikace, Inovace, Potenciál i Služby infrastruktury. Aktuální termíny zahájení a ukončení příjmů žádostí o dotaci: Program Potenciál: 16. ledna 2017 - 17. duben 201 Jeho řídicí orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu totiž stávající alokaci 1,4 miliardy navýšilo na 1,88 miliardy korun. Protože se do OP PIK zapojilo spoustu opravdu kvalitních projektů, rozhodlo se Ministerstvo průmyslu a obchodu limit Výzvy III programu Nemovitosti navýšit o 480 milionů Řídicí orgán OP PIK rozhodl na základě výrazného převisu kvalitních projektů v níže uvedených kolových výzvách k předkládání projektů a s ohledem na usnesení vlády ČR č. 4114/2016 k Výroční zprávě o implementaci Dohody o partnerství v programovém období let 2014 až 2020 za rok 2015 o navýšení alokace uvedené ve vyhlášených výzvách Technologie III a ICT a sdílené služby I takto V OP PIK byly vyhlášeny nové výzvy k předkládání žádostí o dotace. Dne 25. ledna 2017 vyhlásil Řídicí orgán OP PIK výzvy v těchto programech podpory

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, provedl ve středu 13.3.2019 aktualizaci harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2019... Aktualizace harmonogramu výzev OP PIK 2019. Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, provedl ve čtvrtek 10. 1. 2019 aktualizaci harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2019 Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, provedl v úterý 16.4.2019 aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2019. K dispozici je na..

2. Řídicí orgán OP PIK - věcné hodnocení (hodnotitelé Řídicího orgánu, popř. zapojení externích odborníků) 3. Řídicí orgán OP PIK - výběrová komise 4. Řídicí orgán OP PIK - vydání právního aktu o poskytnutí podpory / Rozhodnutí o poskytnutí dotace I. HODNOCENÍ PROJEK Dokument zpracovalo Ministerstvo průmuslu a obchodu coby Řídicí orgán programu. Výroční zprávu schválil 26. května 2020 Monitorovací výbor OP PIK a 29. června 2020 i Evroá komise. V roce 2019 program vyhlásil celkem 63 výzev o celkové alokaci 921,03 milionů eur (pozn.: není-li uvedeno jinak, jsou finanční údaje. Řídicí orgán OP PIK alokaci na tuto výzvu adekvátně navýšit. Řídicí orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu. Typ podporovaných operací Individuální projek Řídicí orgán OP PIK rozhodl po projednání s Národním orgánem pro koordinaci (tj. Ministerstvem pro místní rozvoj) a souhlasu vedení Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 25. 8. 2016 o navýšení alokace současné I. výzvy na 2.920.000.000 Kč, z čehož 40 % (tj. 1,168 mld

OP PIK - další výzvy nejen pro podnikatele. Ministerstvo průmyslu a obchodu, jakožto Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (ŘO OP PIK), se chystá na přelomu srpna a září v rámci specifického cíle 1.1 vyhlásit tři individuální výzvy v programech podpory Potenciál, Aplikace a Inovace Staré Město (dále jen MPO), (www.mpo.cz), Řídicí orgán OP PIK (dále jen ŘO), správce programu. Název subjektu, který přijímá žádosti o podporu: Agentura pro podnikání a inovace, se sídlem Žitná 18, 120 00 Praha 2 (dále jen API nebo zprostředkující subjekt, ZS), (https://www.agentura - Staré Město (dále jen MPO), (www.mpo.cz), Řídicí orgán OP PIK (dále jen ŘO), správce programu. Název subjektu, který přijímá žádosti o podporu: Agentura pro podnikání a inovace, se sídlem Žitná 18, 120 00 Praha 2 (dále jen API nebo zprostředkující subjekt), www.agentura-api.org

Řídicí orgán OP PIK v reakci na situaci, kdy v rámci přednastaveného systému automatického podání plných žádostí v MS2014+ došlo u výzvy Potenciál I k vysokému převisu žádostí velkých firem, které tohoto systému využily a tudíž mají v monitorovacím systému zaznamenán stejný čas podání žádosti (tj. 1 7 MŠMT (řídicí orgán OP VVV) Mgr. Martina Jedličková martina.jedlickova@msmt.cz Mgr. Viktor Pati viktor.pati@msmt.cz 8 MPO (řídicí orgán OP PIK) Ing. Radka Bučilová bucilova@mpo.cz Ing. Lucie Volfová volfova@mpo.cz 9 Hl. m. Praha (řídicí orgán OP PPR ČR) Ing. Karel Andrle karel.andrle@praha.eu Ing

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zveřejnilo s platností ke dni 12. 12. 2018 Harmonogram výzev OP PIK na rok 2019. . Harmonogram je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Obecné informace o OP PIK a také na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Pravidelné novinky e-mailem 8 MPO (řídicí orgán OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. novotnyt@mpo.cz Ing. Lucie Volfová volfova@mpo.cz 9 Hl. m. Praha (řídicí orgán OP PPR ČR) RNDr. Pavla Kačabová Pavla.kacabova@praha.eu Mgr. Lenka Pachlová Lenka.pachlova@praha.eu 10MZe (řídicí orgán OP PRV, OP Rybářství) Ing. Josef Tabery Josef.tabery@mze.cz Ing

Požadovaná dotace 595 583 862,27 Kč v podaných 508 žádostech dvojnásobně převýšila alokaci výzvy (250 milionů korun). Řídicí orgán OP PIK - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) - přislíbil navýšit alokaci výzvy tak, aby byly uspokojeny všechny kvalitní projekty, které úspěšně projdou hodnocením výdaje u projektů v sektoru výzkumu, vývoje a inovací. V tomto smyslu si Řídicí orgán OP PIK vyhrazuje právo následně upravit, resp. snížit míru a maximální částku dotace tak, aby byla v souladu s evroou legislativou a stanoviskem Evroé komise, o čemž bude příjemce dotace neprodleně po obdržen Celkové čerpání v OP PIK přesáhlo jednu miliardu korun. Na účty podnikatelů v červnu odeslalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, řídicí orgán OP PIK, 1 069 035 851 Kč na základě 311 žádostí o platbu . Příjemci dotací v červenci předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 628 milionů korun

Řídicí orgán OP PIK vyhlašuje výzvy na internetových stránkách na úrovni programu podpory. Oproti počtu výzev vyhlášených v MS2014+ je jich pouze 11, protože v programu podpory Spolupráce - klastry jsou v MS2014+ vyhlášeny 4 výzvy a v programu podpory ICT a sdílené služby jsou v MS2014+ vyhlášeny 3 výzvy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Počáteční synergická výzva, synergie v rámci vazby Výzkum, vývoj s OP PIK PO 1 SC1.2. 5.1.5 Návaznost na strategie Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republik

METODICKÝ POKYN ŘÍDICÍHO ORGÁNU OP PIK K PODKLADŮM K PLNÉ ŽÁDOSTI O DOTACI PRO KONTROLU OBVYKLÝCH CEN U STAVEBNÍCH PRACÍ A TECHNOLOGIÍ V kritériích pro hodnocení projektů (na základě předložených plných žádostí) je v části D OP PIK: Změny textu Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ministerstvo průmyslu a obchodu, řídící orgán OP PIK, zveřejnilo informaci o právě probíhající rozsáhlé aktualizaci dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 17.03.2020 / Agentura pro podnikání a inovace (API Jednání Monitorovacího výboru OP PIK svolává Řídící orgán OP PIK na nejbližší možný termín (27. květen 2015). Příjem předběžných (neboli registračních) žádostí je plánován na červen 2015, přesné termíny budou včas oznámeny. Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím portálu IS KP14+ Aplikace MS2014+ (V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může řídicí orgán OP PIK alokaci na tuto výzvu adekvátně navýšit.) Výzvu vyhlásilo 17. srpna 2020 ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Agentura bude žádosti přijímat do 16. dubna 2021

České sociální podnikání - OP PI

K tomuto kroku přistoupil Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán OP PIK na základě Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 2 k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014-2020. Jsem rád, že se provedená opatření, ke kterým jsme od začátku tohoto roku přistoupili, již podepsala pod výrazné zkrácení. Řídicí orgán OP PIK upozorňuje, že s ohledem na posílení transparentnosti v oblasti poskytování dotací, byly zavedeny do výzev vyhlašovaných od 1. 6. 2018 níže uvedená opatření. Zavedení těchto povinností již bylo avizováno (22. 3. 2018) aby noví žadatelé měli dostatek času zajistit jejich plnění OPPIK.cz - Informační portál o dotacích pro podnikatele zaměřený na Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období 2016-2020

DotaceEU - Operační program Podnikání a inovace pro

Řídicí orgán, který bude vyhlašovat navazující výzvu, má povinnost ji uvést do harmonogramu výzev. 5 Podrobná pravidla způsobilosti výdajů budou uvedena formou odkazu na navazující dokumentaci - Pravidla pro žadatele a příjemce 8 MPO (řídicí orgán OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. novotnyt@mpo.cz Ing. Lucie Volfová volfova@mpo.cz 9 Hl. m. Praha (řídicí orgán OP PPR ČR) PhDr. Jan Hauser jan.hauser@praha.eu Mgr. Zdeňka Filipová zdenka.filipova@praha.eu 10 MZe (řídicí orgán OP PRV, OP Rybářství) Ing. Josef Tabery Josef.tabery@mze.cz Ing

Řídící orgán - PPE

Potenciál - Výzva VII - AP

Příprava kvalitního a složitého technického řešení technologického celku vezme ovšem nezřídka 6 měsíců intenzivních prací. V tomto případě postupoval Řídící orgán prozřetelně a výzvě přisoudil, v relaci hodnot běžných v OP PIK, dlouhý život - téměř 16 měsíců Prodloužení termínu fotovoltaických dotací OP-PIK. Řídící orgán OP-PIK MPO prodloužilo u výzvy III. programu Úspory energie, Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu, termín přihlášek do 31.8.2020 kvalitních projektů může Řídící orgán OP PIK alokaci na tuto výzvu adekvátně navýšit dle aktuálního stavu vyčerpaných peněz v předchozích výzvách. Je zde tedy stále prostor pro podání Vaší žádosti o podporu. Průběžný příjem žádostí poběží do 31. 5. 2019. Řídicí orgán může ale zastavit příjem. OP PIK: Výzva Aplikace IX byla prodloužena Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK informoval o změně harmonogramu Výzvy IX programu Aplikace . Z důvodu pokračující situace související s mimořádnými opatřeními a následky epidemie Covid-19 je u Výzvy IX programu Aplikace prodloužena doba příjmu. může Řídící orgán OP PIK alokaci na tuto výzvu adekvátn ě navýšit) AZ DOTACE EU OP PIK Nemovitosti 2016 AZ DOTACE EU, s.r.o., Cejl 40 / 107, Brno - Zábrdovice 602 00, IČ: 293 10 083, T.: 733 50 20 50, E.: jiri.seidl@azdotaceeu.cz, www.azdotaceeu.cz S t r á n k a | 2.

Aplikace - Výzva VIII - AP

OP PIK: Vyhlášena Výzva VI programu podpory Úspory energie s EPC. 8. prosince 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VI programu podpory Úspory energie s EPC. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 500 mil. Kč. Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru vůči celkové alokaci programu vyhlásily do konce května 2020 řídicí orgány OP Rybářství, dále OP Podnikání OP PIK (MPO) 304EFRR 168,8 152,1 % OP VVV (MŠMT) MF-PCO, řídicí orgán PRV a OP R, stav ke dni 31. května 2020 Poznámka

Další miliarda na vznik a rozvoj digitálních technických

OPPIK.cz Změna v termínech dotačních výze

OPPIK.cz Ve Výzvě III programu Nemovitosti lze čerpat ..

Take 2 minutes to check your security status and get personalized tips to strengthen the security of your Google Account OP PIK - Vyhlášena výzva VI programu podpory úspory energie. 9. 12. 2020. Včera, tj. 8. prosince 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VI programu podpory Úspory energie s EPC. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 500 mil. Kč. Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského.

Řídící orgán OP PIK rozhodl o navýšení alokace výzev

Informační servis pro podnikatele RSKÚK

Navržený koncept podpory obcí konzultuje řídicí orgán v současné době s DG Competition. Na základě výsledku jednání plánuje řídicí orgán OP PIK vyhlášení výzvy na konec roku 2019 s alokací cca 400 mil Kč (příspěvek EU). Ve specifickém cíli 4.1 je tedy k 9. 7. 2019 . evidováno min. 3 319 mil Kč. Stav k 9. 7. 2019 Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zveřejnilo s platností ke dni 31. 12. 2017 aktualizovaný Harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2017 a také vydal Harmonogram výzev OP PIK na rok 2018 MPO také upravilo harmonogram výzev OP PIK pro letošní rok. Byly doplněny např. výzvy reagující na opatření ke Covid-19, upraveny termíny vyhlášení některých výzev, navýšena alokace pro V. Výzvu Nízkouhlíkové technologie - d) Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě atd